Notícies:Red ADL Valencia

Mesures urgents en l'àmbit de l'energia

21 sep 2022
Mesures urgents en l'àmbit de l'energia, en l'aplicació del règim retributiu a les instal·lacions de cogeneració i es redueix temporalment el tipus de l'Impost sobre el Valor Afegit aplicable als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de determinats combustibles

CAPÍTOL I Renúncia al règim retributiu específic de les cogeneracions a l'efecte de l'aplicació del mecanisme regulat en el Reial decret llei 10/2022, de 13 de maig

Article 1. Renúncia de les cogeneracions al règim retributiu específic a l'efecte de l'aplicació del mecanisme regulat en el Reial decret llei 10/2022, de 13 de maig.

CAPÍTOL II Impuls a la tramitació, posada en servei i evacuació de la generació renovable

Article 2. Modificació del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica

Article 3. Modificació del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.

Article 4. Establiment dels nivells admissibles de càrrega en la xarxa de transport d'energia elèctrica

CAPÍTOL III Mesures urgents de reducció del tipus aplicable de l'Impost sobre el Valor Afegit als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de determinats combustibles

Article 5. Tipus de l'Impost sobre el Valor Afegit aplicable temporalment als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de gas natural.

Article 6. Tipus de l'Impost sobre el Valor Afegit aplicable temporalment als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de briquetes i pèl·lets procedents de la biomassa i a la fusta per a llenya.

Disposició addicional primera. Servei de resposta activa de la demanda

Disposició addicional segona. Destí del superàvit del Sector Elèctric en l'exercici 2021.

Disposició addicional tercera. Inclusió en els plans d'inversió dels distribuïdors d'actius i infraestructures amb càrrec als fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Disposició final primera. Modificacions de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de muntanyes, conforme al Reial decret llei 15/2022, d'1 d'agost, pel qual s'adopten mesures urgents en matèria d'incendis forestals.

Disposició final segona. Modificació del Reial decret llei 20/2021, de 5 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents de suport per a la reparació dels danys ocasionats per les erupcions volcàniques i per a la reconstrucció econòmica i social de l'illa de la Palma.

Disposició final tercera. Modificacions del Reial decret llei 15/2022, d'1 d'agost, pel qual s'adopten mesures urgents en matèria d'incendis forestals.

Disposició final quarta. Salvaguarda de rang de disposicions reglamentàries.

Disposició final cinquena. Títols competencials.

Disposició final sisena. Desenvolupament reglamentari.

Disposició final setena. Entrada en vigor.

ANNEX I Establiment dels nivells admissibles de càrrega en la xarxa de transport d'energia elèctrica

ANNEX II Servei de resposta activa de la demanda

+Info