Notícies:Red ADL Valencia

Modificació de la línia d'ajudes per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització, i es procedeix a la seua convocatòria l'any 2021

22 jun 2022
Modificació de la línia d'ajudes per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització, i es procedeix a la seua convocatòria l'any 2021

Article únic. Modificació de l'Ordre ICT/949/2021, de 10 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la línia d'ajudes per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització, i es procedeix a la seua convocatòria l'any 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

L'Ordre ICT/949/2021, de 10 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la línia d'ajudes per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització, i es procedeix a la seua convocatòria l'any 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència queda modificada com segueix:

U. Es dona nova redacció a l'article 3

Dos. Es modifiquen els apartats b) i e) de l'article 5

Tres. Es modifiquen els apartats 2, 3, 6, 9, 10 i s'afig un nou apartat 13 en l'article 7

Quatre. L'apartat 6 de l'article 8 queda modificat

Cinc. Es modifica l'article 13

Sis. Es modifica l'article 14

Set. Es dona nova redacció a l'apartat 1 de l'article 15

Huit. Es dona nova redacció a l'apartat 2 de l'article 16

Nou. S'estableix un nou apartat 12 en l'article 17

Deu. Es modifica la redacció dels apartats 5 i 7 en l'article 19 relatiu al pagament i justificació de les ajudes

Once. Es modifica la redacció de l'apartat 3 de l'article 20.

Dotze. Es modifica la redacció de l'apartat a).3r de l'article 21

Tretze. Es modifica la redacció de l'apartat 2 de l'article 23

Catorze. Es modifica l'apartat 4 de l'annex I

Quinze. S'afig un ANNEX I.B Contingut de la Memòria Tècnica

Setze. Es dota de nou contingut a l'ANNEX III Model de declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) i de compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR)

Dèsset. S'inclou ANNEX IV Declaració d'Absència de Conflicte d'Interessos (DACI). Beneficiari

+Info