Notícies:Red ADL Valencia

Modificació dels Estatuts de l’Organisme Autònom Consell Agrari de València

12 ago 2022
Aprovació definitiva per l'Ajuntament de València de la modificació dels Estatuts de l’Organisme Autònom Consell Agrari de València

S’entén definitivament aprovat la modificació dels Estatuts de l’actual Organisme Autònom Municipal Consell Agrari Municipal de València, i d’ara en avant Organisme Autònom Consell Agrari de València de l’Ajuntament de València:

ÍNDEX

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Títol I. DISPOSICIONS GENERALS

Capítol PRIMER. Naturalesa, denominació i adscripció; Règim jurídic aplicable i seu social

Article 1. Naturalesa, denominació i adscripció

Article 2. Règim jurídic aplicable

Article 3. Seu social

Capítol SEGON. Objecte i finalitats.

Article 4. Objecte

Article 5. Finalitats

Títol II. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

Article 6. Dels diferents òrgans de l’organisme autònom

Capítol PRIMER. Del Consell Rector

Article 7. Naturalesa i composició

Article 8. Competències del Consell Rector

Article 9. Règim de funcionament, convocatòria, constitució i adopció d’acords del Consell Rector

Capítol SEGON. De la presidència i la vicepresidència de l’organisme

Article 10. Titularitat

Article 11. Competències

Capítol TERCER. De la direcció de l’organisme autònom

Article 12. Designació i règim jurídic

Article 13. Funcions

Capítol QUART. De la Secretaria General

Article 14. Titularitat

Article 15. Funcions

Capítol CINQUÉ. De la Intervenció i de la Tresoreria

Article. 16. Titularitat i competències

Capítol SISÉ. De l’Assessoria Jurídica Municipal

Article 17. Funcions

Capítol SETÈ. De la Junta de Síndics Agraris

Article 18. Creació, composició, organització i funcionament de la Junta de Síndics Agraris

Títol III. DE L’ESTRUCTURA DE L’ORGANISME AUTÒNOM

Article 19. Del personal

Article 20. De les unitats administratives

Títol IV. DEL RÈGIM ECONÒMIC. DEL PATRIMONI, COMPTABILITAT I PRESSUPOST

Article 21. Patrimoni de l’organisme autònom

Article 22. Règim de recursos humans i contractació

Article 23. Règim pressupostari, economicofinancer, de comptabilitat i d’intervenció

Article 24. Dels recursos

Article 25. De la comptabilitat

Article 26. Del pressupost

Article 27. De la fiscalització

Títol V. TITULARITAT I TUTELA

Article 28. De la titularitat i tutela

Títol VI. RÈGIM JURÍDIC

Article 29. Dels recursos contra els actes de l’organisme autònom

Títol VII. DELS ESTATUTS

Article 30. Modificació d’estatuts

Títol VIII. DE LA LIQUIDACIÓ I DISSOLUCIÓ DE L’ORGANISME AUTÒNOM

Article 31. Procediment i efectes

Títol IX. PERSONES USUÀRIES DELS SERVICIS AGRÍCOLES I RAMADERS

Capítol PRIMER. De les persones usuàries

Article 32. Persones usuàries

Article 33. Fitxers de titulars d’explotacions agràries

Article 34. Padró d’arrendataris

Capítol SEGON. Dret i obligacions de les persones usuàries

Article 35. Drets i obligacions

Títol X. DELS SERVICIS DE VIES, OBRES RURALS I DESGUASSOS

Capítol PRIMER. Dels camins i vies rurals

Article 36. Camins rurals d’interés general

Article 37. Actuació del Consell Agrari de València sobre les vies rurals

Article 38. Obertura de nous camins

Article 39. Amplària mínima

Article 40. Dels camins rurals d’interés particular

Article 41. Conservació de camins de propietat privada

Article 42. Manteniment i conservació de camins rurals

Capítol SEGON. Normes de conservació, Policia dels camins rurals d’interés general i particular, depòsit de materials i estacionament de vehicles

Article 43. Sobre l’obertura de rases

Article 44. Sobre el depòsit de materials en camins rurals municipals

Article 45. Normes de trànsit i circulació

Article 46. Estacionament de vehicles amb càrrega i descàrrega en camins municipals

Article 47. Sobre la plantació en els voltants de camins rurals

Article 48. Sobre la realització d’obres en finca confrontant a un camí rural

Article 49. Prohibició d’obstrucció

Article 50. Prohibició d’ocupació

Article 51. Prohibició de causar danys en camins i servituds públiques

Article 52. Vigilància dels camins rurals

Capítol TERCER. Distàncies i separacions en tancaments en finques rústiques

Article 53. Tancaments

Capítol QUART. Distàncies i obres intermèdies per a certes construccions i plantacions

Article 54. Plantacions d’arbres

Article 55. Tall de branques, arrels i arrancada d’arbres

Capítol CINQUÉ. Prohibició d’abocaments

Article 56. Prohibició d’abocaments

Capítol SISÉ. Focs i cremes

Article 57. Focs i cremes

Capítol SETÉ. Infraccions i sancions

Article 58. Infraccions i sancions

Títol XI. Dels servicis de Guarderia Rural

Article 59. Caràcter general

Capítol PRIMER. Disposicions generals

Article 60. Delimitació territorial

Article 61. Règim aplicable a les propietats particulars

Article 62. Col·laboració de guardes particulars

Capítol SEGON. Competències

Article 63. Competències prioritàries

Article 64. Servici de defensa contra plagues

Títol XII. Altres servicis

Article 65. Servici de foment i millora ramadera

Article 66. Servici de mediació i conciliacions agràries

Article 67. Servici de relacions agràries

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

+Info