Notícies:Red ADL Valencia

Modificació del procediment de tràmit anticipat de la convocatòria del 'Programa Tàndem en entitats del sector públic estatal', de formació en alternança amb l'ocupació

01 Dec 2023
Es modifica el procediment de tràmit anticipat, la convocatòria per a la concessió de subvencions públiques, destinades al finançament del 'Programa Tàndem en entitats del sector públic estatal', de formació en alternança amb l'ocupació

S'ha modificat l'apartat Quart. Quantia, quedant establit amb la següent redacció:

'Les subvencions previstes en esta convocatòria es finançaran amb càrrec als corresponents fons dotats en el Pressupost de despeses del Servei Públic d'Ocupació Estatal, en el marc dels fons europeus del Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència, dins del programa 24WA, amb càrrec a la partida pressupostària 19.101.24WA.482.90.

Esta convocatòria es desenvoluparà en el marc del Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència, i és objecte de finançament mitjançant els recursos financers derivats de l'Instrument Europeu de Recuperació («Next Generation EU») a través del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

El finançament per a la realització de les actuacions objecte d'esta convocatòria ascendeix a 80.500.000 euros. D'ells, quaranta-nou milions d'euros per a l'exercici 2022 (49.000.000 €) i trenta-un milions cinc-cents mil euros (31.500.000 €) per a l'exercici 2023.

En tramitar-se la convocatòria pel procediment de tramitació anticipada, la concessió de les subvencions queda condicionada a la vigència i suficiència del citat crèdit pressupostari.'

+Info