Notícies:Red ADL Valencia

Ontinyent aprova el Pla Estratègic de Subvencions per als exercicis 2022-2024

11 ene 2022
La Llei General de Subvencions introdueix en l’article 8 la necessitat d’elaborar un Pla Estratègic de Subvencions, que permeta relacionar els objectius a assolir i els efectes que es pretenen aconseguir, amb els costos previstos i el seu finançament, amb l’objecte d’adequar amb caràcter previ a la concessió, les necessitats públiques que es pretenen cobrir mitjançant les subvencions amb els recursos disponibles

 

El BOP num 6/11.01.2022 ha publicat l’Edicte de l’Ajuntament d’Ontinyent sobre aprovació del Pla Estratègic de Subvencions per als exercicis 2022-2024.

Aquest Pla té vocació plurianual, amb les revisions que calga fer anualment, per això el Pla inclou una previsió de les accions que cal desenvolupar en matèria de subvencions per a un període de tres anys.

Criteris i Línies de subvencions

L’Ajuntament d’Ontinyent establirà anualment subvencions en les matèries següents: Promoció Econòmica i Participació Ciutadana, Urbanisme, Medi Ambient, Cultura, Festes i Esplai, Joventut, Educació, Esports i Serveis Socials, Sanitat i Memòria Històrica i Igualtat. 

Els criteris preferents per a concedir subvencions d’acord amb el Pla Estratègic són: 

a) L’impacte social atenent l’àmbit territorial i personal. 
b) La promoció de valors iguals entre homes i dones. 
c) La contribució al desenvolupament integral de les persones, indistintament del col·lectiu a què vaja adreçat. 
d) Facilitar la integració social i laboral de dones, joves i persones en risc d’exclusió social i dels col·lectius de població més desvaforits. 
e) Sensibilització i conscienciació sobre educació en valors.
f) Actuacions de caràcter preventiu. 
g) Accions que fomenten el voluntariat.
h) La contribució al desenvolupament i millora de l’activitat econòmica local 

Línies de subvenció i objetius específics

 • Línia estratègica 1: Promoció Econòmica i Participació Ciutadana
  • Fomentar la innovació en el territori i facilitar la posada en marxa de noves iniciatives empresarials que contribusquen a la millora de l’activitat económica local. 
  • Impulsar la millora de la competitivitat de les empreses del municipi en un mercat globalitzat i fomentar la seua internacionalització. 
  • Fomentar el dinamisme econòmic de la ciutat, a través d’accions que generen activitat econòmica en diversos sectors. 
  • Fomentar l’associacionisme i la dinamització del sector comercial i l’hostaleria
  • Fomentar l’ús del valencià tant en l’àmbit públic com en el privat i defensar el seu ús com a llengua vehicular en diferents àmbits de la societat. 
  • Facilitar la incorporació al treball de col·lectius amb majors dificultats que es troben en situació de desocupació (majors de 45 anys, joves, dones, situació o risc d’exclusió social), mitjançant ajudes a la contractació o a la posada en marxa de projectes empresarials. 
  • Ajudar als col·lectius més desfavorits en el procés de recerca d’un lloc de treball a través de l’orientació i la intermediació laboral. 
  • Promoure la realització d’accions formatives destinades a millorar l’ocupabilitat de les persones i la competitivitat empresarial. 
  • Contribuir a la participació de la ciutadania i les empreses locals en projectes d’àmbit europeu.
 • Línia estratègica 2 Urbanisme
  • Impulsar i facilitar la rehabilitació d’immobles dins de l’àrea de rehabilitació urbana del centre històric de la ciutat d’Ontinyent que comprén el conjunt històric de la Vila, el centre històric Raval-Poble Nou i la zona del Camí dels Carros-Cantereria, així com altres zones o habitatges de la localitat que per les seues característiques es consideren d’especial interés.
  • Impulsar i facilitar actuacions destinades a la conservació, recuperació i manteniment del Patrimoni històric-artístic i arqueològic d’Ontinyent
  • Línia estratègica 3 Medi Ambient
  • Ajudar econòmicament la compra de bicicletes elèctriques, bicicletes urbanes i kits de conversió de bicicletes urbanes en elèctriques. 
  • Ajudar econòmicament la compra de trituradores i compostadors amb l’objectiu de fomentar la valorització dels residus verds. 
  • Fomentar la conservació del medi ambient i/o la sensibilització ambiental mitjançant la subvenció a entitats de voluntariat ambiental. 
  • Promoure activitats emmarcades en el desenvolupament rural sostenible. 
  • Potenciar les actuacions en l’àmbit de la prevenció d’incendis forestals. 
  • Realitzar actuacions de conservació i millora de l’arbrat monumental catalogat d’interés local i de titularitat privada. 
 • Línia estratègica 4 Cultura, Festes i Esplai
  • Fomentar l’activitat artística i l’oferta cultural del municipi en benefici del desenvolupament integral de la ciutadania. 
  • Potenciar esdeveniments culturals de caràcter permanent a la ciutat. 
  • Col·laborar amb els costos econòmics que s’ocasionen en l’organització i el desenvolupament de les festes i celebracions dels diferents barris del municipi i per part de diverses entitats culturals per al desenvolupament de les seues activitats. 
 • Línia estratègica 5 Joventut
  • Prestar suport a l’organització d’actes dirigits a la població juvenil d’Ontinyent que permeten la participació de la joventut, valorant especialment la rendibilitat social de l’activitat desenvolupada en relació amb les accions que porte a terme la Regidoria de Joventut. 
  • Col·laborar amb la promoció de participació juvenil i fomentar projectes, els continguts dels quals preveuen l’educació en valors. 
  • Afavorir les iniciatives juvenils d’oci divers, amb diferents activitats educatives, formatives o culturals. 
  • Ajudar a les despeses per accedir a una vivenda mitjançant lloguer o compra del inmoble. 
 • Línia estratègica 6 Educació
  • Fomentar la participació de l’alumnat ontinyentí en diferents concursos i certàmens locals. 
  • Col·laborar amb la promoció i ús del valencià entre la població d’edat escolar. 
  • Promoure la creació literària i el desenvolupament creatiu, així com difondre l’ús literari del valencià dins l’àmbit escolar. 
  • Participar en el desenvolupament de diferents vessants artístiques a nivell educatiu. 
  • Ajudar a la renovació i adquisició de material educatiu. 
  • Ajudar a la realització d’activitats que contribuïsquen a la millora educativa. 
  • Ajudar amb les despeses de desplaçament derivades de la realització d’estudis universitaris, de Formació Professional i d’Ensenyaments de Règim Especial en tots els centres de secundària, de música i dansa, i de les universitats que integren el Sistema Educatiu i Universitari Valencià, així com els seus centres adscrits, situats fora del terme municipal d’Ontinyent.
 •  Línia estratègica 7 Esports
  • Fomentar la participació d’equips locals en competicions federades/ escolars. 
  • Organitzar el desenvolupament d’activitats esportives a la localitat o dirigides a la ciutadania tant de caràcter lúdic, popular o tradicionals. 
  • Assistir l’organització de campionats d’alt nivell. 
  • Organitzar el desenvolupament d’esdeveniments d’alt nivell a la nostra ciutat. 
  • Assistir les activitats que són pròpies als clubs. 
  • Impartir ensenyaments i tècniques esportives. 
  • Difondre i promocionar els valors esportius. 
  • Gestionar l’explotació d’instal·lacions esportives municipals. 
  • Organitzar activitats de promoció de la pràctica esportiva. 
  • Promocionar turísticament la ciutat mitjançant l’esport. 
  • Sanejar la situació patrimonial de les entitats esportives. 
  • Promocionar la pràctica esportiva femenina. 
  • Organitzar cursos de formació esportiva. 
  • Becar esportistes. 
  • Adquirir materials i equipaments esportius. 
  • Adquirir trofeus. 
  • Celebrar aniversaris de les diferents entitats locals
 • Línia estratègica 8 Serveis Socials, Sanitat i Memòria Històrica
  • Mantindre una xarxa de protecció adequada per a les persones socialment més vulnerables. 
  • Assegurar que les persones i famílies que necessiten alimentació i altres recursos bàsics de manera immediata disposen dels recursos necessaris per a proveir-se’n. 
  • Prestar suport a les persones que participen en algun programa de Serveis Socials i no disposen de recursos econòmics per a afrontar les despeses que afavorisquen la seua integració social i/o sociolaboral. 
  • Donar suport a persones i famílies que no tenen recursos econòmics per a afrontar despeses en situacions urgents i de greu necessitat que no estan cobertes pel conjunt de prestacions. 
  • Facilitar la integració social i laboral de les dones víctimes de violència de gènere. 
  • Atendre les dones i els seus fills i filles víctimes de violència de gènere. 
  • Millorar la qualitat de vida de les persones majors assistint-les segons les seues necessitats. 
  • Facilitar la integració de persones migrants. 
  • Atendre, acompanyar i millorar la qualitat de vida de les persones malaltes amb limitació d’autonomia, així com els seus familiars i persones cuidadores. 
  • Millorar la qualitat de vida, potenciar l’autonomia i facilitar la participació social de les persones amb discapacitat persones amb malalties mentals i persones amb altres malalties, així com atendre les necessitats dels seus familiars i persones cuidadores. 
  • Promocionar la salut cardiovascular, amb l’estudi, la prevenció i rehabilitació de les malalties cardiovasculars. 
  • Reconeixement i dignificació de la Memòria Històrica. 
  • Oferir un espai per a la dignificació, el retrobament i l’educació en drets humans. 
  • Assistència humanitària davant catàstrofes naturals i conflictes armats. 
  • Ajudar econòmicament diferents ONGD dedicades al desenvolupament d’accions adreçades a ajudar poblacions desfavorides de països i pobles empobrits. 
  • Garantir una actuació coordinada i eficient dels recursos disponibles en el municipi
 • Línia estratègica 9 Igualtat
  • Fomentar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes al municipi d’Ontinyent
  • Promoure l’erradicació de la violència contra les dones. 
  • Facilitar la participació de les dones en tots els àmbits. 
  • Fomentar la conciliació de la vida familiar, laboral i personal 
  • Promoure el desenvolupament professional i formatiu de les dones 
  • Fomentar l’urbanisme amb perspectiva de gènere 
  • Participar en la salut integral de les dones 
  • Previndre situacions de desigualtat i promoure l’accés a una vivenda digna. 
  • Evitar situacions de desnonament.

Financiament

El finançament de les subvencions que concedisca l’Ajuntament d’Ontinyent es portarà a terme amb fons propis o fons subvencionats per altres administracions, a càrrec del capítol IV o VII dels pressupostos de despeses municipals dels exercicis corresponents.

El control financer del Pla serà a càrrec de la Intervenció Municipal, de conformitat amb la normativa vigent. Cada departament gestor de les subvencions emetrà abans del 15 de juny de cada exercici un informe respecte del grau de compliment del Pla, i els efectes i les repercussions pressupostàries i financeres que es deriven de l’aplicació. La Intervenció Municipal agruparà aquesta informació, emetrà informe de control financer global de l’exercici abans del 15 de juliol i la traslladarà al Ple perquè en prenga coneixement