Notícies:Red ADL Valencia

Modificació de les bases i convocatòria 2021 de la línia d'ajudes per al suport de l'activitat comercial en zones rurals

22 jun 2022
Es modifica les bases reguladores de la línia d'ajudes per al suport de l'activitat comercial en zones rurals i la seua convocatòria l'any 2021

Article únic. Modificació de l'Ordre ICT/950/2021, de 10 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la línia d'ajudes per al suport de l'activitat comercial en zones rurals i es procedeix a la seua convocatòria l'any 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

L'Ordre ICT/950/2021, de 10 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la línia d'ajudes per al suport de l'activitat comercial en zones rurals i es procedeix a la seua convocatòria l'any 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència queda modificada com segueix:

U. Es dona nova redacció a l'article 3

Dos. Es modifiquen els apartats b) i e) de l'article 5

Tres. Es modifiquen els apartats 3, 4, 5, 9 i 10 de l'article 8 i s'afigen dos nous apartats 13 i 14

Quatre. L'apartat 5 de l'article 9 es modifica

Cinc. Es modifica l'article 14

Sis. Es modifica l'article 15

Set. Es modifica l'apartat 1 de l'article 16

Huit. Es dona nova redacció a l'apartat 2 de l'article 17

Nou. S'estableix un nou apartat 12 en l'article 18

Deu. Es modifica la redacció dels apartats 5 i 7 en l'article 20 relatiu al pagament i justificació de les ajudes

Once. Es modifica la redacció de l'apartat 3 de l'article 21

Dotze. Es modifica la redacció de l'apartat a).3r de l'article 22

Tretze. Es modifica la redacció de l'apartat 2 de l'article 24

Catorze. Es modifica l'apartat 4.ii) de la part 1 de l'annex I

Quinze. S'afig un ANNEX I.B Contingut de la Memòria Tècnica

Setze. Es dota de nou contingut a l'ANNEX III Model de declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l'execució d'actuacions del pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) i de compromís en relació amb l'execució d'actuacions del pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR)

Dèsset. S'inclou ANNEX IV Declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI). Beneficiari

+Info