Notícies:Projecte Xarxa AODL

PATSECOVA. Pla d’acció territorial sectorial del comerç de la Comunitat Valenciana

13 ene 2021
L’objectiu del Pla és definir criteris, directrius i orientacions territorials perquè l’ordenació comercial es desenvolupe de forma coherent amb la planificació territorial, assegurant la seua coherència amb els objectius de qualitat de vida i desenvolupament sostenible contemplats en la legislació valenciana d’ordenació del territori i protecció del paisatge, i la seua contribució eficaç a aquests

Article únic. Aprovació del Pla d'Acció Territorial Sectorial del Comerç de la Comunitat Valenciana 

1. S'aprova el Pla d'Acció Territorial Sectorial del Comerç de la Comunitat Valenciana (PATSECOVA), la normativa de la qual s'inclou en l'annex I d'aquest decret. Formant part del mateix Pla, s'aproven igualment els municipis que componen el Sistema Nodal de Referència Comercial; els municipis que componen les Àrees urbanes integrades de les capçaleres i sots-capçaleres del Sistema Nodal de Referència Comercial; la delimitació de les Àrees i Subàrees Funcionals Comercials del PATSECOVA; els índex orientatius màxims de superfície comercial en grans establiments comercials en les àrees funcionals comercials (període 2012-2020), i els continguts mínims dels estudis de trànsit i mobilitat en projectes comercials, que consten, respectivament, en els annexos II a VI d'aquest decret. 

2. La documentació íntegra del Pla d'Acció Territorial Sectorial del Comerç de la Comunitat Valenciana (*PATSECOVA) es pot consultar en la seu central de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, així com en la pàgina web del pla, https://www.patsecova.es, i en la de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, http://www.*habitatge. gva.es/patsecova.

ANNEX I Normativa del Pla d'acció territorial sectorial del comerç de la Comunitat Valenciana Índex 

Títol I. Disposicions generals 

Article 1. Naturalesa i àmbit d'aplicació 

Article 2. Principis inspiradors 

Article 3. Principis d'actuació 

Article 4. Objectius del Pla 

Article 5. Estratègies del Pla 

Article 6. Obligatorietat i vinculació 

Article 7. Vigència, revisió i modificació del Pla 

Títol II. Divisió territorial a l'efecte de l'ordenació comercial 

Article 8. El Sistema Nodal de Referència Comercial 

Article 9. Les Àrees urbanes integrades del Sistema Nodal de Referència Comercial 

Article 10. Les àrees i subàrees funcionals comercials 

Article 11. Criteris de delimitació de les àrees funcionals comercials 

Article 12. Modificació de l'ordenació territorial definida en el Pla 

Article 13. Instruments per a la planificació, ordenació i dinamització territorial del comerç 

Títol III. Instruments d'ordenació subregional. Les Directrius d'ordenació comercial 

Article 14. Directrius d'ordenació comercial 

Article 15. Continguts mínims de les directrius d'ordenació comercial 

Article 16. Procediment de tramitació de les directrius d'ordenació comercial 

Article 17. Efectes i vigència de les Directrius d'ordenació comercial 

Títol IV. Instruments per a la planificació, ordenació i dinamització comercial d'àmbit local 

Article 18. Definició del model comercial en el pla general estructural 

Article 19. Plans d'acció comercial 

Article 20. Projectes d'urbanisme comercial 

Article 21. Plans de dinamització comercial 

Article 22. Programes i plans de qualitat paisatgística en zones comercials 

Article 23. Programes de gestió de zones comercials 

Títol V. Àrees comercials estratègiques 

Article 24. Objectiu de les àrees comercials estratègiques 

Article 25. Criteris per a la delimitació de les àrees comercials estratègiques 

Article 26. Procediment per a la declaració de les àrees comercials estratègiques

Article 27. Àrees de nova centralitat comercial Article 28. Àrees d'oportunitat comercial 

Article 29. Àrees de dinamització comercial 

Article 30. Àrees comercialment saturades 

Títol VI. Criteris per al desenvolupament de nou sòl per a usos comercials 

Article 31. Consideració de l'ús terciari comercial en els plans urbanístics 

Article 32. Criteris per a la dimensió de nou sòl terciari comercial 

Article 33. Criteris per a la ubicació de nou sòl terciari comercial 

Article 34. Dotació mínima de sòl comercial en sectors residencials 

Article 35. Usos comercials en sòl industrial 

Article 36. Aplicació de principis de mobilitat sostenible 

Article 37. Estàndards urbanístics 

Article 38. Estàndards d'aparcament 

Article 39. Requisits per a la càrrega i descàrrega de mercaderies 

Article 40. Condicions d'accessibilitat universal als establiments comercials 

Article 41. Plans d'autoprotecció 

Títol VII. Integració Paisatgística. 

Article 42. Integració paisatgística de zones i projectes comercials 

Article 43. Mesures i actuacions en les àrees comercials estratègiques 

Article 44. Integració paisatgística d'elements de comunicació i publicitat exterior 

Títol VIII. La instal·lació d'establiments comercials 

Article 45. Classificació dels projectes comercials sobre la base de la seua afecció territorial 

Article 46. Criteris de localització de nous projectes comercials 

Article 47. Grans establiments comercials i capacitat d'acolliment del territori 

Article 48. Índexs orientatius màxims de superfície en grans establiments comercials

Article 49. Avaluació ambiental en projectes comercials i obertura de grans establiments comercials 

Article 50. Compensació d'impactes mediambientals en la implantació comercial 

Títol IX. Actuacions dinamitzadores del comerç i de millora de les infraestructures comercials 

Article 51. Foment del comerç en zones de baixa dotació comercial 

Article 52. Centres Comercials Urbans i Centres Històrics de caràcter comercial 

Article 53. Parcs comercials no planificats 

Article 54. Actuacions en municipis turístics 

Article 55. Foment del comerç rural 

Article 56. Millora de mercats municipals 

Article 57. Zones on es desenvolupa venda no sedentària 

Article 58. Catàlegs d'establiments comercials històrics i emblemàtics 

Article 59. Mesures per a la reducció de l'impacte ambiental del comerç 

Títol X. Desenvolupament, execució i gestió del Pla d'Acció Territorial 

Article 60. Iniciativa i competència 

Article 61. Instruments i actuacions per al desenvolupament del Pla 

Article 62. Pla d'actuació i ajudes públiques 

Article 63. Oficina Tècnica del Pla 

Article 64. Sistema d'Informació del Comerç de la Comunitat Valenciana 

Article 65. Cooperació amb les entitats locals i la Xarxa d'Agents per a la Innovació Comercial 

Article 66. Col·laboració amb les associacions empresarials 

Article 67. Observatori del Comerç de la Comunitat Valenciana 

Article 68. Investigació comercial 

Article 69. Comunicació i visibilitat del Pla 

Disposicions addicionals

Primera. Instruccions, manuals i guies tècniques d'ajuda per a l'aplicació del Pla d'Acció Territorial. 

Segona. Mapa de sòl terciari comercial 

Tercera. Pla director del comerç majorista 

Quarta. Catàleg de paisatges comercials de la Comunitat Valenciana

+Info