Notícies:Red ADL Valencia

Modificació de les bases reguladores i convocatòria 2021 de les línies d'ajudes per a l'enfortiment de l'activitat comercial en zones turístiques

22 jun 2022
Es modifica les bases reguladores i convocatòria 2021 de les línies d'ajudes per a l'enfortiment de l'activitat comercial en zones turístiques

Article únic. Modificació de l'Ordre ICT/951/2021, de 10 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les línies d'ajudes per a l'enfortiment de l'activitat comercial en zones turístiques i es procedeix a la seua convocatòria l'any 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

L'Ordre ICT/951/2021, de 10 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les línies d'ajudes per a l'enfortiment de l'activitat comercial en zones turístiques i es procedeix a la seua convocatòria l'any 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència queda modificada com segueix:

U. Es dona nova redacció a l'apartat 1.b) i l'apartat 2 de l'article 3

Dos. Es dona nova redacció a l'us apartats b) i e) de l'article 5

Tres. Es modifiquen els apartats 2, 5, 7 i 8, i s'afigen dos nous apartats 10 i 11 en l'article 8

Quatre. Es modifica l'apartat 6 de l'article 9

Cinc. Es modifica l'article 14

Sis. Es modifica l'article 15

Set. Es modifica l'apartat 1 de l'article 16

Huit. Es dona nova redacció a l'apartat 2 de l'article 17.

Nou. S'estableix un nou apartat 12 en l'article 18:

Deu. Es modifica la redacció dels apartats 5 i 7 en l'article 20 relatiu al pagament i justificació de les ajudes

Once. Es modifica la redacció de l'apartat 3 de l'article 21

Dotze. Es modifica la redacció de l'apartat a).3r de l'article 22

Tretze. Es modifica la redacció de l'apartat 2 de l'article 24

Catorze. Es modifica l'apartat 5.ii) de l'annex I

Quinze. S'afig un ANNEX I.B Contingut de la Memòria Tècnica

Setze. Es dota de nou contingut a l'annex III: «ANNEX III Model de declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l'execució d'actuacions del pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) i de compromís en relació amb l'execució d'actuacions del pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR)

Dèsset. S'inclou ANNEX IV Declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI). Beneficiari

+Info