Notícies:Red ADL Valencia

Modificació de la convocatòria del Programa de formació en capacitats digitals per a persones desocupades per a impulsar l’emprenedoria i el desenvolupament rural i reduir la bretxa de gènere

14 ene 2022
Modificació de la convocatòria per a la concessió de subvencions públiques a càrrec de l’exercici pressupostari 2022, del Programa de formació en capacitats digitals per a persones desocupades per a impulsar l’emprenedoria i el desenvolupament rural i reduir la bretxa de gènere.

Primer Modificar l'annex I, apartat A, que queda redactat com segueix:

A) Adequació de l'oferta formativa: aquest criteri s'integra per l'adequació de les característiques i naturalesa de l'entitat sol·licitant en relació amb el col·lectiu prioritari al qual va dirigida la formació.

Fins a 25 punts.

– Si l'entitat sol·licitant és una entitat local d'un municipi de menys de 30.000 habitants: 25 punts

– Si l'entitat sol·licitant és una entitat sense ànim de lucre que compta explícitament entre els seus principals fins estatutaris el suport a dones desocupades del medi rural o municipis despoblats: 20 punts.

– Si l'entitat sol·licitant no és una entitat local i imparteix la formació objecte d'aquesta convocatòria en els seus propis centres o instal·lacions que gaudisquen del corresponent cens, en municipis de menys de 30.000 habitants: 15 punts

Aquesta puntuació serà proporcional al nombre d'accions formatives que vaja a impartir l'entitat en centres que es troben en municipis de menys de 30.000 habitants, respecte del nombre total d'accions formatives sol·licitades. En cap cas la puntuació podrà ser inferior a 6 punts.

– Si l'entitat sol·licitant és una entitat local o una entitat sense ànim de lucre que compta explícitament entre els seus principals fins estatutaris l'atenció a dones desocupades: 10 punts.

– Resta d'entitats: 5 punts Les puntuacions per cadascun dels apartats no són acumulatives entre si.

En el cas que es puga obtindre puntuació per diversos apartats, s'assignarà la puntuació de l'apartat en què s'obtinga major puntuació.

 

Segon Modificar l'annex II «Accions Formatives», afegint les següents accions formatives:
 

Numeral Cod. espec. Denominació de l'especialidtat Hores Hores totals
5542 FCOI10 CERCA I GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ DIGITAL – NIVELL BÀSIC 40 40
5543 FCOI11 CERCA I GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ DIGITAL – NIVELL INTERMEDI 40 40
5544 FCOI12 ANÀLISI DE LA INFORMACIÓ DIGITAL – NIVELL AVANÇAT 40 40
5545 FCOI13 INICIACIÓ A LA INFORMÀTICA I EN COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES 40 40
5546 FCOI14

INICIACIÓ A LA INFORMÀTICA I COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES PER A L’OCUPACIÓ

40 40

A conseqüència d'aquesta modificació, s'amplia el termini de presentació de sol·licituds contemplat en el resolc huité, apartat tercer, de la Resolució de 27 de desembre de 2021, de la de Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions públiques amb càrrec a l'exercici pressupostari 2022, per a l'execució del programa de formació en capacitats digitals per a persones desocupades per a impulsar l'emprenedoria i el desenvolupament rural i reduir la bretxa de gènere, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, en un compute de dies igual al temps transcorregut entre el 10 de gener i la publicació de la present resolució de modificació en el DOGV.

La present resolució entrarà en vigor el 15 de gener de 2022.

+Info

Enllaç convocatória>>>