Notícies:Projecte Xarxa AODL

Navarrés_PLA RESISTIR Convocatòria Ajudes Parèntesis

22 feb 2021
Presentació de sol•licituds del 23/02/2021 fins a 14/03/2021

 

El BOP num 35/22.02.2021 ha publicat l'Anunci de l'Ajuntament de Navarrés sobre ajudes econòmiques a autònoms i microempreses l'activitat de les quals s'ha vist afectada per la pandèmia provocada per la COVID-19 en el marc del “Pla Resistir” aprovat per la Generalitat Valenciana en el municipi

Beneficiaris

Persones físiques i jurídiques que reunisquen la condició d'autònoms o microempreses que duguen a terme alguna de les activitats incloses en l'Annex I sempre que complisquen els següents requisits:

 • Que l'activitat econòmica siga desenvolupada per un autònom/a o una microempresa que no tinguen més de 10 treballadors/as en la seua plantilla que estiguen donats d'alta en el règim de la seguretat social o en la mútua professional corresponent i en l'Agència Estatal d'Administració Tributària a data 31 de desembre de 2020.
 • Que figuren d'alta en la matrícula municipal de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) d'aquest municipi a data 31/12/2020 en un o diversos dels epígrafs que es corresponguen amb el llistat de codis del CNAE als quals es refereix l'annex II del Decret llei 1/2021.
 • Que figuren en el llistat d'exempts de l'IAE d'aquest municipi per aplicació dels requisits legals vigents per a això sempre que figuren d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors.
 • Que el domicili fiscal o tributari es trobe en el municipi de Navarrés.
 • Que es troben en funcionament en data de 31/12/2020.
 • Que no es troben incurses en cap de les circumstàncies arreplegades en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular, que estén al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).
 • No tenir deute pendent de qualsevol naturalesa el període de la qual de termini de pagament voluntari haja vençut amb l'Ajuntament de Navarrés, requisit que ha de complir-se en la data de presentació de la sol•licitud.

Despeses subvencionables

Despeses corrents en els quals efectivament hagen incorregut els beneficiaris, que s'hagen abonat efectivament, que responguen de manera indubtable al manteniment de la seua activitat empresarial, professional o comercial i que resulten estrictament necessaris, com:

 • Despeses en concepte d'arrendament del local comercial
 • Les compres de mercaderies i aprovisionaments
 • Despeses de reparacions i conservació, peces, recanvis i consumibles d'oficina, serveis de professionals independents equips de protecció individual, primes d'assegurances, publicitat i propaganda
 • Despeses de personal en sous, salaris i quotes a la seguretat social de l'empresari individual o les quotes a càrrec de l'empresa (quota patronal)
 • Despeses d'interessos d'hipoteques vinculades a l'establiment comercial.
 • Altres despeses corrents vinculades a l'activitat

Les despeses s'acreditaran mitjançant factures i altres documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic mercantil. S'admetran les despeses realitzades entre l'1 d'abril de 2020 i el 31 de gener de 2021.

Crèdit pressupostari i quantia de les ajudes

La quantia total destinada a atendre aquestes subvencions haurà d'ascendir a un import total de 69.097,00 euros del vigent pressupost municipal, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 430.47900 Ajudes Pla Resistir.

L'import assignat per la Generalitat a cada municipi beneficiari ha d'anar destinat a sufragar el 62,5% del cost total de l'actuació a desenvolupar per l'Ajuntament, havent de comprometre's aquest a realitzar una aportació del 15% del cost d'aquesta actuació. El 22,5% restant serà aportat, si escau, per la Diputació Provincial corresponent.

Quantia

 • Una quantitat fixa de 2.000 € per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 treballadors, excepte en el cas que la justificació no abast aquest import, en aqueix cas, es podrà reduir l'import fins a aconseguir el 100% de les despeses justificades.
 • Una quantitat addicional resultant de multiplicar 200 € per cada treballador afiliat a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d'aquestes microempreses i autònoms, incloent en els mateixos als autònoms col•laboradors

Presentació sol•licituds

Presentació del model normalitzat d'instància en el termini de 20 dies naturals, comptats a partir de l'endemà a la publicació de l'oportú anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València. Només s'admetrà una sol•licitud per persona física o jurídica.

Les sol•licituds, hauran de presentar-se preferentment per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Navarrés