Notícies:Red ADL Valencia

Modificació del període de crema de marges de cultiu o d’eliminació de residus agrícoles o forestals mitjançant ús del foc

16 Apr 2024
Resolució de 15 d’abril de 2024, del director general de Prevenció d’Incendis Forestals, per la qual es modifica el període de crema de marges de cultiu o d’eliminació de residus agrícoles o forestals mitjançant ús del foc

Primer Esta resolució afecta de manera general a la crema de marges de cultiu o de residus vegetals generats en l’entorn agrari o silvícola en tot l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana que comprén els terrenys forestals, els confrontants i aquells situats en la zona d’influència forestal, segons definicions dels articles 2 i 57 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana.

Segon Deixar en suspés totes les accions o activitats arreplegades en els plans locals de cremes o en autoritzacions nominatives o declaracions responsables per a la crema de marges de cultiu o de residus agrícoles o forestals en terrenys forestals, en els confrontants o en la zona d’influència forestal i que contradiguen el que s’establix en la present resolució.

Tercer No podrà autoritzar-se de manera expressa o mitjançant declaració responsable la crema de marges de cultiu o de residus agrícoles o forestals en terrenys forestals, en els confrontants o en la zona d’influència forestal.

Quart Queden expressament exceptuats d’esta resolució l’eliminació de residus vegetals procedents de restolls i palla d’arròs, en superfícies de cultiu situades a l’entorn de l’Albufera de València i situades en la zona d’influència forestal, que es regularan d’acord amb l’indicat en l’article 1.2, lletra c), de l’annex VIII, del Decret 91/2023.

Quint Amb caràcter extraordinari, i únicament per raons fitosanitàries, d’investigació o altres motius d’urgència degudament justificats que no permeten el seu ajornament, es podran autoritzar de manera puntual cremes, accions o activitats que impliquen l’ús del foc fora dels períodes previstos, horaris i condicions indicats, sempre que hi haja resolució motivada en eixe sentit de la persona titular de la direcció general competent en prevenció d’incendis forestals.

Sext La present resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i produirà efectes des del dia de la seua publicació i fins al 15 d’octubre de 2024, tots dos inclusivament, o fins a nova resolució que revise esta modificació.

+Info