Notícies:Projecte Xarxa AODL

Oberta convocatòria Xec tutories internacionalització 2019

09 ene 2019
Ajudes per a assessorament intensiu per a Pimes

L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), ha publicat resolució per la qual es convoquen subvencions en el marc del Programa d’assessorament a empreses en matèria d’internacionalització Xec Tutories Internacionalització.

Amb aquestes ajudes es preten millorar l'estratègia de les pimes de la Comunitat Valenciana en els diversos àmbits de la internacionalització i així guanyar posició competitiva en els mercats exteriors per mitjà d'un acompanyament intensiu d'alta especialització i individualitzat, sota les modalitats següents:


1. Iniciació a l'exportació.
2. Revisió d'estratègies d'internacionalització per a empreses exportadores.
3. Inici a la contractació pública internacional.
4. Presentació d'ofertes en contractació pública internacional.
5. Màrqueting digital internacional (EXPORNET).
6. Estratègies de marca i comunicació internacional.
7. Finançament internacional.
8. Expansió internacional de start-ups, i s'entenen per aquestes les empreses amb potencial de creixement, que aporten tecnologia o innovació disruptiva, solucions innovadores, o amb un model de negoci innovador, escalable i repetible en entorns globals, orientada al creixement ràpid.

Qui pot sol·licitar-ho?

Pimes amb seu social a la Comunitat Valenciana que no incórreguen en cap de les prohibicions que s'estableixen en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i que complisquen la resta de requisits establits en l'article 4 de l'Ordre 20/2016, de 19 d'octubre.

A l'efecte de la convocatòria, es considerarà pime l'entitat les característiques de la qual s'ajusten al que es disposa en l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOL 187 de 26.06.2014).
Queden excloses d'aquesta convocatòria les pimes que desenvolupen activitats enquadrades en les seccions K i L de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), aprovada pel Reial decret 475/2007, de 13 d'abril (BOE 102, 28.04.2007). 

Les empreses beneficiàries han de tindre un potencial exportador i productes o serveis propis.

Quan s'ha de sol·licitar?

S’obrin els terminis de presentació de sol·licituds següents:

  • Del 15 de gener al 28 de febrer de 2019.
  • De l’1 de març al 31 de maig de 2019.
  • De l’1 de juny al 30 de setembre de 2019.

Per més informació detallada podeu consultar el text íntegre de la convocatòria i, axí mateix, la base de dades de subvencions i ajudes de Divalterra.