Notícies:Red ADL Valencia

Modificació de la Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana

21 jun 2022
Informació pública de la modificació de la Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana, a través de la Llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat, que acompanyarà la llei de pressupostos de 2023

L’esborrany de la modificació dels articles 24, 62, 68, 77, 88, 91, 92 i 93 de la Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana podrà ser consultat en el web de Presidència de la Generalitat, en l’apartat «Normativa en tramitació» http://www.presidencia.gva.es/normativa-en-tramitacion, en el Portal de Transparència de la Generalitat http://www.gvaoberta.gva.es, o bé en el Portal de Transparència de Turisme, http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/va/contents/ conselleria/transparencia/info_jur_audien_info_publica.html, així com de manera presencial en la Secretaria Autonòmica de Turisme, al carrer de la Democràcia, 77, torre 2, 46018 València, en horari de 09.00 a 14.00 h, de dilluns a divendres.

Les al·legacions, suggeriments o observacions que efectuen els qui es consideren interessats han de formular-se per escrit, dirigit a la Secretaria Autonòmica de Turisme i presentar-se davant la Direcció General de Turisme per registre d’entrada o en l’adreça de correu electrònic ordenacion_turisme@gva.es. Per a l’adequada interpretació, valoració i, si escau, incorporació de les aportacions, aquestes hauran d’especificar l’article i l’apartat del projecte al qual es refereixen, la modificació que es proposa i les raons en les quals se sustenta. Es recomana, així mateix, acompanyar-hi una proposta de redacció alternativa.

+Info