Notícies:Projecte Xarxa AODL

Modificació de la Llei 19/2017, de 20 de desembre, de renda valenciana d'inclusió

01 jul 2020
La present llei té per objecte establir el règim jurídic de la renda valenciana d’inclusió definida en aquesta llei, i amb això garanteix: a) El dret subjectiu a una prestació econòmica per a cobrir necessitats bàsiques a la unitat de convivència que manque dels recursos econòmics suficients per a la cobertura d’aquestes. b) El dret subjectiu a la inclusió social mitjançant una prestació professional a la unitat de convivència que requerisca aquest procés orientat tant a afavorir la seua inclusió social, a previndre el risc d’exclusió social, com a facilitar el procés d’emancipació de les persones en situació d’empobriment
Entre altres:
 
Es modifica l'apartat 2 de l'article 2 de la Llei 19/2017, que queda redactat com segueix: «Article 2. Del dret a la inclusió social 1. […] 2. Seran titulars d'aquest dret totes les persones amb residència en la Comunitat Valenciana que es troben en situació d'exclusió social o de risc d'exclusió social.»
 
Modificació de l'article 3 la Llei 19/2017 Es modifica l'article 3 de la Llei 19/2017, que queda redactat com segueix: «Article 3. Definicions
1. Renda valenciana d'inclusió. La renda valenciana d'inclusió és un dret subjectiu que es concreta a través d'una prestació econòmica i/o una prestació professional per a realitzar un procés d'inclusió social dirigides a cobrir les necessitats bàsiques que garantisquen la qualitat de vida combatent l'exclusió i la vulnerabilitat social.
2. Situació d'exclusió social. S'entén per situacions d'exclusió social, a l'efecte d'aquesta llei, aquelles situacions en les quals les persones no tenen els recursos necessaris per a cobrir les seues necessitats bàsiques, per a l'exercici dels seus drets socials, amb limitacions en la seua participació social, i es troben en un estat de dificultat personal o social per a la seua inclusió social i, en el seu cas, inserció laboral.
3. Condició de vulnerabilitat social. Es defineix la condició de vulnerabilitat social com una situació de risc, de dificultat que inhabilita i invalida, de manera immediata o en el futur, a les persones o grups afectats, en la satisfacció de la seua subsistència i de qualitat de vida.
4. Unitat de convivència. Es considera unitat de convivència, a l'efecte d'aquesta llei, a la persona sola o al grup de persones que, convivint en un mateix domicili, estan unides entre si per vincles matrimonials o relació permanent anàloga a la conjugal, per adopció, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau, tutela, guarda o acolliment, de manera que els seus integrants resultaran, en el seu cas, persones beneficiàries de la renda valenciana d'inclusió.
5. Habitatge o allotjament. Es considera habitatge o allotjament el marc físic de residència permanent i independent on resideixen la persona o persones que componen la unitat de convivència. Així mateix, s'assimilen a habitatge o allotjament aquells espais físics de residència col·lectiva, utilitzats de manera independent per les unitats de convivència, d'acord amb els requisits que es determinen reglamentàriament.
6. Prestació econòmica. Es considera prestació econòmica al lliurament dinerari, de caràcter periòdic, reconeguda a la unitat de convivència, l'import de la qual es determina en funció de la modalitat i nombre de persones integrants de la unitat de convivència i la finalitat de la qual és la cobertura de necessitats bàsiques que garantisquen la qualitat de vida suficient.
7. Prestació professional. Es defineix com a prestació professional d'inclusió social de la renda valenciana d'inclusió al conjunt d'intervencions de caràcter temporal o permanent dirigides a la prevenció, rehabilitació, diagnòstic, atenció en les situacions de necessitat social o laboral, de promoció de l'autonomia i la inclusió social de la ciutadania, així com l'atenció sociosanitària i socioeducativa d'aquesta.
8. Ingrés mínim vital. L'Ingrés Mínim Vital és una prestació no contributiva de la Seguretat Social regulada mitjançant Reial decret llei 20/2020, que garanteix uns ingressos mínims als qui manquen d'ells. Aquesta prestació es considera compatible amb la renda valenciana d'inclusió, no computable a l'efecte del càlcul econòmic i no acumulable en la seua quantia a la de la renda valenciana d'inclusió.
9. Module garantit. Quantia dels ingressos mínims garantits a través de la prestació econòmica de la renda valenciana d'inclusió.
10. Import reconegut. Quantia de la prestació econòmica de la renda valenciana d'inclusió que resulta de deduir al mòdul garantit, els ingressos compatibles i computables de qualsevol naturalesa de què dispose qualsevol membre de la unitat de convivència.
11. Import a percebre. Quantia total que s'abonarà mensualment en concepte de renda valenciana d'inclusió.»
 
 
Es modifica l'article 4 de la Llei 19/2017, que queda redactat com segueix: «Article 4. Persones titulars, beneficiàries i destinatàries de la renda valenciana d'inclusió A l'efecte de la present llei, les persones destinatàries de la renda valenciana d'inclusió seran tant la persona titular com l'o les persones beneficiàries que componen la unitat de convivència……….»
 
Es modifica l'article 5 de la Llei 19/2017, que queda redactat com segueix: «Article 5. Unitat de convivència A l'efecte d'aquesta llei, s'entendrà com a unitat de convivència la formada per: 1. Les persones que viuen soles en un habitatge o allotjament. Queden excloses d'aquesta consideració les persones que, fins i tot vivint soles, estiguen unides a altres per matrimoni o una altra forma de relació permanent anàloga a la conjugal, excepte els casos següents: ……….»
 
L'actual article 7 de la Llei 19/2017 passa a ser l'article 6 de la mateixa llei. Així mateix, es modifica aquest article, que queda redactat com segueix: «Article 6. Concepte de renda valenciana d'inclusió La renda valenciana d'inclusió és un dret subjectiu que es concreta a través d'una prestació econòmica i/o una prestació professional per a realitzar un procés d'inclusió social dirigides a cobrir les necessitats bàsiques que garantisquen la qualitat de vida combatent l'exclusió i la vulnerabilitat social, que podrà estar vinculada als instruments i actuacions de suport regulats en aquesta llei, facilitant l'accés a l'educació, la formació, l'ocupació, l'habitatge, la promoció de la salut i de l'autonomia personal i l'autodeterminació, la cultura, l'accés i formació a les tecnologies de la informació i la comunicació, la mobilitat, la participació social i la formació en igualtat de gènere i oportunitats.»
 
L'actual article 9 de la Llei 19/2017 passa a ser l'article 8 de la mateixa llei. Així mateix, es modifica aquest article, que queda redactat com segueix: «Article 8. Modalitats de la renda valenciana d'inclusió La renda valenciana d'inclusió es constitueix en les següents modalitats de prestacions econòmiques i/o prestació professional d'inclusió social, en funció de la situació de vulnerabilitat econòmica, social o laboral de la persona i la seua unitat de convivència:
1. Renda complementària d'ingressos, que comprén les següents modalitats:
a) Renda complementària d'ingressos del treball.
b) Renda complementària d'ingressos per prestacions.
2. Renda de garantia, que comprén les següents modalitats:
a) Renda de garantia d'ingressos mínims.
b) Renda de garantia d'inclusió social.»
 
 
L'actual article 14 de la Llei 19/2017 passa a ser l'article 11 de la mateixa llei. Així mateix, es modifica aquest article, que queda redactat com segueix: «Article 11. Drets i obligacions de les persones destinatàries de la renda valenciana d'inclusió
1. Drets de les persones destinatàries de la renda valenciana d'inclusió. 1r Drets bàsics:
a) Obtindre una informació completa, veraç, continuada, comprensible, accessible, suficient i eficaç sobre la renda valenciana d'inclusió i sobre les condicions d'accés a aquesta.
b) Rebre una atenció personalitzada integral, en la qual es consideren els aspectes individuals, familiars i comunitaris.
c) Disposar d'una anàlisi de necessitats individuals, familiars o socials a través d'un pla personalitzat d'intervenció, de la còpia de la qual disposarà per escrit i en format accessible.
d) Participar en l'elaboració dels plans personalitzats d'intervenció que els afecten i en la presa de decisions relatives a elles, comptant amb els suports humans, materials, tècnics o tecnològics necessaris.
e) Realitzar suggeriments i reclamacions, per mitjà de procediments reglats àgils, accessibles i transparents, i que aquests es tinguen en compte en el procés de seguiment i avaluació de la intervenció.
f) L'assignació d'una persona professional de referència que siga la persona interlocutora principal i que vetle per la coherència, la coordinació amb els altres sistemes de protecció social i la globalitat i continuïtat del procés d'atenció.
g) Triar lliurement entre les diferents prestacions, atesa la valoració tècnica de l'equip de professionals que atenguen la seua situació.
h) Rebre atenció en un entorn que garantisca la privacitat i la confidencialitat, a fi de preservar la seua intimitat personal, la seua dignitat i el respecte dels seus drets i llibertats fonamentals.
i) Renunciar a les prestacions concedides, llevat que la renúncia afecte els interessos de persones menors d'edat o de persones amb capacitat modificada judicialment, o quan es tracte de mesures l'aplicació o l'execució de les quals estiguen imposades per llei.
 
2n Drets de valoració específica per a accés a recursos: La condició de persona destinatària de la renda valenciana d'inclusió constituirà un supòsit de valoració específic a tindre en compte en l'accés als següents recursos, d'acord amb el que es dispose sobre aquest tema en la normativa sectorial:
a) Ajudes econòmiques d'emergència social i les que fomenten el desenvolupament o autonomia personal i l'accessibilitat tant de persones amb diversitat funcional com majors.
b) Habitatge social en règim de tinença o lloguer.
c) Obtenció de plaça en escola infantil pública.
d) Obtenció de plaça en centres educatius en qualsevol etapa educativa i de formació reglada, així com en els cursos preparatoris per a l'accés als cicles formatius de qualsevol nivell del sistema educatiu.
e) Obtenció plaça d'oci educatiu inclusiu.
 
3r Drets d'accés directe a altres recursos: Les persones destinatàries de la renda valenciana d'inclusió tindran garantit l'accés directe com a beneficiàries, en els termes que establisca la normativa autonòmica i municipal en la matèria que es desenvoluparan reglamentàriament:
a) A les beques d'educació infantil des del primer cicle de 0 a 3 anys en centres sostinguts amb fons públics.
b) A les ajudes de llibres de text i material curricular en totes les etapes de l'educació obligatòria.
c) A les beques de menjador escolar per a alumnes i alumnes d'educació infantil de segon cicle, de zero a tres anys de la xarxa pública i d'educació obligatòria, escolaritzats en centres que disposen del servei de menjador escolar.
d) A les despeses derivades de la matrícula d'educació secundària i formació professional i ajudes la concessió de les quals corresponga a la Generalitat.
e) A les beques de despeses de matrícula i ajudes per a la realització d'estudis universitaris la concessió dels quals corresponga a la Generalitat.
f) Als programes i accions d'orientació, formació i ocupació propis dels serveis públics d'ocupació i formació.
g) A la sanitat universal i a la prestació farmacèutica i ortoprotètica, mitjançant l'adaptació de mesures, per part de la Conselleria competent en sanitat, que eliminen els obstacles en l'accés al tractament mèdic i al restabliment de la salut.
h) Als programes preventius i de promoció de la salut del sistema valencià de salut amb perspectiva d'equitat, afavorint la participació de les persones titulars i beneficiàries de la renda valenciana d'inclusió.
i) Al Carnet Jove.
 
2. Obligacions de les persones destinatàries de la renda valenciana d'inclusió.
1r Obligacions a totes les persones destinatàries:
a) Destinar la quantia econòmica de la prestació a la finalitat per a la qual s'ha atorgat.
b) Comunicar, en el termini màxim de 20 dies hàbils, els fets sobrevinguts que, de conformitat amb el que es disposa en la present llei, pogueren donar lloc a la modificació, suspensió o extinció del dret a la prestació.
c) Reclamar, durant tot el període de duració de la prestació, qualsevol dret econòmic, incloent l'ingrés mínim vital o qualsevol altra prestació de garantia d'ingressos mínims de caràcter estatal que puga substituir-la, que els puga correspondre a qualsevol persona membre de la unitat de convivència per qualsevol títol i exercitar les accions corresponents per a fer-ho efectiu.
d) Mantindre l'empadronament i la residència efectiva en la Comunitat Valenciana durant tot el període de percepció de la prestació.
e) Comunicar, en el termini màxim de 20 dies hàbils, qualsevol canvi relatiu al domicili habitual de la unitat de convivència o el canvi del domicili facilitat a l'efecte de notificacions als socials d'atenció primària i, en el seu cas, als serveis públics d'ocupació. Així com les eixides voluntàries del territori nacional.
f) Reintegrar l'import de les prestacions indegudament percebudes o percebudes en quantia indeguda.
g) Comparéixer i atendre els requeriments de l'administració i col·laborar amb les actuacions de comprovació, seguiment, revisió i modificació que aquesta duga a terme.
h) Les persones titulars de la renda valenciana d'inclusió que no disposaren de número d'identificació fiscal, hauran de sol·licitar-ho, en el moment en què obre en el seu poder la notificació de la resolució, per a donar compliment al recollit en l'article 20 del Reglament General de les actuacions i els procediments d'aplicació dels tributs aprovats per Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol.
i) Aportar al procediment administratiu les dades i documents que se li requerisquen per part de l'Administració Pública d'acord amb el que es disposa en la normativa.
 
2n Obligacions de les persones destinatàries de la modalitat de renda de garantia d'ingressos mínims. Les persones destinatàries de la modalitat de renda de garantia d'ingressos mínims hauran de sol·licitar el canvi a la modalitat de renda de garantia d'inclusió social en el cas en què a la unitat de convivència s'incorporara alguna persona menor d'edat.
3r Obligacions de les persones destinatàries de la modalitat renda de garantia d'inclusió social. Les persones titulars de la renda de garantia d'inclusió social i, en el seu cas, la persona o persones beneficiàries de la unitat de convivència, a més de les obligacions establides en l'apartat 2,1°, estaran obligades d'acord amb el pla personalitzat d'intervenció a:
a) Complir amb els compromisos i obligacions específiques que s'hagen acordat en el pla personalitzat d'intervenció.
b) Comparéixer, quan haja sigut prèviament requerit, davant les persones professionals d'atenció primària competents, el servei públic d'ocupació i formació (LABORA), el servei públic d'ocupació local i les entitats sense ànim de lucre que figuren inscrites en el Registre General dels Titulars d'Activitats d'Acció Social i dels Serveis i Centres d'Acció Social en la Comunitat Valenciana (d'ara en avant, Registre de Titulars d'Activitats d'Acció Social) i estiguen desenvolupant itineraris en col·laboració amb els serveis socials d'atenció primària o el servei públic d'ocupació i formació.
c) Sol·licitar la inscripció com a demandant d'ocupació i participar en les accions de millora de l'ocupabilitat en les quals fora prescrit en el corresponent itinerari, una vegada determinada la idoneïtat i aptitud per a això.
d) Participar en l'itinerari d'inclusió social desenvolupat pels serveis socials d'atenció primària o en col·laboració per entitats d'iniciativa social sense ànim de lucre que figuren inscrites en el Registre de Titulars d'Activitats d'Acció Social o en l'itinerari d'inserció laboral desenvolupat pels serveis públics d'ocupació o per entitats socials acreditades per a això.
e) Assistir a les entrevistes amb les persones professionals dels equips de serveis socials d'atenció primària i a realitzar les actuacions prescrites com a part del seu itinerari familiar o individualitzat contemplades en el pla personalitzat d'intervenció.
f) Participar en el projecte d'intervenció social i educatiu familiar establit a partir de la declaració de risc, en el pla de protecció o, en el seu cas, en el programa de reunificació familiar, o en el pla de protecció per a adolescents, quan la unitat de convivència estiga sent objecte d'intervenció per part de l'entitat pública de protecció de persones menors d'edat, o en qualsevol altra mesura exigida en la llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la Infància i l'adolescència.
g) Assumir i complir la responsabilitat que li correspon en el seu propi procés d'intervenció social, especialment quan aquest procés implique persones amb menors d'edat al seu càrrec.
 
4t Obligacions de les persones titulars de la modalitat de renda complementària d'ingressos del treball. Les persones titulars de la renda complementària d'ingressos del treball, a més de les obligacions establides en l'apartat 2,1°, estaran obligades a ser demandants de millora d'ocupació, tant en el moment de presentar la sol·licitud com durant el període de concessió de la prestació. Hauran de participar en accions d'orientació, formació i millora de l'ocupabilitat si així es determinara per part dels serveis públics d'ocupació i formació i en el desenvolupament reglamentari.»
 
L'actual article 12 de la Llei 19/2017 passa a ser l'article 13 de la mateixa llei. Així mateix, es modifica aquest article, que queda redactat com segueix: «Article 13. Requisits d'accés
1. Amb caràcter general tindran dret a la prestació econòmica de la renda valenciana d'inclusió aquelles persones que complisquen els següents requisits:
a) Estar empadronades o tindre la residència efectiva durant un mínim de dotze mesos, de manera continuada, en qualsevol municipi o municipis de la Comunitat Valenciana, immediatament anteriors a la data de sol·licitud. També compleix aquest requisit la persona que haja estat empadronada o haja tingut la residència efectiva un total de cinc anys, de manera continuada o interrompuda, dels deu immediatament anteriors a la sol·licitud. Els ajuntaments facilitaran l'empadronament de totes les persones sense llar que residisquen habitualment en el municipi, amb independència del seu lloc de pernocta, en els termes determinats a cada moment per l'administració general de l'Estat. En el cas de persones asilades, sol·licitants d'asil, refugiades, estrangeres exiliades o apàtrides, així com les persones prostituïdes, víctimes d'explotació sexual o tracta i les víctimes de violència de gènere o intrafamiliar no s'exigirà temps mínim de residència. A l'efecte d'acreditació de residència efectiva es considerarà tindre assignada assistència mèdica o estar inscrita com a demandant d'ocupació o tindre persones descendents escolaritzades. Per a la seua pràctica, o mancant inscripció en el padró, i amb la finalitat d'acreditar el requisit de residència efectiva, els serveis socials d'atenció primària podran requerir suport i col·laboració d'entitats d'iniciativa social que figuren inscrites en el Registre de Titulars d'Activitats d'Acció Social que duguen a terme programes d'intervenció amb col·lectius en situació d'exclusió social o altres supòsits que es consideren reglamentàriament.
b) No disposar de recursos econòmics o, en cas de disposar d'algun, que aquests siguen inferiors a la quantia mensual de la prestació econòmica de la modalitat de renda valenciana d'inclusió que poguera correspondre a la persona titular o la unitat de convivència.
c) No disposar de béns mobles o immobles, diferents als de l'habitatge habitual, sobre els quals es posseïsca un dret de propietat, possessió, usdefruit o qualsevol altre que, per les seues característiques, valoració, possibilitat d'explotació o venda, indique l'existència de mitjans suficients i superiors a l'import de la prestació econòmica de la renda valenciana d'inclusió, d'acord amb la seua modalitat i la unitat de convivència, de la forma que es determinarà reglamentàriament. Quedaran exceptuats d'aquesta prohibició aquells que formen *partede un patrimoni especialment protegit de les persones amb discapacitat, constituït de conformitat amb el que s'estableix en la seua normativa específica. d) No ocupar una plaça en centre d'atenció residencial, excepte en els casos en què així es determine reglamentàriament.
 
2. Les persones menors de 25 anys, a més dels requisits establits en l'apartat 1 d'aquest article, hauran de complir de la manera que es determinarà reglamentàriament algun d'aquests requisits:
a) Ser major de 18 anys i haver romàs en situació d'alta en qualsevol dels règims que integren el sistema de la seguretat social entre un i dos anys abans de la sol·licitud de la renda valenciana d'inclusió, i sempre que s'acredite haver tingut anteriorment a la sol·licitud una llar independent de la família d'origen.
b) Ser major de 18 anys i haver estat subjecte, en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat, a una mesura administrativa de protecció de menors, o del sistema judicial de reeducació, en les condicions que s'establisquen reglamentàriament.
c) Ser major de 18 anys i trobar-se en situació de dependència o diversitat funcional.
d) Ser major de 16 anys i tindre al seu càrrec filles o fills, persones amb diversitat funcional o en situació de dependència; així com ser persona prostituïda, víctima d'explotació sexual o tracta o víctima de violència de gènere o intrafamiliar.
e) Ser major de 16 anys i participar en programes de preparació per a la vida independent dels menors, d'acord amb l'article 22 bis de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de mesures de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi civil i de la llei d'enjudiciament civil.
f) Tindre entre 18 i 25 anys i estar en situació d'orfandat.
 
3. Les persones entre els 18 i els 65 anys, amb un grau de diversitat funcional igual o superior al 65% i les persones de 65 anys o edat superior, únicament podran accedir a les modalitats de renda complementària d'ingressos que preveu l'article 8.1.b. No obstant això, i amb caràcter excepcional, aquestes persones podran accedir a les modalitats de renda de garantia en aquells casos en què, tractant-se d'una persona titular individual o amb persones menors d'edat al seu càrrec, no tinguen dret al reconeixement de qualssevol altres prestacions, contributives o no contributives, públiques o privades i complisquen amb la resta de requisits per a ser titulars de renda valenciana d'inclusió.
4. No podran accedir a la prestació econòmica de la renda valenciana d'inclusió les persones en els qui concórreguen alguna de les següents circumstàncies:
a) Quan una de les persones que conformen la unitat de convivència tinga dret legalment a percebre una pensió compensatòria o alimentosa i no la reba, sense haver fet ús del seu dret per a percebre-la, o renuncie voluntàriament a la seua percepció, excepte quan la persona titular de la renda valenciana d'inclusió acredite ser víctima de violència de gènere, o es trobe en altres supòsits excepcionals que justifiquen no fer ús o la renúncia del citat dret segons es determine reglamentàriament.
b) La renúncia de drets o la falta de sol·licitud de les prestacions econòmiques públiques, incloent l'ingrés mínim vital o qualsevol altra prestació de garantia d'ingressos mínims de caràcter estatal que puga substituir-la, a les quals tinga dret qualsevol persona de la unitat de convivència tant en el moment de la sol·licitud com en el temps de vigència de la percepció de la prestació econòmica de la renda valenciana d'inclusió.
 
5. Les persones individuals o unitats de convivència que tinguen reconeguda la prestació de l'ingrés mínim vital o qualsevol altra prestació de garantia d'ingressos mínims de caràcter estatal que puga substituir-la, tindran dret a la prestació econòmica de la renda valenciana d'inclusió, prèvia sol·licitud, complint els requisits establits en aquesta llei.
6. No podran accedir a les modalitats de renda de garantia de l'article 8.2 aquelles persones que puguen accedir a les modalitats de renda complementària d'ingressos que preveu l'article 8.1, segons el que s'establisca reglamentàriament.
7. No podran accedir a la modalitat de renda de garantia d'ingressos mínims de l'article 8.2.a. les unitats de convivència en les quals alguna de les seues persones integrants siga menor d'edat.
8. Així mateix amb caràcter excepcional, i sempre que així es justifique expressament en l'informe social que a aquest efecte elaboren els i les treballadores socials dels serveis socials d'atenció primària, podran ser persones destinatàries de la prestació econòmica de la renda valenciana d'inclusió aquelles persones en les quals, fins i tot no complint tots els requisits establits, concórreguen circumstàncies extraordinàries que les faça considerar en situació d'especial vulnerabilitat, d'acord amb el que s'establisca reglamentàriament.»
 
Es modifica l'article 15 de la Llei 19/2017, que queda redactat com segueix: «Article 15. Import del mòdul garantit per la renda valenciana d'inclusió
1. Per a la renda complementària d'ingressos del treball, el mòdul garantit es definirà com a percentatges del salari mínim interprofessional (SMI) vigent en 2019, actualitzat amb l'índex de preus de consum (IPC) (sempre que l'IPC no siga a la baixa i que, una vegada acumulat, no supere l'SMI vigent), calculat en dotze mensualitats, per a la unitat de convivència definida en l'article 5 d'aquesta llei, d'acord amb el nombre de membres en els termes següents:
a) Una persona: 80% del SMI.
b) Dues persones: 88% del SMI.
c) Tres persones: 96% del SMI.
d) Quatre persones: 104% del SMI.
e) Cinc persones: 112% del SMI.
f) Sis persones o més persones: 120% del SMI.
 
2. Per a la renda complementària d'ingressos per prestacions podran ser complementades les prestacions recollides en l'article 9.2 d'aquesta llei, d'acord amb la corresponent legislació que les regula i el règim d'incompatibilitats entre elles. En aquests casos, el mòdul garantit es definirà com a percentatges del SMI vigent en 2019, actualitzat amb l'IPC (sempre que l'IPC no siga a la baixa i que, una vegada acumulat, no supere l'SMI vigent), calculat en dotze mensualitats, per a la unitat de convivència definida en l'article 5 d'aquesta llei, d'acord amb el nombre de membres en els termes següents:
a) Una persona: 70% del SMI.
b) Dues persones: 82% del SMI.
c) Tres persones: 90% del SMI.
d) Quatre persones: 96% del SMI.
e) Cinc persones: 102% del SMI.
f) Sis o més persones: 110% del SMI.
 
En aquelles prestacions susceptibles de ser complementades que per la seua pròpia normativa l'aplicació del mòdul poguera suposar la pèrdua del dret a aquestes, es complementarà fins al màxim legal permés, d'acord amb el que s'establisca reglamentàriament.
3. Per a la renda de garantia d'ingressos mínims, el mòdul garantit es definirà com a percentatges del SMI vigent en 2019, actualitzat amb l'IPC (sempre que l'IPC no siga a la baixa i que, una vegada acumulat, no supere l'SMI vigent), calculat en dotze mensualitats, per a la unitat de convivència definida en l'article 5 d'aquesta llei, d'acord amb el nombre de membres en els termes següents:
a) Una persona: 35% del SMI.
b) Dues persones: 42% del SMI.
c) Tres persones: 45% del SMI.
d) Quatre persones: 47% del SMI.
e) Cinc persones: 51% del SMI.
f) Sis o més persones: 55% del SMI.
 
4. Per a la renda de garantia d'inclusió social el mòdul garantit inclouran el suport econòmic als processos d'inclusió social i inserció laboral vinculat als acords i itineraris en els termes previstos en el títol III d'aquesta llei. Es definirà com a percentatges del SMI vigent en 2019, actualitzat amb l'IPC, (sempre que l'IPC no siga a la baixa i que, una vegada acumulat, no supere l'SMI vigent), calculat en dotze mensualitats, per a la unitat de convivència definida en l'article 5 d'aquesta llei, d'acord amb el nombre de membres en els termes següents:
a) Una persona: 70% del SMI.
b) Dues persones: 82% del SMI.
c) Tres persones: 90% del SMI.
d) Quatre persones: 96% del SMI.
e) Cinc persones: 102% del SMI.
f) Sis o més persones: 110% del SMI.
 
5. Les actualitzacions del mòdul garantit d'acord amb l'IPC, sempre que aquest no siga a la baixa i que, una vegada acumulat, no supere l'SMI vigent, es produiran amb efecte del dia 1 de gener de cada any.»
 
Es modifica l'article 17 de la Llei 19/2017, que queda redactat com segueix: «Article 17. Complements de la prestació econòmica
1. En els termes que s'establisquen reglamentàriament, l'import a percebre en concepte prestació econòmica de renda valenciana d'inclusió es podrà incrementar fins al 25% del seu import reconegut per a aquestes prestacions, per a sufragar les despeses derivades del lloguer o del pagament de quota hipotecària de l'habitatge habitual de la persona titular de l'habitatge i per a garantir el seu accés als subministraments energètics bàsics, sempre que cap persona beneficiària reba cap quantia pel mateix concepte procedent de qualsevol administració. Respecte de les rendes complementàries d'ingressos, l'increment abans referit per aquests conceptes es determinarà reglamentàriament, amb la voluntat de fer compatible aquest increment amb altres ajudes que puguen rebre d'altres administracions per aquests conceptes i d'arribar a increments de la quantia total rebuda d'un 25%.
2. Per a unitats de convivència conformades per més de sis persones, l'import reconegut de la prestació econòmica de renda valenciana d'inclusió, s'incrementarà en 60 euros per cada persona membre addicional.
 
L'actual article 18 de la Llei 19/2017 passa a ser l'article 22 de la mateixa llei. Així mateix, es modifica aquest article, que queda redactat com segueix: «Article 22. Acord d'inclusió
1. L'acord d'inclusió, a l'efecte de la present llei, s'entén com el compromís voluntari realitzat per la persona sol·licitant en nom propi i de les persones beneficiàries de rebre la prestació professional orientada a la inclusió social. Aquest acord suposa el compromís de participar de manera activa en el procés de millora i inclusió social i la col·laboració amb les persones professionals dels serveis socials d'atenció primària responsables de l'atenció, seguiment i avaluació de la intervenció en la unitat de convivència. Assumint a més el compliment responsable que li correspon en el procés d'intervenció social, l'assistència a les entrevistes amb les persones professionals dels serveis socials d'atenció primària, així com a realitzar les actuacions prescrites com a part dels itineraris en el procés d'inclusió social o laboral. L'acord d'inclusió serà obligatori per a les persones titulars i beneficiàries, en el seu cas, en les modalitats de renda de garantia d'inclusió social i en la renda complementària del treball, afavorirà la implicació, el compromís i l'abast dels objectius a complir.
2. Els compromisos inclouran, Així mateix, l'adhesió al projecte d'intervenció social i educatiu familiar establit a partir de la declaració de la situació de risc, en el pla individualitzat de protecció o, en el seu cas, en el programa de reintegració familiar, d'acord amb els articles 17 i 19 bis de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi civil i de la llei d'enjudiciament civil, quan la unitat de convivència està sent objecte d'intervenció per part de l'entitat pública de protecció de persones menors d'edat.
3. Reglamentàriament s'establiran els supòsits en què les persones destinatàries de la renda valenciana d'inclusió podran ser eximides de participar en el pla personalitzat d'intervenció quan s'entenga que no concorren elements de risc d'exclusió en la unitat de convivència.
4. En cas de negativa a la subscripció d'acords, incompliment o discrepàncies entre les persones professionals d'atenció primària dels serveis socials i la persona o persones destinatàries, aquestes últimes podran presentar al·legacions d'acord amb el que s'especifique en el desenvolupament reglamentari, davant la comissió tècnica d'inclusió social de la renda valenciana d'inclusió que es crearà reglamentàriament per a aquesta fi en les direccions territorials de la conselleria competent en matèria de renda valenciana d'inclusió.»
 
L'actual article 21 de la Llei 19/2017 passa a ser l'article 25 de la mateixa llei. Així mateix, es modifica aquest article, que queda redactat com segueix: «Article 25. Funcions de les persones professionals dels serveis socials d'atenció primària respecte als instruments d'inclusió social
1. Correspon a les persones professionals dels serveis socials d'atenció primària:
a) La detecció de les persones en situació d'exclusió social o de risc d'exclusió social, i a les treballadores i els treballadors socials de referència la realització del diagnòstic social, així com la subscripció dels acords d'inclusió.
b) La implementació de programes i actuacions per part de les persones professionals d'atenció primària que afavorisquen la inclusió social de grups vulnerables amb característiques homogènies, desenvolupades per l'equip d'intervenció social, amb figures de diversos perfils professionals.
c) Col·laborar i coordinar-se amb l'atenció primària de caràcter bàsic i específic o amb l'atenció secundària i amb altres agents institucionals del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, sota el principi d'unitat d'acció i, en el seu cas, en l'elaboració, implementació, seguiment i avaluació del pla personalitzat d'intervenció social.
d) Estratègies d'apoderament personal, així com la promoció d'actuacions formatives, ocupacionals, socioeducatives i d'inclusió social.
e) Assessorament, prevenció i rehabilitació, en el seu cas, davant situacions de vulnerabilitat o risc.
f) Elaboració i seguiment del pla personalitzat d'intervenció social.
g) Acompanyament, atenció integral i protecció davant situacions de vulnerabilitat, risc o protecció individual i familiar.
 
2. Per a l'exercici d'aquestes funcions, el personal dels serveis socials de les entitats locals es coordinarà amb professionals d'altres àmbits d'actuació, en particular, d'educació, ocupació, salut i habitatge. Podran participar professionals de les entitats sense ànim de lucre inscrites en el Registre de titulars d'activitats d'acció social que desenvolupen actuacions específiques incloses en els plans personalitzats d'intervenció. Reglamentàriament, s'establiran els procediments de col·laboració i coordinació.»
 
L'actual article 42 de la Llei 19/2017 passa a ser l'article 48 de la mateixa llei. Així mateix, es modifica aquest article, que queda redactat com segueix: «Article 48.
Entitats locals En la consecució de la finalitat perseguida per la present llei, les entitats locals, a través dels serveis socials d'atenció primària, donada la seua consideració de prestació bàsica del sistema públic de serveis socials, desenvoluparan les següents atribucions:
a) La detecció de les persones o les unitats de convivència que es troben en situació d'exclusió o risc d'exclusió, i la realització de les prestacions professionals a través dels diferents instruments d'inclusió social: configuració del diagnòstic social, la subscripció amb les persones interessades de l'acord d'inclusió social, elaboració del pla personalitzat d'intervenció, itinerari social, familiar o individualitzat i també participar, en el seu cas, en l'elaboració de l'itinerari d'inserció laboral en coordinació amb els serveis públics d'ocupació.
b) La instrucció i presentació de l'expedient, de l'informe social, en el seu cas, així com de l'informe-proposta de resolució sobre la concessió de la renda valenciana d'inclusió, en la modalitat que corresponga, en el registre de la direcció territorial en matèria de renda valenciana d'inclusió competent per a resoldre.
c) El seguiment, revisió i avaluació dels instruments d'inclusió social a través dels serveis socials d'atenció primària mitjançant un acompanyament personalitzat orientat a la inclusió plena i efectiva en la societat utilitzant instruments d'inserció laboral en col·laboració i coordinació amb els equips professionals dels serveis d'ocupació locals i el servei públic d'ocupació i formació (LABORA).»
 
 
Entrarà en vigor el dia 1 de juliol de 2020