Notícies:Red ADL Valencia

Modificació de les bases reguladores i es convoquen les ajudes per a l'aplicació de mesures de conservació de la biodiversitat en les reserves de la Biosfera de la Comunitat Valenciana.

23 ene 2023
Es modifica la Resolució per la qual s'estableixen les bases reguladores i es convoquen les ajudes per a l'aplicació de mesures de conservació de la biodiversitat en les reserves de la Biosfera de la Comunitat Valenciana.

U. La lletra e) de l'apartat 1 de la Base Dècima queda redactada en els termes següents:

«(…) e) Pressupost de l'actuació a realitzar amb desglossament per partides i conceptes de despesa, signat per la persona sol·licitant o el seu representant. Quan l'import de la despesa subvencionable supere les quantitats establides en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el sol·licitant presentarà, en el moment de la sol·licitud o durant la justificació de la subvenció, tres ofertes de diferents proveïdors per a l'obra, prestació del servei o lliurament del subministrament, llevat que per les característiques específiques no existira en el mercat suficient nombre d'entitats que les realitzaren, presentaren o subministraren. L'elecció entre les ofertes s'ha de realitzar de conformitat amb els criteris d'eficiència i economia i s'ha de justificar l'elecció en una memòria quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa.

Les tres ofertes han de provindre d'empreses que no estiguen vinculades al sol·licitant i que no formen part del mateix grup de societats, d'acord amb els supòsits establits en l'article 42 del Codi de Comerç. Els elements de les ofertes han de ser perfectament comparables. La descripció de les ofertes ha de ser clara i estar prou detallada amb la finalitat d'identificar les inversions objecte de moderació de costos i susceptibles de percebre ajuda. En el cas de destinataris últims subjectes a la normativa de contractació pública, aquesta documentació podrà substituir-se per l'esborrany dels plecs de licitació corresponents.

Tant en la memòria justificativa com en el pressupost haurà de quedar reflectida la localització gràfica de l'àrea d'actuació, incloent-hi el nom de la zona i el polígon i parcel·la de l'àmbit de l'actuació. (...)»

Dos. La base huitena queda redactada en els següents termes:

«(…) Base huitena. Termini.

El termini de presentació de les sol·licituds s'inicia l'endemà al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i finalitza el dia 3 de febrer de 2023 inclusivament. (...)»

Segon. Efectes. La present Resolució farà efecte a partir de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Tercer. Règim d'impugnació de la present resolució. Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la seua publicació, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de *Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que es preveu en els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això, sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes des de l'endemà de la seua publicació, d'acord amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En tot cas, no podrà simultanejar-se la interposició del recurs de reposició amb el contenciós-administratiu. 

+Info