Notícies:Red ADL Valencia

Mesures de protecció social per a fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica

04 ago 2021
Mesures de protecció social per a fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica

Mesures extraordinàries aplicables a situacions de vulnerabilitat econòmica i social

Modificació del Reial decret llei 8/2021, de 4 de maig, pel qual s'adopten mesures urgents en l'ordre sanitari, social i jurisdiccional, a aplicar després de la finalització de la vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per a contindre la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2.

Mesures en matèria d'habitatge

Modificació del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.

Modificació del Reial decret llei 37/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents per a fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l'àmbit de l'habitatge i en matèria de transports.

Mesures extraordinàries en matèria de Violència de Gènere

Pròrroga de la consideració com a essencials dels serveis de protecció i assistència a les víctimes de violència de gènere.

Derogació normativa. Queden derogades quantes disposicions d'igual o inferior rang s'oposen al que es disposa en aquest reial decret llei.

Modificació del Reial decret 401/2021, de 8 de juny, pel qual s'aproven les mesures necessàries perquè les comunitats autònomes puguen utilitzar els recursos del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, a fi de fer front a les compensacions que procedisquen, i pel qual s'estableix el procediment per al reconeixement de la compensació als propietaris i arrendadors a què es refereixen els articles 1 i 1 bis del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.

+Info