Notícies:Red ADL Valencia

ONTINYENT_Aprova les bases per a la concessió d'ajudes al lloguer de naus i locals comercials per a l'exercici d'activitats empresarials

15 sep 2021
Per a finançar les despeses de llogues per a incentivar la implantació de noves activitats i l'ocupació de locals buits en el nucli urbà i afavorir la continuïtat d'activitats preexistents

 

El BOP num 179/15.09.2021 ha publicat l'Edicte de l'Ajuntament d'Ontinyent sobre aprovació definitiva de les modificacions al text de l'ordenança reguladora de les bases que han de regir la concessió d'ajudes al lloguer de naus i locals comercials per a l'exercici d'activitats empresarials.

Beneficiaris

Persones físiques o jurídiques, titulars d'una activitat econòmica en el municipi d'Ontinyent.

Requisits:

  • Que estiga en situació d'alta en l'IAE i que l'activitat es realitze en un local situat en el terme municipal d'Ontinyent
  • Que l'inici de l'activitat en el local objecte de subvenció siga anterior a la data de sol•licitud de l'ajuda
  • Que dispose dels permisos o habilitació necessària per a l'exercici de l'activitat
  • Que els locals estiguen situats en planta baixa amb accés directe des de la via pública o integrats en establiments de comerç agrupat
  • Que el contracte de lloguer siga almenys de 12 mesos de duració

També podran sol•licitar aquesta ajuda les agrupacions de persones físiques o jurídiques, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, malgrat no tenir personalitat jurídica, reunisca els requisits esmentats anteriorment.

Quantia de l'ajuda

El pressupost protegit de la subvenció estarà constituït pel cost mensual del lloguer del local o nau industrial on es realitze l'activitat econòmica durant el període subvencionable que s'indique en la convocatòria.

Les despeses subvencionables hauran d'estar realitzats dins de l'anualitat de la convocatòria.

L'import de l'ajuda serà el resultat d'aplicar al pressupost protegit el percentatge de suport que li corresponga en funció de la ubicació del local, segons la delimitació de zones que es detalla en el pla adjunt en document annex:

- locals situats en la zona I (Centre Històric): 75%
- locals situats en la zona II (Polígons Industrials): 50%
- locals situats en la zona III (resta del nucli urbà): 25%

L'import màxim de l'ajuda no podrà superar els 3.000 euros per subjecte beneficiari. En cas que la subvenció atorgada en una convocatòria resulte inferior a l'import total màxim per subjecte beneficiari, es podrà concedir una nova subvenció en la convocatòria següent per la quantia restant fins a esgotar aquest import màxim, prèvia sol•licitud de la persona interessada.

Procediment i presentació de sol•licituds

El procediment de concessió de les ajudes regulades en aquestes bases serà el de concurrència competitiva.

La convocatòria indicarà el crèdit pressupostari disponible i l'import màxim de les subvencions a atorgar, així com els terminis per a sol•licitar les ajudes. Els criteris per a l'atorgament de les ajudes serà segons l'ordre de presentació de la sol•licitud

La convocatòria, una vegada aprovada, es publicarà en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, en la pàgina web municipal (www.ontinyent.es) i en el Butlletí Oficial de la Província de València, a través de la Base de dades Nacional de Subvencions (**BDNS) d'acord amb el que s'estableix en els **arts. 18 i 20 de la Llei 38/2003.

L'abonament de la subvenció es realitzarà una vegada s'haja presentat adequadament la justificació de l'ajuda concedida

Les sol•licituds es presentaran en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Ontinyent o per qualsevol altre mitjà que estiga previst en l'article 16 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb instància en model normalitzat dirigida a l'Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament d'Ontinyent. Les persones jurídiques obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració, segons l'art. 14.2 de la citada Llei 39/2015, hauran de presentar la sol•licitud telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Ontinyent, accessible a través de la pàgina web www.ontinyent.es. Per a poder accedir la persona sol•licitant haurà de disposar de certificat digital de signatura electrònica.