Notícies:Red ADL Valencia

PICASSENT_PLA RESISTIR_Publica les bases i 3a Convocatòria Ajudes Parèntesi

07 oct 2021
Termini de presentació del 08/10/2021 al 27/10/2021

 

El BOP num 195/07.10.2021 ha publicat l'Edicte de l'Ajuntament de Picassent sobre aprovació de les bases tercera convocatòria reguladores de la concessió d'ajudes econòmiques a autònoms i microempreses l'activitat de les quals s'ha vist afectada per la pandèmia provocada pel Covid-19 en el marc del “Pla Resistir” aprovat per la Generalitat Valenciana que inclou les ajudes Parèntesi en règim de concessió directa.

Beneficiaris

Persones físiques i jurídiques que reunisquen la condició d'autònoms o microempreses que duguen a terme a Picassent alguna de les activitats amb codi CNAE incloses en l'Annex I sempre que complisquen els següents requisits en el moment de presentar la sol•licitud:

 • Que l'activitat econòmica siga desenvolupada per un autònom/a o una microempresa que no tinguen més de 10 treballadors/as en la seua plantilla que estiguen donats d'alta en el règim de la seguretat social o en la mútua professional corresponent i en l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
 • Que figuren d'alta en la matrícula municipal de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) d'aquest municipi en un o diversos dels epígrafs indicats per al seu codi CNAE, en l'Annex I d'aquestes bases, amb data anterior a la data de publicació d'aquesta convocatòria en el B.O.P.
 • Que figuren en el llistat d'exempts de l'IAE d'aquest municipi per aplicació dels requisits legals vigents per a això sempre que figuren d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors.
 • Que tinga el seu domicili fiscal i local on es desenvolupe l'activitat en el municipi de Picassent. En el cas que el domicili fiscal no es trobe a Picassent, haurà d'acreditar que no ha sol•licitat o obtingut l'Ajuda Parèntesi en el municipi on tinga el domicili fiscal i comprometre's a no sol•licitar-la en el present exercici. En el cas de no tenir local afecte a l'activitat, el domicili fiscal ha de trobar-se en el municipi de Picassent amb data anterior a la data de publicació d'aquesta convocatòria en el B.O.P.
 • Que es troben en funcionament a data de 31/12/2020.
 • Que no es troben incurses en cap de les circumstàncies arreplegades en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, sense perjudici de l'excepció prevista en a l'apartat 2 d'aquesta base.
 • No tenir pendent de justificar, fora de termini, cap subvenció concedida amb anterioritat per l'Ajuntament de Picassent.
 • Ser titular de l'activitat a subvencionar, disposar de llicència d'ocupació de la via pública, en el cas de mercat ambulant i ser titular de l'autorització VT emesa per l'Ajuntament de Picassent, en el cas del sector del taxi.
 • No haver sigut beneficiari/a d'aquestes ajudes, a Picassent o un altre municipi. j) Que declaren responsablement una reducció d'ingressos de l'exercici 2020 respecte a 2019

Despeses subvencionables

Despeses corrents en els quals efectivament hagen incorregut els beneficiaris, que s'hagen abonat efectivament, que responguen de manera indubtable al manteniment de la seua activitat empresarial, professional o comercial i que resulten estrictament necessaris

En tot cas, les despeses subvencionades, hauran d'haver sigut realitzats entre l'1 d'abril de 2020 i el dia de presentació de la sol•licitud de subvenció.

Crèdit pressupostari i quantia de les ajudes

La quantia total destinada a atendre aquestes subvencions ve determinada pel romanent disponible de la segona i ascendeix a un import total de 113.314,78 € euros del vigent pressupost municipal, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 300. 43901. 4790002 “Pla Resistir Ajudes Parèntesi”.

La quantia individualitzada màxima a percebre :

 • Una quantitat màxima de 2.000 € per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 treballadors.
 • Una quantitat addicional fixa de 200 € per cada treballador/a afiliat/a a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d'aquestes microempreses i autònoms

Presentació sol•licituds

Les sol•licituds es presentaran de forma prioritària en el registre electrònic de l'Ajuntament de Picassent en imprès normalitzat de sol•licitud que estarà disponible en la web municipal (www.picassent.es). En la pàgina web municipal estarà disponible la informació i documentació de la convocatòria i s'habilitarà l'accés a la seu electrònica per a formular la sol•licitud.

El termini de presentació de sol•licituds de 20 dies naturals des del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP)

Podrà presentar-se un màxim d'una sol•licitud per persona física o jurídica o entitat.

El termini per a resoldre i notificar serà de 6 mesos des de la finalització del termini de presentació de sol•licituds.

El pagament de l'ajuda realitzarà mitjançant transferència bancària, al número de compte bancària titularitat del beneficiari, indicat en la sol•licitud.

Descàrrega Annex I. Activitat Beneficiaris>>>>>