Notícies:Red ADL Valencia

Modificació del apartat cinqué de l'annex I del Decret 1675/1972, pel qual s'aproven les tarifes a aplicar per l'ús de la Xarxa d'Ajudes a la Navegació Aèria (Eurocontrol) i es modifica el tipus d'interés per mora en el pagament d'aquestes tarifes.

19 Jan 2023
Es modifica l'apartat cinqué de l'annex I del Decret 1675/1972, pel qual s'aproven les tarifes a aplicar per l'ús de la Xarxa d'Ajudes a la Navegació Aèria (Eurocontrol) i es modifica el tipus d'interés per mora en el pagament d'aquestes tarifes.

Article primer. Modificació de l'apartat cinqué de l'annex I del Decret 1675/1972, de 26 de juny, pel qual s'aproven les tarifes a aplicar per l'ús de la Xarxa d'Ajudes a la Navegació Aèria (Eurocontrol).

L'apartat cinqué de l'annex I del Decret 1675/1972, de 26 de juny, pel qual s'aproven les tarifes a aplicar per l'ús de la Xarxa d'Ajudes a la Navegació Aèria (Eurocontrol), queda redactat com segueix:

«ANNEX I Tarifes a aplicar per l'ús de la Xarxa d'Ajudes a la Navegació Aèria

(…)

Cinqué.

1r Les tarifes unitàries de base aplicables a partir de l'1 de gener de 2023 pels serveis posats a la disposició dels usuaris, dins dels espais aeris espanyols que s'indiquen, són els següents:

FIR/UIR Barcelona: 54,71 euros.
FIR/UIR Canàries: 45,97 euros.
FIR/UIR: Madrid: 54,71 euros.

2n Les tarifes unitàries de base aplicables a partir de l'1 de gener de 2023 per a la resta d'Estats participants en el sistema comú d'establiment i percepció de tarifes per ajudes a la navegació aèria són les següents:

3r Les tarifes unitàries per als Estats membres de la Unió Econòmica i Monetària són les resultants de l'aplicació dels tipus de conversió fixats entre l'euro i les monedes d'aquests Estats, establits de manera irrevocable el 31 de desembre de 1998.

4t Les tarifes unitàries per als Estats la moneda nacional dels quals no és l'euro i els tipus de canvi que figuren en el quadre anterior, són els determinats i comunicats per Eurocontrol per a aplicar-se el mes de gener de 2023. No obstant això, aquestes tarifes unitàries per als Estats la moneda nacional dels quals no és l'euro, es calcularan mensualment basant-se en el tipus mitjà de canvi mensual entre l'euro i la moneda nacional, corresponent al mes anterior a aquell en el qual es va efectuar el vol. El tipus de canvi aplicat és la mitjana mensual dels tipus al tancament, calculat per Reuters basant-se en el tipus diari d'interés per a la compra (bid rate).»

Article segon. Tipus d'interés per mora. El tipus d'interés per mora en el pagament de les tarifes per ajudes a la navegació aèria (Eurocontrol) s'estableix en el 9,97 per 100 anual.

+Info