Notícies:Red ADL Valencia

MISLATA. Covid-19. Pla Resistir. Ajudes Parèntesis (3 convocatòria).

22 jul 2021
Escometre actuacions encaminades a pal·liar les conseqüències de la pandèmia sobre els sectors productius relacionats en l'Annex I de les bases, pel qual s'aprova una tercera convocatòria del Pla Resistir

Crèdit pressupostari El finançament d'aquestes ajudes, en la seua tercera convocatòria ascendeix a un import màxim de 196.805,11€

Quantia de la subvenció

a) Una quantitat fixa de 200 euros per persona treballadora o autònoma col·laboradora afiliada a la Seguretat Social, a data 31 de desembre de 2020, amb un màxim de 10 persones treballadores, en els sectors identificats en l'Annex I d'aquesta convocatòria. En cap cas, la quantia de l'ajuda per aquest concepte, podrà ser superior a 2.000 euros, per autònom o microempresa.

b) La quantitat que corresponga a les factures que es presenten, corresponents a les despeses corrents de l'activitat per a la qual sol·licita subvenció, acompanyades del corresponent justificant bancari de pagament o qualsevol altre mitjà de justificació de pagament admés en dret, amb subjecció al que es disposa en la base setena.

En cap cas, la quantia de l'ajuda per aquest concepte, podrà ser superior a 2.000 euros, per autònom o microempresa.

Beneficiaris/as Podrà ser beneficiària la persona treballadora autònoma o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores de les activitats enumerades en l'objecte de les presents bases, relacionades en l'Annex I de la present convocatòria, i que exercisquen l'activitat en el terme municipal de Mislata. Podrà presentar-se un màxim d'una sol·licitud per persona física o jurídica o entitat.  

Requisits dels beneficiaris/as

1.- Podran acollir-se a aquesta subvenció, tant les persones físiques o jurídiques, com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes i que duguen a terme les activitats empresarials o professionals que motiven la concessió de les subvencions, i complisquen els següents requisits:

a) Que l'activitat econòmica siga desenvolupada per una persona autònoma o una microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores.

b) Estar donat d'alta en alguna de les activitats (IAE) dels sectors identificats en l'Annex I d'aquesta convocatòria, amb data anterior a la publicació en el BOP d'aquesta.

c) Que l'activitat s'exercisca en el terme municipal de Mislata. En cas de no tindre local afecte a l'activitat, el domicili fiscal ha de trobar-se en el terme municipal de Mislata amb data anterior al dia 1 del mes en què es presente la sol·licitud.

2.- En cas de comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica ha de nomenar-se una persona representant apoderada, amb poders bastants per a complir les obligacions que corresponen a l'agrupació o comunitat de béns. Així mateix, i en els termes previstos en l'article 11.3 LGS, l'agrupació o comunitat de béns no podrà dissoldre's fins que transcórrega el termini de prescripció a què fan referència els articles 39 i 65 LGS.

3.- Donada la situació de pandèmia sanitària derivada de COVID i fent una interpretació flexible per les normes i pronunciaments de la DGAL, en virtut de l'article 13.2° de la LGS s'excepciona d'acreditar pels sol·licitants d'aquestes ajudes l'estar al corrent en les seues obligacions tributàries i davant la seguretat social i de ser deutors per reintegrament davant l'Administració en el període 2020/2021, per a adquirir la condició de beneficiari, però en cap cas cap excepció i cap normativa ni nota informativa el contempla, excepcionar per al pagament que es complisquen aquests requisits, així ho exigeix l'article 34 de la LGS i l'article 189 del TRLRHL

Les sol·licituds es presentaran per via telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata, en l'adreça següent: https://mislata.sedipualba.es.

Es consideraran subvencionables, les despeses corrents de l'activitat, entesos com aquelles despeses periòdiques indispensables, per al desenvolupament i manteniment de l'activitat. Sense caràcter exhaustiu, es tractaria de:

a. Lloguers i rentings

b. Subministraments: Llum, telèfon, aigua, gas, internet….

c. Primes d'assegurances

d. Serveis professionals independents (gestories, consultors, …)

e. Despeses de publicitat

f. Reparacions i manteniment

g. Material d'oficina

h. Despeses de desplaçament i manutenció

i. Quotes efectivament pagades en concepte de cotització com a treballador per compte propi en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (o en mutualitats professionals obligatòries)

j. Quotes de Seguretat Social a càrrec de l'empresa pels seus treballadors/as efectivament pagades. 

El termini de presentació de sol·licituds s'estendrà del 26 de juliol al 6 d'agost de 2021.

+Info