Notícies:Red ADL Valencia

Òrgan de coordinació del Sistema de Coneixement i Innovació en Agricultura.

09 Feb 2024
Este Òrgan facilitar la col·laboració, cooperació i coordinació del SCIA per a la gestió i coordinació de les polítiques d'I+D+i en matèria agroalimentària, de manera que es pose la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació al servici de les necessitats sectorials, donant resposta als desafiaments presents i futurs.

Objecte, adscripció, fins, règim jurídic i àmbit.

1. Este reial decret té per objecte la regulació de la composició, funcions i règim de funcionament de l'Òrgan de coordinació del Sistema de Coneixement i Innovació en Agricultura (SCIA), creat per l'article 7 del Reial decret 1046/2022, de 27 de desembre, pel qual es regula la governança del Pla Estratègic de la Política Agrícola Comuna a Espanya i dels fons europeus agrícoles FEAGA i FEADER.

2. L'Òrgan està adscrit a la Secretaria d'Estat d'Agricultura i Alimentació del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i a la Secretaria d'Estat de Ciència, Innovació i Universitats del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, amb la finalitat de facilitar la col·laboració, cooperació i coordinació del SCIA per a la gestió i coordinació de les polítiques d'I+D+i en matèria agroalimentària, de manera que es pose la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació al servici de les necessitats sectorials, donant resposta als desafiaments presents i futurs.

3. La seua composició i funcionament estan subjectes al que es disposa en la present norma, així com a les regles relatives als òrgans col·legiats previstes en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com al principi de presència equilibrada de dones i homes previst en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

4. Les funcions de l'Òrgan de coordinació del SCIA s'exerciran en l'àmbit de les actuacions relacionades amb la producció, transferència i ús de coneixement, així com assessorament i formació de professionals en actiu en l'àmbit del sector agroalimentari i de desenvolupament rural.

Composició de l'Òrgan de coordinació del Sistema de Coneixement i Innovació en Agricultura.

1. L'Òrgan de coordinació del Sistema de Coneixement i Innovació en Agricultura funcionarà en Ple o en Comissió Institucional.

2. El Ple de l'Òrgan de coordinació del Sistema de Coneixement i Innovació en Agricultura estarà format pels següents membres:

a) Presidència: l'òrgan estarà copresidido per les persones titulars de la Secretaria d'Estat d'Agricultura i Alimentació del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i de la Secretaria d'Estat de Ciència, Innovació i Universitats del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

b) Vicepresidència: la vicepresidència correspondrà a les persones titulars de les direccions generals de Desenvolupament Rural, Innovació i Formació Agroalimentària del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i de Planificació, Coordinació i Transferència de Coneixement del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

c) Vocals:

1r La persona titular de la Subdirecció General que, dins de la Secretaria General de Recursos Agraris i Seguretat Alimentària del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, tinga assignades les competències en matèria d'Autoritat de gestió del Pla estratègic i de coordinació de la xarxa PAC.

2n La persona titular de la Subdirecció General d'Innovació i Digitalització del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

3r Una persona en representació de la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris, designada pel seu titular, amb rang de subdirector general o assimilat.

4t Una persona en representació de la Direcció General de Sanitat de la Producció Agroalimentària i Benestar Animal, designada pel seu titular, amb rang de subdirector general o assimilat.

5é Una persona en representació de la Direcció General d'Alimentació, designada pel seu titular, amb rang de subdirector general o assimilat.

6é Una persona en representació de la Direcció General de Desenvolupament Rural, Innovació i Formació Agroalimentària, designada pel seu titular, amb rang de subdirector general o assimilat.

7é Una persona en representació de la Sotssecretaria d'Agricultura, Pesca i Alimentació designada pel seu titular, amb rang de subdirector general o assimilat.

8é Tres persones en representació del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, designades per la persona titular de la Secretaria d'Estat de Ciència, Innovació i Universitats, amb rang de subdirector general o assimilat.

9é Una persona en representació de l'Agència Estatal d'Investigació i una persona en representació del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), designades, respectivament, per les persones titulars de la Direcció d'estes entitats, amb rang de subdirector general o assimilat.

10é Dos persones en representació de l'Agència Estatal Consell Superior d'Investigacions Científiques, M.P. (CSIC), sent la primera d'elles el director o directora del Centre Nacional INIA i la segona designada per la persona titular de la Presidència de CSIC amb rang de subdirector general o assimilat.

11é Una persona en representació del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, designada per la persona titular de la seua Sotssecretaria, amb rang de subdirector general o assimilat.

12é Una persona en representació del Ministeri de Treball i Economia Social, designada per la persona titular de la seua Sotssecretaria, amb rang de subdirector general o assimilat.

.*º Una persona en representació del Ministeri d'Indústria i Turisme, designada per la persona titular de la seua Sotssecretaria, amb rang de subdirector general o assimilat.

14é Una persona en representació del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, designada per la persona titular de la seua Sotssecretaria, amb rang de subdirector general o assimilat.

15é Una persona en representació del Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, designada per la seua la persona titular de la seua Sotssecretaria, amb rang de subdirector general o assimilat.

16é Una persona en representació del Ministeri de Sanitat, designada per la persona titular de la seua Sotssecretaria, amb rang de subdirector general o assimilat.

17é La persona titular de l'òrgan amb competències en matèria d'innovació, assessorament i transferència de coneixement agroalimentari, amb rang de director general o equivalent, de cadascuna de les comunitats autònomes.

18é Un representant d'una institució de la seua comunitat autònoma de caràcter tècnic científic de reconegut prestigi en l'àmbit agroalimentari, designat per l'autoritat competent en matèria agroalimentària de cadascuna de les comunitats autònomes.

19é Els representants del sector agrícola, conforme a l'article 106.3.b) del Reglament (UE) 2021/2115 del Parlament Europeu i del Consell, de 2 de desembre de 2021, pel qual s'establixen normes en relació amb l'ajuda als plans estratègics que han d'elaborar els Estats membres en el marc de la política agrícola comuna (plans estratègics de la PAC), finançada amb càrrec al Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (Feader), i pel qual es deroguen els Reglaments (UE) núm. 1305/2013 i (UE) núm. 1307/2013, sobre requisits de procediment per a l'elaboració dels plans estratègics de la PAC.

i) Una persona representant per cadascuna de les organitzacions professionals agràries més representatives en l'àmbit estatal d'acord amb la Llei 12/2014, de 9 de juliol, per la qual es regula el procediment per a la determinació de la representativitat de les organitzacions professionals agràries i es crea el Consell Agrari.

ii) Una persona representant proposada per altres organitzacions professionals del sector agrari d'àmbit estatal, que hagen participat activament en els debats sobre l'elaboració del Pla Estratègic a través de l'associació amb les autoritats i els interessats contemplada en l'article 106 del Reglament (UE) 2021/2115 del Parlament Europeu i del Consell, de 2 de desembre de 2021, seleccionada entre aquelles que presenten la seua candidatura en el termini de deu dies hàbils a partir de la data de publicació del present reial decret.

20é Una persona en representació de cooperatives agroalimentàries d'Espanya.

21é Una persona en representació de la Federació d'Indústries d'Alimentació i Begudes.

22é Una persona en representació de les plataformes tecnològiques del sector agroalimentari, designada per acord entre elles.

23é Una persona en representació de les empreses del sector de la indústria i servicis digitals agroalimentaris.

24é Una persona en representació de la Conferència de Directors i Degans de Centres que impartixen estudis d'Enginyer Agrònom, Enginyer forestal, Enginyer Tècnic Agrícola i Enginyer Forestal.

25é Un representant de la Conferència de Degans i Deganes de Veterinària d'Espanya.

26é Una persona en representació de la Presidència de la XARXA de Campus d'Excel·lència Internacional amb Activitat Agroalimentària.

27é Una persona en representació del Consell General de Col·legis Oficials d'Enginyers Agrònoms.

28é Una persona en representació del Consell General de Col·legis Oficials d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles d'Espanya.

29é Una persona en representació del Consell General de Col·legis Oficials de Veterinaris.

30é Una persona en representació de l'entitat de major implantació en la fabricació i distribució de mitjans de defensa vegetal.

31é Una persona en representació de l'entitat de major implantació en la fabricació i distribució de medicaments veterinaris.

32é Una persona en representació de l'entitat de major implantació en la fabricació i distribució de maquinària agrícola.

33é Una persona en representació de l'entitat de major implantació en la producció i comercialització de material de reproducció i multiplicació de les espècies agrícoles.

34é Una persona en representació dels fabricants i distribució de fertilitzants a Espanya d'entre les entitats associatives de major implantació a Espanya per acord entre elles.

35é Una persona en representació de l'entitat de major implantació en la fabricació i distribució en matèria de pinsos, matèries primeres i altres productes que intervenen en l'alimentació animal.

36é Una persona en representació d'organitzacions o associacions representatives d'Agrupacions de Defensa vegetal (ADV); Agrupacions de Tractaments Integrats en Agricultura (ATRIAS), i altres estructures d'assessorament establides per a la defensa de sanitat vegetal, (ASV, ATESVE…) per acord entre elles.

37é Una persona en representació d'organitzacions o associacions representatives d'Agrupacions de Defensa Sanitària Ramadera (*ADSGs).

38é Una persona en representació de la Federació Nacional de Comunitats de Regants d'Espanya.

39é Dos persones en representació de les organitzacions ecologistes amb major implantació i organitzacions expertes de l'àmbit de l'agroecologia designades per acord entre elles.

40é Una persona en representació d'organitzacions representatives de consumidors i consumidores amb major implantació, designat per acord entre elles.

d) Secretaria: la persona que exercisca el lloc de Subdirector o Subdirectora Adjunta de la Subdirecció General d'Innovació i Digitalització de la Direcció General de Desenvolupament Rural, Innovació i Formació Agroalimentària del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Amb veu, però sense vot.

3. La Comissió Institucional exercirà les competències i funcions del Ple, però limitades a l'àmbit de competències o interés de les administracions participants. Estarà composta pels següents membres:

a) Presidència: una copresidència exercida per les persones titulars de la Direcció General de Desenvolupament Rural, Innovació i Formació Agroalimentària del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i de la Direcció General de Planificació, Coordinació i Transferència de Coneixement del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

b) Vicepresidència: la vicepresidència correspondrà a una persona titular d'alguna de les Subdireccions Generals de la Direcció General de Desenvolupament Rural, Innovació i Formació Agroalimentària en el cas del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i d'alguna persona titular d'una Subdirecció General de la Direcció General de Planificació, Coordinació i Transferència de Coneixement del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

c) Vocals: formaran part de la Comissió Institucional les persones indicades en els punts 1r al 17é de l'apartat 2.c).

d) Secretaria: la Secretaria de la Comissió Institucional la mateixa que la del Ple i comptarà amb veu i sense vot.

Funcions de l'Òrgan de coordinació del Sistema de Coneixement i Innovació en Agricultura. L'Òrgan de coordinació tindrà les funcions següents:

a) Recaptar necessitats des dels actors del sector agroalimentari que utilitzen coneixement amb l'objectiu de canalitzar-lo cap a actors que el generen o institucions que financen polítiques públiques d'I+D+i, tant en l'àmbit nacional, com a autonòmic, a través de l'Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació i els corresponents plans associats de l'Administració General de l'Estat i de les comunitats autònomes.

b) Impulsar estratègies i esforços en innovació de l'Administració General de l'Estat i les comunitats autònomes en el sector agroalimentari per a optimitzar l'eficiència en l'ús dels recursos i el seu impacte, amb la finalitat de potenciar la transformació del sector agroalimentari cap a models productius competitius i sostenibles.

c) Promoure accions conjuntes entre comunitats autònomes, o entre estes i l'Administració General de l'Estat, per a fomentar sinergies en programes i projectes d'investigació, amb l'objectiu compartit d'evitar solapaments i compartir bones pràctiques.

d) Fomentar la integració del personal d'investigació en activitats relacionades amb la transferència de coneixements, esdeveniments demostratius, xarxes temàtiques, jornades tècniques d'intercanvi de coneixements i bones pràctiques, entre altres.

e) Compartir informació, estadístiques i dades comparables sobre la situació de l'assessorament a Espanya.

f) Fomentar la identificació d'unes bones pràctiques per a la prestació del servici d'assessorament agrari, amb l'objectiu d'augmentar la seua qualitat.

g) Vetlar pel compliment de les obligacions establides en l'article 15 (apartats 2, 3 i 4) del Reglament (UE) 2021/2115 del Parlament Europeu i del Consell de 2 de desembre de 2021 pel qual s'establixen normes en relació amb l'ajuda als plans estratègics que han d'elaborar els Estats membres en el marc de la política agrícola comuna (plans estratègics de la PAC), finançada amb càrrec al Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i pel qual es deroguen els Reglaments (UE) 1305/2013 i (UE) 1307/2013.

h) Donar el suport necessari perquè les comunitats autònomes, competents en assessorament, faciliten i validen el llistat d'entitats d'assessoria o persones assessores en actiu en els seus territoris que complixen les disposicions derivades de l'article 15 del Reglament (UE) 2021/2115 del Parlament Europeu i del Consell de 2 de desembre de 2021 i s'integre esta informació en la Plataforma d'Assessors AKIS, que posarà en marxa el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació com a ferramenta de suport per al foment de la integració de les i els assessors en el Sistema de Coneixement i Innovació Agrícola a Espanya, així com per a enfortir la interrelació dels diferents actors d'este, que actuarà com a plataforma oberta d'intercanvi i difusió de coneixements generats en l'àmbit científic i acadèmic en un llenguatge senzill i comprensible.

i) Analitzar les necessitats i oportunitats en matèria de formació per a les persones assessores del sector agroalimentari.

j) Facilitar l'intercanvi d'informació i la col·laboració amb les comunitats autònomes i amb les organitzacions professionals del sector, a prop de les demandes i oportunitats formatives per als i les professionals del sector agroalimentari.

k) Promoure i difondre iniciatives de foment de l'adquisició de competències professionals en el sector agroalimentari

l) Promoure el reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral dels treballadors del sector agroalimentari.

m) Realitzar un seguiment sobre la implementació de les intervencions d'innovació, transferència de coneixement i assessorament, tant en l'àmbit nacional com autonòmic, analitzant les modificacions substancials del Pla Estratègic de la PAC sobre estos àmbits quan es produïsquen.

n) Fomentar una cultura d'avaluació en el Sistema de Coneixement i Innovació Agrícola.

ñ) Fomentar sinergies en matèria de divulgació de la transferència de coneixement i Innovació en el sector agroalimentari entre la Xarxa de polítiques d'I+D+i i la Xarxa PAC.

o) Fomentar bones pràctiques en matèria de divulgació d'actuacions d'innovació, transferència de coneixement i assessorament de cara al fet que es capturen adequadament dins de la Xarxa PAC.

p) Proposar, una vegada establida la Xarxa PAC Nacional, amb la temporalitat i periodicitat que es determine, un Pla d'Actuacions (esdeveniments, jornades, estudis, ferramentes) en matèria d'innovació i transferència de coneixement per al seu trasllat i posterior execució en la Xarxa PAC Nacional.

q) Subministrar informació rellevant a la Plataforma d'Assessors AKIS per part d'altres actors del Sistema de Coneixement i Innovació Agrícola i en format interoperable, com pot ser:

1r Nous coneixements o innovacions generats en l'àmbit de la intervenció (regional o *supraautonómica) de cooperació en el marc de l'Associació Europea per a la Innovació per a la productivitat i sostenibilitat Agrícola, coneguda com AEI-Agri [articles 77 i 127 del Reglament (UE) 2021/2115 del Parlament Europeu i del Consell de 2 de desembre de 2021], Horitzó Europa, Pla Estatal d'I+D+i, Plans Complementaris d'I+D+i, o Plans regionals d'I+D+i.

2n Esdeveniments d'interés.

3r Formació d'assessors.

r) Reportar les seues conclusions a la Comissió Sectorial d'Agricultura, Alimentació i Desenvolupament Rural i a la Comissió Delegada del Consell de Política Científica, Tecnològica i d'Innovació.

s) Identificar llacunes d'informació respecte a la situació de la I+D+i agroalimentària, contribuint a l'adequat reflex en el *SICTI (Sistema d'Informació sobre Ciència, Tecnologia i Innovació) dels fluxos de finançament de la innovació agroalimentària provinents de la Política Agrícola Comuna.

t) Vetlar perquè existisca una visió en clau del sector agroalimentari dels crèdits destinats anualment a projectes i actuacions d'I+D+i en el marc del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació.

+Info