Notícies:Red ADL Valencia

OLIVA_COVID-19_ PLA RESISTIR Convocatòria d'ajudes econòmiques a autònoms i microempreses

23 feb 2021
Presentació sol•licituds del 23/02/2021 al 22/03/2021

 

La Junta de Govern Local en sessió extraordinària - urgent de 19 de febrer de 2021 ha aprovat PROPOSADA APROVACIÓ CONVOCATÒRIA I NORMES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D'AJUDES ECONÒMIQUES A AUTÒNOMS I MICROEMPRESES L'ACTIVITAT Dels quals S'HA VIST AFECTADA PE LA PANDÈMIA PROVOCADA PER LA COVID-19 EN EL MARC DEL PLA RESISTEIX APROVAT PER LA GENERALITAT.

Beneficiaris

Persones físiques i jurídiques que reunisquen la condició d'autònoms o microempreses que duguen a terme alguna de les activitats incloses en l'Annex I sempre que complisquen els següents requisits:

 • Que l'activitat econòmica siga desenvolupada per un autònom/a o una microempresa que no tinguen més de 10 treballadors/as en la seua plantilla que estiguen donats d'alta en el règim de la seguretat social o en la mútua professional corresponent i en l'Agència Estatal d'Administració Tributària a data 31 de desembre de 2020.
 • Que figuren d'alta en la matrícula municipal de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) d'aquest municipi a data 31/12/2020 en un o diversos dels epígrafs als quals es refereix l'annex II del Decret llei 1/2021.
 • Que figuren en el llistat d'exempts de l'IAE d'aquest municipi per aplicació dels requisits legals vigents per a això sempre que figuren d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors.
 • Que el domicili fiscal es trobe en el municipi d'Oliva .
 • Que no es troben incurses en cap de les circumstàncies arreplegades en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular, que estiguen al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb l'Ajuntament d'Oliva i amb la Hisenda estatal (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

Despeses subvencionables.

Despeses corrents de l'activitat entesos com aquelles despeses periòdiques indispensables per al desenvolupament i manteniment de l'activitat que s'hagen abonat efectivament:

 1. Despeses en concepte de lloguer de locals destinats exclusivament a l'exercici de l'activitat i d'equips necessaris per al desenvolupament d'aquesta.
 2. Les compres de mercaderies i aprovisionaments
 3. Despeses en subministraments d'energia elèctrica, aigua, gas i comunicacions
 4. Despeses de reparacions i conservació, peces, recanvis i consumibles d'oficina, serveis de professionals independents, primes de segurs publicitat i propaganda
 5. Despeses de personal en sous, salaris i quotes a la seguretat social de l'empresari individual o les quotes a càrrec de l'empresa (quota patronal)
 6. Despeses d'interessos d'hipoteques vinculades a l'establiment comercial
 7. Els tributs municipals (IBI, resta d'impostos i taxes)
 8. Realització de formació, de caràcter específic, per a millorar la qualificació professional, de l'empresari i del personal contractat
 9. Serveis de gestoria, assessorament o consultoria de qualsevol matèria.
 10. Despeses tant per al disseny com per a la realització de qualsevol element comunicatiu dels serveis o productes que es venen
 11. Despeses derivades del compliment de la normativa en matèria de seguretat i salut laboral vinculats a la protecció dels treballadors.
 12. Altres despeses corrents vinculades a l'activitat

Les despeses s'acreditaran mitjançant factures i altres documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic mercantil. S'admetran les despeses realitzades i abonats entre l'1 d'abril de 2020 i el dia de presentació de la sol•licitud per a l'obtenció de l'ajuda

Crèdit pressupostari i quantia de l'ajuda

La quantia destinada a atendre aquestes subvencions, finançades un 15% amb càrrec al Pressupost Municipal per a l'exercici 2021 i la resta amb aportacions amb caràcter de transferència realitzades per la Generalitat (62,5%) i la Diputació Provincial de València (22,5%), ascendeix a un màxim de 827.310.-€ que anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària 24100-470000 del vigent pressupost 2021.

 • Una quantitat màxima de 2.000 euros per cada persona treballadora autònoma o microempresa de fins a 10 treballadors.
 • Aquesta quantia s'incrementarà per una quantitat addicional de 200 euros per persona afiliada a la Seguretat Social a data de 31 de desembre de 2020 d'aquestes microempreses i persones treballadores autònomes dels sectors de l'Annex I.

Presentació sol•licituds

La sol•licitud es realitzarà preferentment per mitjans electrònics en aplicació de l'article 14.3 de la Llei de procediment comú de les administracions públiques en la seu electrònica https://sede.oliva.es/

El termini de presentació de sol•licituds de les ajudes serà de 20 dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Tauló anuncis de la web de l'Ajuntament d'OLIVA i en el Butlletí Oficial de la Província.

Descarrega model de sol•licitud normalitzat>>>