Notícies:Projecte Xarxa AODL

PATERNA_Convocatòria de subvenció

29 jul 2020
Termini de presentació des de 30/07/2020 fins a 01/11/2020

 

El BOP núm. 144/29.07.2020 ha publicat l'Anunci de l'Ajuntament de Paterna sobre convocatòria de subvenció “Xec Ocupació-Ajudes a la Contractació 2020.

Beneficiari@s i requisits

Seran beneficiàries les empreses qualsevol que siga la seua forma jurídica i els/as autònoms/as persones físiques, respecte de les contractacions efectuades amb desocupats/as empadronats en el municipi, des de l'1 de gener de 2020 fins a l'1 de novembre de 2020, sempre que existisca consignació pressupostària.

Requisits:

  • L'empresa haurà d'haver mantingut el nivell d'ocupació indefinida existent en els 6 mesos anteriors a la formalització de cada contracte objecte de subvenció
  • No haver realitzat extincions de contractes de treball per causes disciplinàries o objectives declarades improcedents per sentència judicial ferma, o en virtut d'acomiadament col•lectiu, en els 6 mesos anteriors a la sol•licitud de l'ajuda
  • Hauran de trobar-se al corrent de les seues obligacions amb la Seguretat Social, amb l'Administració Tributària, amb l'Ajuntament on radique el seu domicili fiscal i haver justificat qualsevol subvenció municipal que li haja sigut concedida amb anterioritat. Així com no tenir deute algun pendent a l'Ajuntament de Paterna.
  • Tenir domicili, seu social o, almenys, algun centre de treball, a la Comunitat Valenciana
  • No podran obtenir la condició de beneficiari persones o entitats:
    • en els qui concórrega alguna de les prohibicions previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre
    • que hagen sigut excloses de l'accés als beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació per la comissió d'infraccions molt greus, de conformitat amb el que es preveu en l'article 46 del Text Refós sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost

Financiació i quantia de les ajudes

L'assignació pressupostària per a les ajudes regulades en les presents Bases serà d'un import global màxim de 50.000€, el finançament del qual serà amb càrrec a l'Aplicació Pressupostària del Pressupost Municipal vigent, consignada a aquest efecte

Ajudes:

La contractació inicial temporal de persones desocupades a jornada completa per un contracte de duració mínima de 3 mesos, se subvencionarà oscil•lant la quantitat entre 3.000 € i 4.200 € segons els casos

La contractació inicial indefinida respecte de contractes realitzats l'any 2020 s'incrementarà amb la quantitat de 1.800€ més, havent de tenir una duració mínima de 6 mesos

Per convertir els contractes temporals en indefinits, amb una duració d'almenys 6 mesos, s'atorgarà una subvenció de 1.800€, en funció de la disponibilitat financera*(Podran acollir-se a aquesta ajuda a la conversió de contractes indefinits tots aquells contractes realitzats en 2019 que complisquen els requisits mínims de les contractacions)

Un mateix beneficiari/a, tant per a contractacions a jornada completa, com per a diverses contractacions a temps parcial, no podrà obtenir ajudes per a més de 2 contractacions.

Altres situacions:

a) Desocupat en situació de Risc d'Exclusió Social. (4.200€)

b) Desocupats de llarga duració considerant-se com a tal aquells demandants d'ocupació inscrits en els centres LABORA d'Ocupació durant un període d'almenys 12 mesos en els últims 18 mesos. (4.200€)

c) Aturats menors de 30 anys a què se'ls realitze la primera contractació d'acord amb la seua titulació.(4.200€)

d) Aturats majors de 55 anys, especialment, aquells que requerisquen una cotització d'aquesta duració per a accedir a una prestació per part del **SEPE o LABORA o millorar la seua base de cotització per a l'accés a la jubilació.(4.200€)

e) Desocupats que formen o hagen format part de programes municipals d'Ocupació i Formació de l'Ajuntament de Paterna en els últims 3 anys.(4.200€)

Presentació sol•licituds

El termini de presentació de sol•licituds serà des de l'endemà a la publicació de l'extracte de la Convocatòria en el BOP a i fins a l'1 de novembre de 2020 inclusivament

Les persones físiques podran triar el mètode per a presentar aquesta sol•licitud, si bé les persones jurídiques així com els col•lectius previstos en l'art. 14 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú estan obligats a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.