Notícies:Red ADL Valencia

PATERNA. 2021. Bases reguladores xec ocupació

08 abr 2021
Aprovació de l'ordenança municipal reguladora per a la concessió de subvenció a les empreses per a la contractació de persones desocupades empadronades en el municipi.

Objecte Secundar i fomentar la inserció laboral de les persones desocupades del municipi de Paterna, en el marc de les accions dirigides al “Foment de l'Ocupació”, a través de la concessió per part de l'Ajuntament de Paterna d'ajudes a fons perdut, denominades “Xec Ocupació”. El Xec Ocupació consisteix en l'atorgament d'ajudes per part de l'Ajuntament de Paterna a les empreses per a la contractació de desocupats/as empadronats/as en el municipi, conversió de contractes temporals en indefinits dins de les actuacions municipals encaminades a la promoció d'ocupació i la reactivació econòmica local.

Beneficiaris: Les empreses qualsevol que siga la seua forma jurídica i els/as autònoms/as persones físiques, que complisquen els requisits establits en les bases reguladores de la convocatòria, respecte de les noves contractacions efectuades amb desocupats/as del municipi, o conversió de contractes temporals en indefinits , en les dates previstes després de l'aprovació de les bases.

Requisits de les contractacions

a) La contractació objecte d'ajuda haurà de tindre una duració mínima que s'especificarà en les bases de la convocatòria i haurà de produir-se l'inici de la contractació o la conversió en indefinit.

b) La persona contractada ha d'estar empadronada a Paterna, almenys un període de 6 mesos anteriors a la data de formalització del contracte.

c) La persona contractada ha d'acreditar que es trobava en situació de desocupació i inscrita en la corresponent oficina de LABORA en data immediatament anterior a la formalització del contracte objecte d'ajuda, amb una antiguitat mínima que s'especificarà en les bases de la convocatòria, a la data de la contractació, amb excepció d'aquells que participen en programes municipals de l'Ajuntament de Paterna en mesos anteriors.

d) Els/as desocupats/as contractats no podran ser parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclusivament, del sol·licitant en cas de persones físiques o Comunitats de Béns i Societats Civils, o dels qui ostenten càrrecs de direcció o siguen membres dels òrgans d'administració en el cas dels beneficiaris que revisten la forma jurídica de societat o de les entitats privades sense ànim de lucre.

e) La contractació no ha d'implicar una disminució en la plantilla fixa (Indefinits) de l'empresa en el mes de contractació. Només es computaran les persones treballadores fixes de la plantilla, amb independència de la jornada i que es troben en alta a data de l'últim dia del mes de què es tracte. Per a les empreses de recent creació es prendrà com a referència el període que porten exercint l'activitat.

Termini de justificació de les ajudes Serà d'un mes des del temps mínim subvencionable en cada cas. L'empresa que realitze un contracte temporal de tres mesos haurà d'aportar la justificació al mes del compliment d'aquest. En el cas dels indefinits la justificació es realitzarà com a màxim al seté mes d'inici del contracte realitzat

+Info