Notícies:Red ADL Valencia

L’OLLERIA_Convocatòria subvencions Pla R Activa 2022: EMPLEA - EMPRÉN - INNOVA

02 ago 2022
Termini de presentació del 03/08/2022 fins al 15/11/2022

 

El BOP num 147/02.08.2022 ha publicat l’Anunci de l’Ajuntament de l’Olleria sobre aprovació de les bases i convocatòria del Pla R Activa 2022

Aquesta convocatoria recull 3 tipus dd’ajudes:

- PROGRAMA EMPLEA: Ajudar a les empreses que incrementen el nombre dels treballadors de la seua plantilla mitjançant la creació de nous llocs de trebal
- PROGRAMA EMPRÉN: La promoció de l’emprenedoria i l’afavoriment de la creació i l’establiment de noves empreses
- PROGRAMA INNOVA: Ajuda a finançar despeses de reforma, equipament i modernització tecnològica d’empreses

Beneficiaris

- PROGRAMA EMPLEA: els autònoms, empreses ja existents i de nova creació, amb centre de treball al terme municipal de L’Olleria, que contracten persones desocupades i inscrites en el Servef i empadronades a L’Olleria, a partir del l’1 de novembre de 2021 fins el 15 de novembre de 2022, sempre i quan complisquen els requisits indicats a l’article 6 de les bases.

- PROGRAMA EMPRÉN: persones físiques o jurídiques de nova creació, que inicien una activitat econòmica amb domicili i centre de treball al terme municipal de L’Olleria, des de l’1 de novembre de 2021 fins el 15 de novembre de 2022

- PROGRAMA INNOVA: persones físiques o jurídiques de menys de 5 treballadors, que realitzen despeses dirigides a reforma local, contractació d’estudis o projectes relacionats amb la millora de la competitivitat, innovació o imatge, disseny i posada en marxa de plans que estimulen i fomenten la innovació de l’empresa, des de l’1 de novembre de 2021 fins el 15 de novembre de 2022, sempre i quan complisquen els requisits indicats a l’article 6 de les bases.

Dotació pressupostària i quantia de les ajudes

La quantia total de les subvencions a concedir ascendeix a un import total de 10.750,00 euros, que es finançaran amb càrrec a la partida pressupostària següent; 0212.433.47001.220212002444 denominada PLA REACTIVA AJUDES.

Quantia:

PROGRAMA EMPLEA 

 • La quantia de l’ajuda serà de 300 €, en cas de que el contracte del treballador/a es convertisca de duració a temps parcial a jornada completa. 
 • La quantia de l’ajuda serà de 500 € per cada persona contractada, amb una jornada completa. En cas de ser a temps parcial, es beneficiarà amb el percentatge corresponent de l’ajuda. 
 • Aquesta quantia de l’ajuda serà incrementada en 200 €, en cas de que la persona contractada signe un contracte a jornada completa sempre que tinga alguna de les següents condicions: 
  • Siga menor de 30 anys o major de 45 anys 
  • Siga parat de llarga duració (inscrit al Labora (sempre que acredite estar empadronat a L’Olleria) durant mes d’1 any, acreditable amb el Certificat de Situació Laboral del Desocupat)
  • Tinga acreditada un grau de minusvalidesa superior al 33 %. 
  • La persona contractada siga del sexe femení.

PROGRAMA EMPRÉN 

 • La quantia de l’ajuda serà de un màxim de 1500 €, segons la puntuació obtinguda en el barem inclòs en el ANNEX I d’aquestes bases, per a les empreses de nova creació, que s’atorgarà tant a persones físiques com a jurídiques, que complisquen els requisits de l’article 6.2 
 • L’antiguitat de l’activitat de l’empresa per poder sol·licitar l’ajuda haurà de ser com a mínim de 2 mesos.

PROGRAMA INNOVA 

 • La quantia de l’ajuda serà de un màxim de 1000 €, segons el barem inclòs en el annex II d’aquestes bases, per a les persones físiques o jurídiques de menys de 5 treballadors, que realitzen despeses dirigides a reforma local, contractació d’estudis o projectes relacionats amb la millora de la competitivitat, innovació o imatge, disseny i posada en marxa de plans que estimulen i fomenten la innovació de l’empresa entre l’1 de novembre de 2021 i el 15 de novembre de 2021.

Termini de presentació

El període de presentació de sol·licituds serà des de la publicació de l’extracte de la convocatòria de les bases del PLA R ACTIVA 2022 en el B.O.P. (Butlletí Oficial de la Província) fins el 15 de novembre de 2022.

Enllaç seu electrònica>>>