Notícies:Red ADL Valencia

Procediment per al pagament de la compensació pels menors ingressos per la reducció temporal de tarifes establides i pels costos d’implementació de la mesura

07 mar 2023
S’estableix el procediment per al pagament de la compensació pels menors ingressos per la reducció temporal de tarifes establides i pels costos d’implementació de la mesura, a l’empara del Decret llei 9/2022, en relació amb el Reial Decret llei 11/2022

Primer. Certificat de la reducció d'ingressos que els concessionaris han de presentar davant la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible.

1. A fi de determinar i ordenar l'abonament de les compensacions per la reducció temporal efectiva de les tarifes establides en compliment del que es disposa en el Decret llei 9/2022, de 5 d'agost, de conformitat amb el seu article 6, cada concessionari de transport regular de viatgers per carretera d'ús general de competència de la Generalitat, sense perjudici de la situació administrativa en la qual es trobe la concessió, haurà de presentar un certificat de la reducció d'ingressos referit a cada concessió, d'acord amb els models establits a aquest efecte per la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible. En el certificat es diferenciaran les quanties corresponents a cada tipus de títol afectat per la mesura i es desagregarà la informació per a cadascun dels mesos naturals en els quals s'ha aplicat la reducció de preus.

El certificat anirà referit, segons siga procedent, a títols propis de l'operador o a títols integrats de la Generalitat contemplats en l'Ordre 4/2022, de 13 de juny, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'aproven les tarifes i condicions d'utilització dels títols de transport de la Generalitat del sistema TAM a Alacant i del transport metropolità de la Plana a Castelló, així com dels títols de transport propis de la xarxa del *TRAM d'Alacant.

L'import de la reducció dels ingressos no inclourà l'Impost del Valor Afegit (IVA), per tractar-se d'una operació no subjecta a l'IVA segons el que es disposa en l'article 78.Dos.3r de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit modificat per la disposició final dècima de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic.

2. En la determinació de compensació es tindran en compte els abonaments de transport, bons multiviatge i les targetes moneder als quals efectivament se'ls haja aplicat el descompte obligatori del 30% establit en el Decret llei 9/2022, de 5 d'agost, admetent-se els xicotets arrodoniments habituals per excés o per defecte, així com el descompte del 30% establit per als títols d'integració en la resolució de 4 d'agost de 2022.

3. L'empresa concessionària haurà d'aportar al costat del certificat de reducció d'ingressos, les declaracions responsables que recullen els abonaments de transport i bons multiviatge comercialitzats a 27 de juny de 2022, el seu preu en aquesta data, les targetes moneder, els serveis objecte de bonificació que han sigut efectivament prestats, el compromís d'aportar la documentació i informació addicional que se li requerisca per a la seua comprovació, i la següent informació segons els models disponibles en el tràmit establit:

a) Descripció i condicions d'utilització dels títols de viatge acollits a descompte.

b) Preu venda de cada títol de viatge a data 27.06.2022 i després de l'aplicació de la mesura.

c) Per als abonaments de transport i bons multiviatge, el nombre de títols de viatge venuts amb el descompte durant el període.

d) Per a les targetes moneder i similars, el nombre de cancel·lacions i la recaptació per les recàrregues durant el període.

e) Import de la devolució del preu dels abonaments de transport de caràcter anual o mensual que van ser adquirits amb anterioritat a 1 de setembre de 2022 i percentatge que represente, en el seu cas.

4. La documentació a presentar pels concessionaris estarà referida al període entre 1 de setembre i el 31 de desembre de 2022, en el qual haja estat vigent la reducció del preu establida a l'empara del Decret llei 9/2022 o la resolució de 4 d'agost de 2022 en el cas dels títols integrats.

Segon. Forma i termini de presentació del certificat de la reducció d'ingressos

1. Els certificats de la reducció d'ingressos de cada concessió i les declaracions responsables aniran signats pel representant de l'empresa concessionària i s'acompanyaran d'un full de càlcul que figurarà com a imprés associat al tràmit habilitat en la seu electrònica de la Generalitat. Tots els documents hauran de ser signats electrònicament per qualsevol dels sistemes d'identificació i signatura electrònica admesos en aquesta.

Els documents de full de càlcul presentats hauran de respectar íntegrament el tipus de fitxer, l'estructura i format de les dades dels camps corresponents a la informació a la qual es refereix l'apartat primer.

2. La documentació anterior es presentarà de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), apartat «serveis en línia», seleccionant el tràmit corresponent, a través de la següent URL: https://www.gva.es/es/proc23180

3. La documentació a què fa referència l'apartat primer podrà ser presentada fins al 31 de març de 2023, inclòs.

+Info