Notícies:Red ADL Valencia

Normes per al control i prevenció de la propagació de la malaltia de la llengua blava; i es modifica el Pla anual zoosanitari per a 2024 de la Comunitat Valenciana i altres actuacions complementàries

12 Feb 2024
Normes per al control i prevenció de la propagació de la malaltia de la llengua blava; i es modifica la Resolució de 12 de gener de 2024, del director general de la Producció Agrícola i Ramadera, per la qual s'aprova el Pla anual zoosanitari per a 2024 de la Comunitat Valenciana i altres actuacions complementàries

La Direcció General de Producció Agrícola i Ramadera ha resolt:

Primer Declarar oficialment la malaltia de la llengua blava, serotip 4, en el terme municipal d’Orihuela a la comarca del Baix Segura a Alacant.

Segon Notificar al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, mitjançant la Xarxa d’Alerta Sanitària Veterinària (RASVE), la presència de la llengua blava, serotip 4, en el terme municipal d’Orihuela (Alacant), conforme a l’article 3 del Reial decret 779/2023, de 10 d’octubre, pel qual s’establix la comunicació de malalties dels animals de declaració obligatòria i es regula la seua notificació

Tercer Modificar l’annex II de la Resolució de 12 de gener de 2024, del director general d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual s’aprova el Pla anual zoosanitari per a 2023 de la Comunitat Valenciana i altres actuacions complementàries en els següents termes:

– Se substituïx tot l’epígraf 1.3. Llengua blava, pel següent text:

«a) Després de la declaració oficial d’un focus de llengua blava a la comarca del Baix Segura, es considerada com a zona restringida enfront del serotip 4 del virus de la llengua blava la província d’Alacant per a l’aplicació de les mesures de l’Ordre APA/1251/2020, de 21 de desembre, per la qual s’establixen mesures específiques de protecció en relació amb la llengua blava.

b) En les zones lliures, conforme a l’article 2.2.d de l’Ordre APA/1251/2020, s’extremarà la desinsectació encaminada a protegir els animals durant tot el període d’actuació del vector. En els engreixadors i resta d’explotacions receptores de zones de risc, la desinsectació es realitzarà amb periodicitat conforme al prospecte de l’insecticida autoritzat d’ús ramader, i es registrarà el tractament en el llibre d’explotació.»

– En l’epígraf 2.1.4. Notificació obligatòria d’avortaments i investigació de les explotacions afectades. 

El següent text: «Notificació obligatòria per escrit i comunicat a través del fitxer Altres actuacions PAZ, per part del veterinari d’explotació o ADSG, de tots els casos en què es produïsca un nombre significatiu d’avortaments o nascuts febles durant l’època de parts, i foren sospitosos de ser deguts a brucel·losi, que seran els ocorreguts en l’últim terç de gestació, així com del diagnòstic realitzat, que almenys inclourà mostres de fetus i annexos fetals, llet, i una mostra de sèrum de l’animal avortat per a enviar-ho al laboratori oficial.»

Se substituïx per: «Notificació obligatòria per escrit i comunicat a través del fitxer Altres actuacions PAZ, per part del veterinari d’explotació o ADSG, de tots els casos en què es produïsca un nombre significatiu d’avortaments o nascuts febles durant l’època de parts, i foren sospitosos de ser deguts a brucel·losi, que seran els ocorreguts en l’últim terç de gestació, així com del diagnòstic realitzat, que haurà d’incloure, en la mesura que siga possible, mostres consistents en escovillons de mucosa rectal, vaginal, llet, i una mostra de sèrum de l’animal avortat per a enviar-ho al laboratori oficial.»

– Se substituïx tot l’epígraf 2.3. Llengua blava pel següent text:

«a) Després de la declaració oficial d’un focus de llengua blava a la comarca del Baix Segura, es considerada com a zona restringida enfront del serotip 4 del virus de la llengua blava la província d’Alacant per a l’aplicació de les mesures de l’Ordre APA/1251/2020, de 21 de desembre, per la qual s’establixen mesures específiques de protecció en relació amb la llengua blava.

b) En les zones lliures, conforme a l’article 2.2.d de l’Ordre APA/1251/2020, s’extremarà la desinsectació encaminada a protegir els animals durant tot el període d’actuació del vector. En els engreixadors i resta d’explotacions receptores de zones de risc, la desinsectació es realitzarà amb periodicitat conforme al prospecte de l’insecticida autoritzat d’ús ramader, i es registrarà el tractament en el llibre d’explotació.

c) Considerant la prescripció de les vacunes enfront de la llengua blava en el cas del bestiar caprí, la vacunació en aquesta espècie, que és recomanable, es podrà realitzar a voluntat del titular de l’explotació i en cas d’absència de vacunació serà obligatòria la desinsectació de manera periòdica conforme al prospecte de l’insecticida autoritzat d’ús ramader, i es registrarà el tractament en el llibre d’explotació.»

+Info