Notícies:Red ADL Valencia

Modificació bases reguladores i es convoquen ajudes per a instal·lacions de tractament de residus, finançades pel Pla de recuperació, transformació i resiliència

22 jun 2022
A causa de la complexitat de les instal·lacions de tractament objecte de les ajudes i al gran nombre de sol·licituds esperades es considera convenient modificar el termini de presentació de sol·licituds així com el termini màxim de resolució i notificació

 

El DOGV num 9367/22.06.2022 ha publicat la RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2022, per la qual es modifica la Resolució de 30 de maig de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores i es convoquen ajudes per a instal·lacions de tractament de residus, finançades pel Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Mitjançant la qual es modifica el:

  • el resolc segon, apartat segon «Apartat segon. Termini de presentació

Les sol·licituds d'ajuda es presentaran en un termini de 30 dies hàbils, a comptar des de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i es dirigiran a la persona titular de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental.»

  • resolc segon Apartat sisè, punt 1, «Apartat sisè. Termini màxim de resolució i notificacions

1. El termini màxim de resolució i notificació serà de sis mesos des de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. El venciment del termini sense haver-se notificat resolució expressa, legitima als interessats per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud.»

+Info>>>>