Notícies:Red ADL Valencia

L’Ajuntament d’Antella publica l’ aprovació definitiva de l’ordenança general de subvencions

10 jun 2021
Té com a objecte establir les bases reguladores del procediment de concessió, així com el règim jurídic general de les subvencions atorgades per l’Ajuntament d’Antella

 

El BOP num 110/10.06.2021 ha publicat l’Edicte de l’Ajuntament d’Antella sobre aprovació definitiva de l’ordenança general de subvencions

Beneficiaris

Tindrà la consideració de beneficiari de subvencions les persones físiques o jurídiques, que hajen de realitzar l’activitat que va fonamentar el seu atorgament o que es trobe en la situació que legitima la seua concessió

Llevat de les excepcions previstes en la Llei, no podran obtindre la condició de beneficiari de les subvencions les persones físiques o jurídiques que es troben incurses en qualsevol de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei General de Subvencions. Així mateix, tampoc podran obtindre esta condició les persones o entitats que siguen deutors a l’Ajuntament d’Antella per qualsevol ingrés de dret públic

Són obligacions del beneficiari: 

a) Complir amb totes les condicions imposades per la convocatòria, resolució o conveni. 
b) Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les subvencions. 
c) Justificar davant de l’òrgan concedent o l’entitat col•laboradora, si és el cas, el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o gaudi de la subvenció. 
d) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, a efectuar per l’òrgan concedent.

e) Comunicar a l’òrgan concedent l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades. 
f) Esta comunicació haurà d’efectuar-se tan prompte com es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts. 
g) Acreditar en la forma prevista en el reglament general de subvencions estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i la resta d’ingressos de dret públic, i enfront de la Seguretat Social, llevat de les excepcions previstes en la llei.
 h) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentrestant puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control. 
i) Adoptar les mesures de difusió contingudes en esta ordenança.
 j) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en esta ordenança i en cada convocatòria, resolució o conveni.

Els beneficiaris hauran de donar l’adequada publicitat del caràcter públic del finançament de programes, activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus que siguen objecte de subvenció, en els termes reglamentàriament establits.

Procediments de concessió 

Les subvencions podran concedir-se en règim de concurrència competitiva o de forma directa en els termes que preveu la llei i en els articles següents. 

La concessió en règim de concurrència competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions

L’ iniciació del procediment es realitzarà per mitjà de convocatòria aprovada per l’Alcaldia o regidoria delegada. 

La convocatòria es publicarà en la BDNS i a través dels mitjans addicionals que si és el cas determine la convocatòria, resolució o conveni aplicable. A més, es publicarà un extracte de la mateixa en el Butlletí oficial de la província de València d’acord amb el procediment establit en la Llei General de Subvencions

►Procediment de concessió directa. 

Podran concedir-se de forma directa:

a) Les subvencions previstes nominativament en els Pressupostos de l’Ajuntament.
 b) Les imposades a l’Administració per una norma de rang legal. 
c) Excepcionalment, altres subvencions en què s’acrediten raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari o altres. 
d) En tots els casos de concessió directa haurà de justificar-se l’excepcionalitat i les causes que dificulten o impossibiliten la seua convocatòria pública. 
e) En els casos en què es formalitze conveni amb els beneficiaris, caldrà ajustar-se al que disposa el mateix, i el seu contingut mínim serà el previst en l’article 65.3 del Reial Decret 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
f) No podran atorgar-se subvencions per quantia superior a què es determine en els pressupostos.
 g) L’ordenació del pagament de les subvencions de concessió directa correspondrà a l’alcaldia

►Subvencions previstes nominativament en el pressupost 

El procediment de concessió d’aquestes subvencions s’iniciarà d’ofici pel servei o centre gestor del crèdit pressupostari al qual s’imputa la subvenció o a instàncies de subjecte interessat

►Subvencions de concessió directa imposades per normes amb rang de Llei. 

La concessió directa de subvencions l’atorgament o la quantia de les quals vinga imposat per norma de rang de llei es regirà per aquesta norma i per les altres d’aplicació especial a l’Ajuntament d’Antella. Quan la Llei que determine el seu atorgament es remeta a la formalització d’un conveni de col•laboració entre l’entitat concedent i els beneficiaris per a canalitzar la subvenció, aquest conveni haurà de tindre el contingut mínim de l’article 65.3 del Reglament de la Llei General de Subvencions i ajustar-se a les previsions contingudes en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

►Subvencions de concessió directa per raons d’interès públic, social, econòmic, humanitari o altres justificades que dificulten la seua convocatòria pública

Amb caràcter excepcional, podran concedir-se directament subvencions quan s’acrediten raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública. 
 Estes subvencions no podran superar el 5 per cent del crèdit total de l’aplicació pressupostària amb càrrec a la qual es concedeixen si es tracta de subvencions corrents, o el 10 per cent si es tracta de subvencions de capital, sempre que es tracte de subvencions a concedir amb càrrec a aplicacions pressupostàries vinculades a l’Alcaldia

Pagament de la subvenció. 

El pagament de la subvenció es realitzarà prèvia justificació, pel beneficiari, de la realització de l’activitat, projecte, objectiu o adopció del comportament per al qual es va concedir en els termes establits en la normativa reguladora de la subvenció