Notícies:Red ADL Valencia

LLÍRIA. Ordenança reguladora de la subvenció del pla d'actualització de la imatge comercial i noves tecnologies del comerç

23 sep 2022
Ordenança reguladora de la subvenció del pla d'actualització de la imatge comercial i noves tecnologies del comerç

Objecte: la regulació de la convocatòria i concessió, en règim de concurrència competitiva, de les ajudes econòmiques que l'Ajuntament de Llíria mitjançant la regidoria de Comerç podrà atorgar amb la finalitat de col·laborar en el finançament de l'actualització de la imatge comercial i noves tecnologies per als anys corresponents. 

Beneficiaris de les ajudes:

a) les societats mercantils, els empresaris individuals, les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns i qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica, d'acord amb el que s'estableix en l'article 11 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, qualificades com a PIME o microempreses que exerciren l'activitat comercial o de prestació de serveis en el municipi de Llíria.

b) amb caràcter general i per a totes les línies de subvenció que estiguen dins d'algun dels epígrafs del sector comercie i serveis, excepte els següents: 646, 6521,655, 677, 81. Que les persones físiques o jurídiques que sol·liciten l'ajuda realitzen l'activitat per a la qual sol·liciten la subvenció al final de Llíria. No podent-se sol·licitar la subvenció per a actuacions en comerços o serveis situats fora del terme de Llíria, malgrat tindre la seu social a Llíria l'establiment principal. Que l'activitat per a la qual se sol·licita l'ajuda, ha d'estar donada d'alta abans de la finalització del termini de sol·licitud de subvencions.

A més, hauran d'estar situades almenys en planta baixa i comptar amb una sala de vendes i d'atenció al públic clarament diferenciada per a les actuacions de la línia a) i b). Les accions han d'anar dirigides a aconseguir l'especialització, actualització, modernització o promoció a través d'actuacions que, segons el parer de la regidoria de Comerç, representen millores significatives en la funció pròpiament comercial o de prestació de serveis.

A més, totes les sol·licituds de subvenció han d'emmarcar-se dins d'alguna de les línies de subvenció d'aquestes bases, dins de l'any natural en qüestió i que no continguen cap de les formes d'exclusió i han de complir la normativa vigent de l'Ajuntament de Llíria.

Les accions previstes en aquesta convocatòria per a les quals se sol·licite subvenció podran realitzar-se des del primer dia de l'any, independentment del període de presentació de sol·licituds i d'obertura de termini, i hauran de finalitzar-se i justificar-se abans del dia que marque la convocatòria.

Tipus de subvencions: Dins d'aquesta convocatòria només se subvenciona les línies següents:

a) Obres de condicionament i reforma dels locals. Aquestes ajudes s'aplicaran a aquelles activitats realitzades a l'interior dels establiments que suposen una modernització o transformació significativa del punt de venda. Podent-se subvencionar també les despeses orientades a implantar mesures d'estalvi o d'eficiència energètica. En cap cas es consideren subvencionables les despeses següents: l'adquisició de materials destinats a la realització amb mitjans propis d'obres o instal·lacions. Serà necessària la presentació d'un informe, projecte o similar que justifique l'actuació en l'establiment i/o els treballs a realitzar per a la modernització comercial.

b) Adquisició d'immobilitzat material nou. Les ajudes aniran destinades a la realització d'inversions relacionades amb la substitució de mobiliari i un altre immobilitzat de la sala de venda o d'atenció al públic que suposen una millora de la imatge de l'establiment i faciliten la decisió de compra del consumidor. Es considerarà també l'adquisició, instal·lació i muntatge de mobiliari i maquinària vinculats a l'exercici de l'activitat. En cap cas es consideren subvencionables les despeses següents: Els objectes de decoració adquirits sense formar part d'un projecte de decoració.

c) Adquisició d'equips informàtics i dispositius electrònics. Millora tecnològica.  Seran subvencionables les adquisicions d'equips informàtics i dispositius electrònics, més concretament ordenadors de taula, ordinadors portàtils, que aporten una millora de la prestació del servei al client. L'adquisició de la propietat de webs, vindria en línia o App comercial. L'adquisició de maquinari i el programari necessari per a la instal·lació i posada en marxa o per a la millora dels sistemes anteriors, incloses les corresponents altes i llicències. Especialment, els terminals de punt de venda compactes o modulars i sistemes de codificació i lectura òptica de productes. En cap cas es consideren subvencionables les despeses següents: tauletes, telèfons, televisions, ni similars. Tampoc serà subvencionables els serveis de suport per a la instal·lació i posada en marxa o per a la millora dels sistemes de comercialització i manteniment (desenvolupament de pàgines web, venda en línia, ...) o de gestió de l'establiment comercial (clients, proveïdors...). Aquesta ajuda es podrà sol·licitar mentre no s'haja sol·licitat en les dues convocatòries anteriors de la subvenció d'Imatge Comercial i s'haja concedit.

d) Col·locació i substitució de rètols i portes en façanes. Es valorarà l'eliminació d'elements de propaganda en via pública obsolets o ja en desús i la seua substitució per altres elements de retolació adequats, inclosa l'obra per a fer aquesta modificació, en l'entorn on se situa l'establiment i a les portes d'entrada de l'establiment.

e) Mobiliari de terrasses d'hostaleria (bars, cafeteries...) o el salari dels enginyers/dissenyadors que realitzen el disseny d'aquestes terrasses conforme a la normativa vigent. Es valorarà la creació o renovació d'una terrassa en els locals d'hostaleria que complica, en relació amb el disseny, estructura i altres característiques segons la normativa vigent.

f) Accions de comunicació i promoció de l'establiment. Les línies subvencionables seran: l'elaboració i aplicació del manual d'imatge en l'establiment comercial. Realització de campanyes de publicitat i de promoció en mitjans de comunicació locals (i comarcals), entitats culturals, esportives i festives locals. Despeses en realització de material de promoció en catàlegs, cartells, fullets i la incorporació del disseny a elements d'identitat gràfica i embalatge (bosses, envasos i similars). En cap cas es consideren subvencionables les despeses següents: retolació en vehicles, roba d'empresa i similars.

g) Despeses de la quota de participació en fires de mostres o sectorials a Llíria (ara com la 'Fira Llíria, a mos redó'). h) Excepcionalment, la convocatòria podrà incloure altres despeses vinculades a fi de la subvenció

Subvencions i quanties:  S'estableixen les següents quanties per a cada actuació, amb el límit màxim establit en cada convocatòria:

a) Obres de condicionament i reforma dels locals. Se subvencionarà fins al 40% de l'actuació.

b) Adquisició d'immobilitzat material nou. Se subvencionarà el 40% de l'actuació.

c) Adquisició d'equips informàtics i dispositius electrònics. Se subvencionarà fins al 50% de l'actuació.

d) Col·locació i substitució de rètols en façanes. Se subvencionarà fins al 40% de l'actuació, amb un límit de 300 euros.

e) Mobiliari de terrasses d'hostaleria (bars, cafeteries...) o el salari dels enginyers que fan el disseny d'aquestes terrasses conforme a la normativa vigent. Se subvencionarà el 40% de l'actuació.

f) Accions de comunicació i promoció de l'establiment. Se subvencionarà fins al 40% de l'actuació.

g) Despeses de la quota de participació en fires de mostres o sectorials a Llíria. Se subvencionarà fins al 40% de la quota de participació.

Aquests percentatges els determinarà la comissió de valoració i dependran fonamentalment, entre altres, dels següents aspectes:

a) Si es realitza una reforma integral de l'establiment i en ells se segueixen les recomanacions del manual d'imatge;

b) en funció de la repercussió i els mitjans utilitzats per a realitzar la promoció o comunicació;

c) en funció de l'adequació de la incorporació de les noves tecnologies al comerç i de la base prèvia existent;

d) participació en activitats comercials organitzades pel comerç de Llíria o l'Ajuntament, i

e) si es tracta d'activitat comercial o de serveis,

f) haver justificat correctament i per l'import total concedit en la subvenció per l'actualització de la imatge comercial i noves tecnologies del comerç de Llíria en els anys anteriors

Les sol·licituds, juntament amb la documentació preceptiva, es presentaran per seu electrònica de l'Ajuntament de Llíria o en el Registre General de l'Ajuntament de Llíria, plaça Major, 1, d'acord amb el que es disposa en l'art. 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment administratiu comú de les administracions públiques (Dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques)  

El termini de presentació de sol·licituds serà de 2 dos mesos a comptar des de l'endemà a la publicació de cada convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València. 

+Info