Notícies:Red ADL Valencia

Modificació del Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

13 oct 2021
Mitjançant la Llei 14/2021, d'11 d'octubre, s'introdueixen les modificacions, deixant en vigor, en els seus termes, els restants preceptes del reial decret llei no alterats per la present llei.

 

El BOE num 244/12.10.2021 ha publicat la Llei 14/2021, d'11 d'octubre, per la qual es modifica el Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-2019.

Modificacions al Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig:

 • Article primer: Es modifiquen els apartats I i II de l'Exposició de motius del Real Decretoley 17/2020, de 5 de maig:
  • Es modifica el paràgraf cinquè de l'apartat I de l'Exposició de motius
  • S'afig un nou paràgraf penúltim a l'apartat II de l'Exposició de motius
 • Article segon: Es modifiquen els apartats 5 i 6 i s'afig un nou apartat 8 a l'article 1 del Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig
 • Article tercer. S'afig un article 1 bis nou al Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig
 • Article quart. Es modifica l'apartat 5 de l'article 3 del Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig
 • Article cinquè. Se suprimeix l'últim apartat (número 6) de l'article 11 del Real Decretoley 17/2020, de 5 de maig.
 • Article sisè. Es modifica l'apartat 4 i s'afig un nou apartat 4 bis a l'article 12 del Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig
 • Article setè. S'afig un nou apartat 8 a l'article 13 del Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig,
 • Article vuitè. S'afig un nou article 13 bis en el Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig: Article 13 bis. Sistemes d'ajudes extraordinàries al sector de la conservació-restauració del Patrimoni Històric Espanyol com a conseqüència de l'impacte negatiu de la crisi sanitària del COVID-19.
 • Article novè. S'afig un nou article 16 en el Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, «Article 16. Sistema d'ajudes extraordinàries en l'àmbit de la digitalització i la innovació en el sector de les indústries culturals com a conseqüència de l'impacte negatiu de la crisi sanitària del COVID-19.
 • Article dècim. S'afig un nou article 17 en el Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, «Article 17. Sistema d'ajudes extraordinàries al teixit econòmic lligat a l'activitat museística i el manteniment patrimonial com a conseqüència de l'impacte negatiu de la crisi sanitària del COVID-19.
 • Article onzè. Es modifiquen o afigen les següents disposicions addicionals, transitòries i finals del Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig
  • «Disposició addicional setena. Funció social de les entitats de gestió de drets de propietat intel•lectual.
  • S'afig una nova Disposició addicional novena, amb el següent contingut: «Disposició addicional novena. Beneficis fiscals aplicables a l'esdeveniment 'El temps de la Llibertat. Comuners V Centenari'.
  • S'afig una nova Disposició addicional dècima amb la següent redacció: «Disposició addicional dècima. Desenvolupament d'un Pla Nacional de Protecció dels Tablaos Flamencs.
  • S'afig una nova Disposició addicional onzena al Real Decretoley 17/2020, de 5 de maig, «Disposició addicional onzena. Campanya nacional de foment del consum de cultura espanyola.
  • S'afig una Disposició transitòria única, «Disposició transitòria única. Règim transitori dels procediments sancionadors i de liquidació de quotes a la Seguretat Social per despeses de manutenció i despeses i plusos de distància per desplaçament d'artistes.
  • Es modifica la Disposició final segona, que queda redactada de la següent manera: «Disposició final segona. Modificació de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.
  •  Es modifica la Disposició final cinquena, «Disposició final cinquena. Modificació de l'apartat dos de la disposició addicional setantena sisena, de l'apartat dos de la disposició addicional vuitantena sisena, de l'apartat dos de la disposició addicional vuitantena setena i de l'apartat dos de la disposició addicional centèsima de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, per a ampliar la duració del suport als esdeveniments 'Andalusia Valderrama Masters'', 'Centenari Delibes', 'Any Sant Jacobeo 2021' i 'AUTOMOBILE BARCELONA'.
  • Es modifica la Disposició final novena, en afegir-se un nou apartat primer: «Disposició final novena. Modificació del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.
  • S'addiciona la següent Disposició final dècima. «Disposició final dècima. Modificació de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.
  • S'addiciona la següent Disposició final onzena. «Disposició final onzena. Modificació del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel•lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria.
  • S'addiciona la següent Disposició final dosena. «Disposició final dosena. Modificació del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre.
  • S'addiciona la següent Disposició final tretzena. «Disposició final tretzena. Modificació de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol.
  • S'addiciona la següent Disposició final catorzena. «Disposició final catorzena. Modificació de l'apartat dos de la Disposició addicional norantena sisena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018, per a ampliar la duració del suport a l'esdeveniment 'Expo Dubai 2020'.
  • S'afig una nova Disposició final quinzena amb la següent redacció: «Disposició final quinzena. Modificació de la Llei 10/2007, de 22 de juny, de la lectura, del llibre i de les biblioteques.

La present llei entrarà en vigor l'endemà al de la seua publicació en el «Boletín Oficial del Estado».