Notícies:Projecte Xarxa AODL

PICASSENT_COVID-19_Convocatòria ajudes directes PLA RESISTIR

23 feb 2021
El termini de presentació de sol•licituds de 20 dies naturals des del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP

 

El BOP num 36/23.02.2021 ha publicat l'Anunci de l'Ajuntament de Picassent sobre concessió d'ajudes econòmiques a autònoms i microempreses afectades per la pandèmia provocada per la COVID-19 en el marc del “Pla Resistir”

Beneficiaris

Persones físiques i jurídiques que reunisquen la condició d'autònoms o microempreses que duguen a terme alguna de les activitats incloses en l'Annex I sempre que complisquen els següents requisits:

 • Que l'activitat econòmica siga desenvolupada per un autònom/a o una microempresa que no tinguen més de 10 treballadors/as en la seua plantilla que estiguen donats d'alta en el règim de la seguretat social o en la mútua professional corresponent i en l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
 • Que figuren d'alta en la matrícula municipal de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) d'aquest municipi en un o diversos dels epígrafs als quals es refereix l'Annex I d'aquestes bases, segons Annex II del Decret llei 1/2021.
 • Que figuren en el llistat d'exempts de l'IAE d'aquest municipi per aplicació dels requisits legals vigents per a això sempre que figuren d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors.
 • Que el domicili fiscal es trobe en el municipi de Picassent.
 • Que es troben en funcionament a data de 31/12/2020. Que no es troben incurses en cap de les circumstàncies arreplegades en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, sense perjudici de l'excepció prevista en a l'apartat 2 de les bases.
 • No tenir pendent de justificar, fora de termini, cap subvenció concedida amb anterioritat per l'Ajuntament de Picassent

Despeses subvencionables

Despeses corrents en els quals efectivament hagen incorregut els beneficiaris, que s'hagen abonat efectivament, que responguen de manera indubtable al manteniment de la seua activitat empresarial, professional o comercial i que resulten estrictament necessaris, tals com:

 • Despeses en concepte d'arrendament del local comercial
 • Les compres de mercaderies i aprovisionaments
 • Despeses en subministraments d'energia elèctrica, aigua, gas i comunicacions
 • Despeses de reparacions i conservació, peces, recanvis i consumibles d'oficina, serveis de professionals independents equips de protecció individual, primes d'assegurances, publicitat i propaganda vinculats directament a l'activitat comercial
 • Quotes a la seguretat social de l'empresari individual o les quotes a càrrec de l'empresa (quota patronal)
 • Despeses d'interessos d'hipoteques vinculades a l'establiment comercial
 • Altres despeses corrents vinculades a l'activitat

Les despeses s'acreditaran mitjançant factures i altres documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic mercantil expedits a nom del beneficiari. Les despeses subvencionades, hauran d'haver sigut realitzats entre l'1 d'abril de 2020 i el dia de presentació de la sol•licitud de subvenció.

Finançament i quantia de les ajudes

La quantia total destinada a atendre aquestes subvencions ascendeix a un import total de 414.726 euros del vigent pressupost municipal, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 300. 43901. 4790002 ‘Pla Resistir Ajudes Parèntesi

 • Una quantitat màxima de 2.000 € per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 treballadors.
 • Una quantitat addicional fixa de 200 € per cada treballador/a afiliat/a a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d'aquestes microempreses i autònoms

Presentació sol•licituds

Podrà presentar-se un màxim d'una sol•licitud per persona física o jurídica o entitat.

Les sol•licituds es presentaran de forma prioritària en el registre electrònic de l'Ajuntament de Picassent en imprès normalitzat de sol•licitud que estarà disponible en la web municipal

El termini de presentació de sol•licituds de 20 dies naturals des del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

+Info>>>>