Notícies:Red ADL Valencia

ONTINYENT_ Subvencions a entitats associatives del municipi en l'àmbit de la promoció econòmica 2022.

21 jun 2022
Termini de presentació del 22/06/2022 al 05/07/2022

 

El BOP num 118/21.06.2022 ha publicat l'Anunci de l'Ajuntament d'Ontinyent sobre extracte de la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats associatives del municipi en l'àmbit de la promoció econòmica, exercici 2022.

Beneficiaris

Entitats associatives de caràcter socioeconòmic legalment constituïdes que tinguen seu oberta a Ontinyent i estiguen inscrites en el Registre Municipal d'Associacions des d'almenys 1 any abans de la data de publicació de la convocatòria amb les seues dades actualitzades a l'any del convocatori

Finançament

La concessió de les ajudes previstes en aquesta convocatòria es finançarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària núm. 15000-43300-48000: SUBV ENTITATS ASSOC PROMOCIÓ ECONÒMICA del pressupost municipal de 2022, amb una quantia màxima de 60.000,00 euros.

La quantia de la subvenció atorgada a cada entitat podrà arribar fins al 100% del cost de les activitats indicades en la memòria, amb el límit màxim de 15.000,00 euros per entitat. En tot cas, s'estableix un import mínim de 1.000 euros, sempre que estiga degudament acreditat en la memòria d'activitats. No es concediran subvencions per un import inferior a aquesta quantia.

Activitats i despeses subvencionables

Les ajudes es concediran per a financiar les despeses corrents, vinculats a l'activitat general de l'associació o a una activitat concreta, d'acord amb la memòria que presente l'entitat i es consideraran renda a l'efecte de l'Impost de societats.

Les despeses que es podran subvencionar hauran de respondre a algun dels conceptes següents:

  • Despeses de lloguer de les instal·lacions de l'associació.
  • Despeses d'electricitat, telèfon i internet satisfets per l'associació
  • Despeses de personal contractat per l'associació (salaris i seguretat social, s'exclouen dietes i altres conceptes retributius)
  • Despeses directes vinculades a la realització de les activitats incloses en el programa (materials, difusió, ponents, etc...)

Les despeses subvencionables hauran d'estar realitzats en el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2022.

Termini de presentació

El termini per a presentar les sol·licituds serà de 15 dies naturals des de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Les sol·licituds es presentaran de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Ontinyent (https://ontinyent.sedelectronica.es/info.0)

+Info>>>>