Notícies:Red ADL Valencia

Paterna. Correcció d'errors de la convocatòria de subvencions destinades al 'Xec Ocupació 2024' per a empreses per a la contractació de persones desocupades.

01 Mar 2024
Correcció d'errors de la convocatòria de subvencions destinades al 'Xec Ocupació 2024' per a empreses per a la contractació de persones desocupades.

En data de 08/02/2024 es va realitzar Anunci relatiu a la subvenció 'Xec Ocupació'. En este s'han observat alguns errors, motiu pel qual es procedix a corregir i generar de nou Anunci per a la subvenció 'Xec Ocupació 2024'

Beneficiaris/as Les empreses qualsevol que siga la seua forma jurídica i els/as autònoms/as persones físiques, que complisquen els requisits establits en les bases reguladores de la convocatòria, respecte de les noves contractacions efectuades amb desocupats/as del municipi, o conversió de contractes temporals en indefinits , entre les dates de l'1 de novembre de 2023 i el 31 d'octubre de 2024, sempre que existisca consignació pressupostària.

Objecte Secundar i fomentar la inserció laboral de les persones desocupades del municipi de Paterna

Bases reguladores L'Ordenança específica de les bases reguladores ha sigut aprovada per acord plenari de 27 de gener de 2021 i publicat el seu text íntegre en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 65 de data 8 d'abril de 2021 i en la web municipal www.paterna.es, d'acord amb el que es disposa en l'art. 65.2 de la 7/1985, de 2 d'abril.

Requisits de les contractacions

a) La contractació objecte d'ajuda haurà de tindre una duració mínima de 3 mesos i haurà de produir-se l'inici de la contractació o la conversió en indefinit entre les dates de l'1 de novembre de 2023 i el 31 d'octubre de 2024.

b) La persona contractada ha d'estar empadronada a Paterna, almenys un període de 6 mesos anteriors a la data de formalització del contracte.

c) La persona contractada ha d'acreditar que es trobava en situació de desocupació i inscrita en la corresponent oficina de LABORA en data immediatament anterior a la formalització del contracte objecte d'ajuda, amb una antiguitat mínima de 2 mesos a la data de la contractació, amb excepció d'aquells que participen en programes municipals de l'Ajuntament de Paterna en els 24 mesos anteriors.

d) Els/as desocupats/as contractats no podran ser parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclusivament, del sol·licitant en cas de persones físiques o Comunitats de Béns i Societats Civils, o dels qui ostenten càrrecs de direcció o siguen membres dels òrgans d'administració en el cas dels beneficiaris que revisten la forma jurídica de societat o de les entitats privades sense ànim de lucre.

e) La contractació no ha d'implicar una disminució en la plantilla fixa (Indefinits) de l'empresa en el mes de contractació. Només es computaran les persones treballadores fixes de la plantilla, amb independència de la jornada i que es troben en alta a data de l'últim dia del mes de què es tracte. Per a les empreses de recent creació es prendrà com a referència el període que porten exercint l'activitat.

Finançament La present convocatòria es finançarà amb una quantia de 75.000 €

Quantia de les ajudes

a) La contractació inicial temporal de persones desocupades a jornada completa per un contracte de duració mínima de 3 mesos, se subvencionarà oscil·lant la quantitat entre 3.000 € per a contractes de 3 mesos i de 4.200 € a partir dels 6 mesos.

b) La contractació inicial indefinida respecte de contractes realitzats de l'1 de novembre de 2023 fins al 31 d'octubre de 2024 s'incrementarà amb la quantitat de 1.800 € més respecte al que s'establix en el punt e) d'este articule, havent de tindre una duració mínima de 6 mesos. 1.

c. Per convertir els contractes temporals en indefinits, amb una duració d'almenys 6 mesos, s'atorgarà una subvenció de 1.800€, en funció de la disponibilitat financera. Podran acollir-se a esta ajuda a la conversió de contractes indefinits tots aquells contractes realitzats d'1 de novembre de 2023 fins al 31 d'octubre de 2024 que complisquen els requisits mínims de les contractacions.

d) Quan la contractació es realitze a jornada parcial, sempre amb una duració mínima de 20 hores setmanals, la quantia de l'ajuda es prorratejarà proporcionalment. Un mateix beneficiari/a, tant per a contractacions a jornada completa, com per a diverses contractacions a temps parcial, no podrà obtindre ajudes per a més de 2 contractacions.

e) Seran susceptibles de subvenció els diferents col·lectius:

• Persones Desocupades en situació de Risc d'Exclusió Social. (4.200€)

• Persones Desocupades de llarga duració considerant-se com a tal aquells demandants d'ocupació inscrits en els centres LABORA d'Ocupació durant un període d'almenys 12 mesos en els últims 18 mesos. (4.200€)

• Persones Desocupades menors de 30 anys a què se'ls realitze la primera contractació d'acord amb la seua titulació.(4.200€)

• Persones Desocupades majors de 55 anys, especialment, aquells que requerisquen una cotització d'esta duració per a accedir a una prestació per part del SEPE o LABORA o millorar la seua base de cotització per a l'accés a la jubilació.(4.200€)

• Persones Desocupades amb una discapacitat igual o superior al 33%. (4.200€)

• Persones Desocupades que formen o hagen format part de programes municipals d'Ocupació i Formació de l'Ajuntament de Paterna en els últims 3 anys.(4.200€)

Sol·licituds Les sol·licituds de subvenció i els seus annexos es presentaran degudament emplenades en el model normalitzat que s'obtindrà de manera personal en el SIAC, i en la pàgina web de l'Ajuntament de Paterna (http://www.paterna.es), una vegada obert el termini de presentació de sol·licituds, utilitzant un imprés de sol·licitud per a cada contractació susceptible d'ajuda. També per qualsevol dels mitjans establits en l'art. 14 de la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, Llei 39/2015, d'1 d'octubre (oficines de correus, PROP, entitats adherides a: finestreta única, ORVE i SIR).

Termini de presentació de sol·licituds El període de presentació de sol·licituds serà des del dia 2 de març fins al dia 31 d'octubre de 2024 (inclusivament). Les sol·licituds hauran de presentar-se com a màxim 1 mes després de la contractació de la persona desocupada i sempre fins al 31 d'octubre de 2024.

+Info