Notícies:Red ADL Valencia

El GAL Rurable, amb seu a Utiel, selecciona personal per al lloc de tècnic/a

11 Feb 2024
El Grup d'Acció Local RURABLE, inicia el procés de selecció per a cobrir el lloc de Tècnic per a l'aplicació de la seua Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu (EDLP) en el marc del Programa LEADER dins del PDR de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

FUNCIONS DEL LLOC

 • Juntament amb la Gerència informarà, assessorarà i acompanyarà a emprenedors i possibles promotors del programa LEADER.
 • Difusió i animació de la EDLP i de les ajudes LEADER
 • Al costat de la Gerència treballarà en la gestió i tramitació dels expedients de les ajudes concedides segons els criteris de la EDLP i la normativa i procediment de gestió del programa LEADER, elaborant els informes d'elegibilitat i viabilitat i informes necessaris per a la proposta d'ajuda i la sol·licitud de pagament
 • Control del compliment dels requisits i terminis de les inversions auxiliades
 • Realitzar els controls que s'establisquen en el procediment de gestió
 • Supervisió de projectes, captació d'inversions i iniciatives.
 • Participar en la planificació, direcció i gestió dels projectes de cooperació i de la gestió de programes de promoció territorial.
 • Coordinació, revisió i avaluació els projectes aprovats i gestionats pel GAL
 • Col·laborar en les tasques administratives i de gestió derivades de l'associació i les seues activitats.
 • Sol·licitar, realitzar i justificar els expedients propis del grup.
 • Realitzar visites “in situ” als projectes i entitats que ho sol·liciten o requerisquen
 • Revisió i organització d'expedients, correspondència, registre i inventari.
 • Prestar col·laboració i suport tècnic al gerent.
 • Aquelles altres que la Gerència, Junta Directiva o Assemblea, per mitjà de la seua presidència establisca en el desenvolupament de les funcions o activitats de l'Associació

REQUISITS DE L'ASPIRANT:

- Generals

 • Disponibilitat horària i de mobilitat (interna i externa al territori GAL); haurà de comptar amb el permís de conduir B, disponibilitat de vehicle propi i manifestar, mitjançant declaració jurada, la disponibilitat per a afrontar els desplaçaments necessaris per a les activitats propis del lloc.
 • Tindre la nacionalitat espanyola, ser nacional d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o nacional d'algun país inclòs en l'àmbit d'aplicació dels Tractats Internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors, devent estos últims acreditar, a més de la seua nacionalitat i dels requisits generals a què fa referència, no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impedisca, en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública. Esta acreditació s'efectuarà mitjançant certificats expedits per les autoritats competents del seu país d'origen.
 • Posseir la capacitat funcional (física i psíquica) per a l'acompliment de les tasques.
 • Tindre compliments setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
 • No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servici de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en el qual haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.

- Formació mínima:

 • Diplomatura, Grau o Enginyeria Tècnica, en materies relacionades amb el lloc de treball.
 • En cas d'al·legar com a formació mínima un antic títol superior (llicenciatura, enginyeria superior, arquitectura,…) Es considerarà la formació mínima i no es valorarà en l'apartat” Títol Universitari Oficial addicional”.
 • En el cas de titulació obtinguda a l'estranger, haurà d'acreditar-se la seua homologació pel ministeri corresponent o qualsevol òrgan de l'administració competent per a això.

- A més de la formació mínima,es valorarà:

 • Títol Universitari Oficial addicional i/o formació de postgrau universitària, relacionat amb el lloc i funcions anteriorment descrites.

- Formació complementària addicional:

 • Formació Complementària Acreditada en matèries relacionades amb el desenvolupament rural i local, anàlisi territorial, planificació estratègica, medi ambient i agricultura, turisme, paisatge i patrimoni cultural, gestió d'entitats, projectes, documental i comptable, coordinació de projectes.
 • Coneixement d'idiomes comunitaris: anglés i valencià. Es valorarà la possessió de títols oficials que ho acrediten.

- Experiència professional:

 • Experiència laboral acreditada en llocs tècnics similars, en relació a la gestió territorial i regional, tramitació i signatura de processos tècnics i/o administratius.
 • Experiència demostrable en entitats públiques i/o privades en llocs i funcions relacionats amb el programa LEADER.
 • Coneixements sobre les diferents necessitats dels territoris que conformen el GAL, així com la legislació vigent en àrees transversals.
 • Experiència en la formulació, gestió i coordinació de projectes de titularitat i/o finançament públic i privat.
 • Capacitat de coordinació de recursos humans, planificació estratègica i treball multidisciplinari.
 • Es valorarà l'experiència laboral mitjançant certificats de vida laboral, certificat de treball exercit.
 • Experiència demostrable en treballs amb entitats públiques o privades en matèria com a desenvolupament rural sostenible i local, gestió mediambiental i patrimonial, ordenació territorial i processos de participació pública.

- Aptituds.

 • Capacitat burocràtica i pedagògica
 • Capacitat d'anàlisi, organització i planificació
 • Iniciativa, compromís i flexibilitat.
 • Facilitats de negociació i presa de decisions.
 • Empatia i habilitats comunicatives/pedagògiques.
 • Capacitat de treball en grup multidisciplinari

CONDICIONS DEL CONTRACTE

 • Inici: Immediata
 • Tipus de contracte: Indefinit, jornada completa, amb període de prova de 6 mesos.
 • Retribució: 27.951 € bruts anuals
 • Entitat contractant: Associació per al Desenvolupament Rural Sostenible-Rurable.
 • Centre de treball: Seu tècnica del GAL a Utiel.
 • Horari: 40 hores setmanals.
 • Disponibilitat horària i compromís de mobilitat segons necessitats i demandes del servici.

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES Per a optar al lloc serà necessari remetre la documentació que a continuació es detalla, via email a: info@rurable.com, indicant en l'assumpte: “SELECCIÓ TÈCNIC”

TERMINI El termini de presentació de candidatures serà de 10 dies naturals, a comptar des de l'endemà de la publicació d'esta convocatòria en la web de l'associació i tauler d'anuncis en la seu tècnica. Del 02/02 al 11/02/2024

+Info