Notícies:Projecte Xarxa AODL

NOVETLÈ_COVID-19_Ajudes 2020 dirigides a persones treballadores autònomes o assimilats i petites empreses que exercisquen la seua activitat econòmica

16 oct 2020
Termini de presentació de sol·licituds des de 15/10/202 fins 05/11/2020

 

El BOP num 198/15.10.2020 ha publicat l'Anunci de l'Ajuntament de Novetlè sobre extracte de la resolució d'Alcaldia, de data 22 de setembre de 2020, per la qual es convoquen les ajudes dirigides a persones treballadores autònomes o assimilats i petites empreses que exercisquen la seua activitat econòmica en el municipi

Beneficiari@s i requisits

Persones físiques o jurídiques, el domicili fiscal del qual o, si escau, el local comercial o de desenvolupament de l'activitat es trobe en el municipi o en el terme municipal de Novetlè des del 14 de març de 2020 i igualment es troben d'alta en la data de presentació de la sol·licitud
Persones jurídiques de fins a 50 treballadors i el volum dels quals de negocis actual o el balanç general dels quals anual no supera els 10 milions d'euros. ( petita empresa

Requisits

  • Haver hagut de suspendre la seua activitat econòmica com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma, en compliment de la normativa estatal, autonòmica i local emesa contra la propagació del **Covid-19, o bé haver tingut una pèrdua en el volum d'ingressos de l'activitat econòmica d'almenys un 40% el mes d'abril de 2020, en relació a la mitjana de volum d'ingressos de l'activitat econòmica del primer trimestre de 2020.
  • Mantenir la seua activitat econòmica durant almenys els sis mesos posteriors a la publicació de la resolució de la concessió
  • En cas de tenir en plantilla treballadors per compte d'altri, mantenir, almenys, el 65% de la plantilla de persones treballadores existent a 13 de març de 2020, durant un termini mínim de sis mesos posteriors a la publicació de la resolució de la concessió.
  • No estar incurs en cap dels motius o circumstàncies de l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, Llei General de Subvencions.

Partida pressupostària i quantia de les ajudes

El pressupost destinat a finançar aquesta convocatòria és de 25.000 €, que es finançaren amb càrrec a l'expedient de modificació de crèdits 03/2020,

Consistirà en un import fix de:

  • a 1.000 euros per als beneficiaris de l'ajuda al fet que desenvolupen activitats incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquestes ajudes a través d'un local en règim d'arrendament
  • 500 euros per a la resta de beneficiaris que desenvolupen la seua activitat en un local propi.

També s'abonarà el 100% del cost del rebut per la taxa de recollida de fem, de les categories B segons l'article 6è de l'ordenança municipal, de l'exercici 2020, sempre que els subjectes passius tinguen la condició de beneficiaris

Presentació de sol·licituds

S'ha de presentar la sol·licitud via telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Novetlè. La sol·licitud serà emplenable, disponible en la pàgina web de l'Ajuntament de Novetlè

El termini de presentació de sol·licituds per a prendre part en aquesta convocatòria serà de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà a la publicació de la convocatòria en el BOP de València.