Notícies:Red ADL Valencia

Modificació del Reial decret pel qual es regula el potencial de producció vitícola

25 Jan 2023
Es modifica el Reial decret 1338/2018, de 29 d'octubre, pel qual es regula el potencial de producció vitícola

Article únic. Modificació del Reial decret 1338/2018, de 29 d'octubre, pel qual es regula el potencial de producció vitícola.

El Reial decret 1338/2018, de 29 d'octubre, pel qual es regula el potencial de producció vitícola, queda modificat com segueix:

U. En l'apartat 2 de l'article 3 s'afig una nova lletra r) i es modifiquen de les lletres a), k) i o)

Dos. Nova redacció de l'article 5. Superfícies exemptes del règim d'autoritzacions per a plantacions de vinya

Tres. Nova redacció de l'article 6. Autoritzacions per a noves plantacions.

Quatre. Modificació dels apartats 2, 3, 4 i 7 de l'article 7

Cinc. Modificació de l'article 8 queda modificat com segueix:

1. Nova redacció del quart paràgraf de la lletra a) de l'apartat 1

2. Nova redacció del paràgraf 1r de la lletra b) de l'apartat 1

Sis. Nova redacció de la lletra c) de l'apartat 1 de l'article 10

Set. Nova redacció de l'apartat 8 de l'article 11

Huit. Nova redacció de la lletra d) de l'apartat 2 de l'article 12

Nou. Nova redacció de l'apartat 1 de l'article 17

Deu. Nova redacció dels apartats 2, 3, 4 i 7 de l'article 18 queden redactats de la següent forma:

Once. S'afig un apartat 4 a l'article 20

Dotze. S'afig una lletra c) a l'apartat 2 de l'article 24

Tretze. Nova redacció de l'article 25. Penalitzacions i recuperació de costos

Catorze. Nova redacció de l'apartat 2 de l'article 28

Quinze. Nova redacció de l'apartat 1 de l'article 29

Setze. Nova redacció de l'article 30. Classificació.

Dèsset. Nova redacció de l'article 32. Sinonímies

Díhuit. Nova redacció de l'article 33. Administració competent.

Dènou. Nova redacció de les lletres b) i c) de l'apartat 1 de l'article 34

Vint. Nova redacció de l'article 35. Deure de col·laboració.

Vint-i-un. S'afig un nou article 37. Informació sobre l'esment d'una varietat en l'etiquetatge.

Vint-i-dos. Es modifica l'annex III, Valoració de criteris de prioritat

Vint-i-tres. Es modifica l'annex V, Tipus de petites i mitjanes explotacions vitícoles

Vint-i-quatre. Nova redacció de l'ANNEX XIII

  • Quadre A. Autoritzacions concedides de conversió de drets de plantació concedits abans del 31 de desembre de 2015
  • Quadre B. Informació sobre drets de plantació inscrits a 31 de desembre de 2015 en el registre vitícola i sense convertir en autoritzacions a 31 de desembre de 2022

Vint-i-cinc. Es modifica el text de la nota al peu del quadre de l'annex XIV

Vint-i-sis. Nova redacció de l'ANNEX XX Examen de l'aptitud per al cultiu de varietats de vinya

Vint-i-set. Nova redacció de l'ANNEX XXI Classificació de les varietats de vinya

Disposició transitòria única. Aplicació dels criteris de prioritat en 2023.

Disposició final primera. Modificació del Reial decret 905/2022, de 25 d'octubre, pel qual es regula la Intervenció Sectorial Vitivinícola en el marc del Pla Estratègic de la Política Agrícola Comuna.

+Info