Notícies:Red ADL Valencia

Modificació de les bases reguladores de les ajudes de suport a Agrupacions Empresarials Innovadores a fi de millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses i es procedeix a la convocatòria corresponent a l'any 2021

27 may 2022
Ordre ICT/474/2022, de 20 de maig, per la qual es modifica l'Ordre ICT/1117/2021, de 9 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes de suport a Agrupacions Empresarials Innovadores a fi de millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses i es procedeix a la convocatòria corresponent a l'any 2021

Article únic. Modificació de l'Ordre ICT/1117/2021, de 9 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes de suport a Agrupacions Empresarials Innovadores a fi de millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses i es procedeix a la convocatòria corresponent a l'any 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

L'Ordre ICT/1117/2021, de 9 d'octubre, queda modificada en els següents termes:

U. L'apartat 4 de l'article 7 queda redactada de la següent manera:

«4. La participació en els estudis presentats en el marc d'aquest epígraf estarà subjecta als següents requisits:

a) Podran participar en aquests projectes les AEI les inscripcions de les quals en el Registre d'Agrupacions Empresarials Innovadores del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme es troben vigents en la data de publicació de cada convocatòria.

b) En el cas que en l'estudi participe més d'una AEI, la sol·licitud d'ajudes serà presentada únicament per una d'elles, la qual, a més d'actuar com a sol·licitant, ho farà com a interlocutora amb el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme a l'efecte de la gestió de les ajudes. Totes les AEI participants tindran les seues relacions formalitzades documentalment mitjançant un contracte, conveni o acord en el qual s'establisquen els drets i obligacions dels diferents subjectes.

c) La contribució de qualsevol de les AEI participants en el projecte no podrà ser inferior al 4% del pressupost subvencionable.

d) En el cas que les AEI que participen en l'estudi no compten amb personal propi suficient per al desenvolupament de l'actuació, podran comptar amb personal de les seues entitats associades sense sobrepassar un límit que es fixarà a nivell de convocatòria.»

Dos. L'apartat 3 de l'article 8 queda redactada de la següent manera:

«3. La participació en els projectes presentats en el marc d'aquest epígraf estarà subjecta als següents requisits:

a) Podran participar en aquests projectes les AEI i les entitats associades a elles les inscripcions de les quals en el Registre d'Agrupacions Empresarials Innovadores del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme es troben vigents en la data de publicació de cada convocatòria.

b) Les sol·licituds d'ajudes seran sempre presentades per una única *AEI que actuarà com a sol·licitant i com a interlocutora amb el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme a l'efecte de la gestió de les ajudes.

c) En totes les actuacions s'exigirà la participació d'un mínim de dues PIMES a més de la AEI sol·licitant de l'ajuda.

d) La contribució de qualsevol dels participants en el projecte no podrà ser inferior al 10% del pressupost subvencionable, amb l'excepció de les AEI participants la contribució mínima de les quals estarà en el 4%.

e) La contribució de les entitats que no complisquen els criteris establits en la definició de PIME de l'article 2.3 no podrà ser superior al 70% del pressupost total subvencionable.

f) En el cas que les *AEI participants no compten amb personal propi suficient per al desenvolupament de l'actuació, podran comptar amb personal de les seues entitats associades sense sobrepassar un límit que es fixarà a nivell de convocatòria.

g) Tots els participants hauran de tindre les seues relacions formalitzades documentalment mitjançant un contracte, conveni o acord en el qual s'establisquen els drets i obligacions dels diferents subjectes.»

Tres. L'apartat 4 de l'article 8 queda redactat de la següent manera:

«4. Els projectes presentats a aquesta Línia podran estructurar-se en diverses fases, amb un màxim de tres. Aquestes fases, que hauran de ser complementàries entre si i obeir a un mateix objectiu comú, seran presentades, avaluades i, si escau, aprovades de manera independent en diferents convocatòries. En aquests casos, en la sol·licitud d'ajuda presentada a la primera convocatòria s'aportarà una planificació i descripció completa de les actuacions a desenvolupar en totes les fases, que hauran de ser mesurables de manera independent, juntament amb el pressupost de cada fase i el total, els indicadors d'impacte aplicables i els resultats esperats en cadascuna d'elles. En les restants convocatòries, a partir de la segona, juntament amb la sol·licitud d'ajuda s'inclourà en la memòria un informe de resultats d'execució de l'actuació desenvolupada durant la fase anterior, així com la previsió, en el seu cas, de la restant. La «data de començament» d'execució per a la segona o tercera fase d'aquesta mena d'actuacions haurà de ser posterior a la «data de finalització» de la fase prèvia. En cada convocatòria es determinaran les convocatòries anteriors les fases prèvies de les quals s'admetran.»

Quatre. La lletra c de l'apartat 1 de l'article 11 queda redactat de la següent manera:

«c) Col·laboracions externes, en concret despeses externes per serveis de consultoria que hauran de detallar-se individualment tant en la memòria com en el qüestionari de sol·licitud, que resulten necessaris per a l'execució de l'actuació prevista i que complisquen els següents requisits:

1r No podran ser considerades col·laboracions externes aquelles realitzades per entitats que pertanguen a qualsevol de les AEI inscrites en el Registre del Ministeri.

2n Les entitats oferents no podran estar vinculades entre si, ni amb el beneficiari del projecte, conforme al que es disposa en l'article 68.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions.

3r El cost de les col·laboracions externes no podrà superar el 60% de la base subvencionable de les despeses de personal de cada participant en l'actuació.

4t Conforme al que s'estableix en l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, si en l'actuació l'import total de la col·laboració externa per a un mateix proveïdor supera les quanties establides en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per al contracte menor, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei, llevat que per les seues especials característiques no existisca en el mercat suficient nombre d'entitats que els presten.

5é L'elecció entre les ofertes presentades, que hauran de presentar-se en el moment de la sol·licitud d'ajuda, es realitzarà conforme als criteris d'eficiència i economia, havent de justificar-se expressament en una memòria quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa.»

Cinc. Es modifica l'apartat 5 de l'article 15 que queda redactat en els següents termes:

«5. Amb caràcter general i d'acord amb les normes establides per a la prevenció del frau, totes les persones que intervinguen en el procediment de selecció de beneficiaris i verificació del compliment de condicions reforçaran la seua implicació en aquest objectiu a través d'una declaració d'absència de conflicte d'interessos, comprometent-se a mantindre-la actualitzada en el cas que es modifique la situació respecte de la declaració original, motiu que els impedirà participar en el procediment. A aquest efecte, i en el cas que la convocatòria es finance en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, s'utilitzarà el model previst en l'annex IV.A de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.»

Sis. S'afig un nou ordinal 10é a l'article 18.2.f) amb la següent redacció:

«10é Declaració responsable de compliment de la resta de condicions per a l'accés a l'ajuda.»

Set. Es modifica l'apartat 2 de l'article 32 de Normativa aplicable que queda redactat en els següents termes:

«2. En cas que la convocatòria es finance amb fons del Pla de Recuperació, seran aplicable també les següents normes:

a) Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s'estableix un Instrument de Recuperació de la Unió Europea per a donar suport a la recuperació després de la crisi de la COVID-19.

b) Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com la resta de normes de la Unió Europea sobre la matèria i estatals de desenvolupament o trasposició d'aquelles.

c) Ordre *HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

d) Tota la normativa europea i nacional que en desenvolupament del MRR i del PRTR resulte aprovada.»

+Info