Notícies:Red ADL Valencia

LABORA declara inhàbil el mes d’agost de 2021

22 jul 2021
Declarar inhàbil aquest mes (agost de 2021) a efectes exclusivament del còmput del termini de dos mesos per a l’inici dels tallers d’ocupació

El desenvolupament del procediment en concurrència competitiva convocat per aquest organisme en Resolució de 30 de desembre de 2020, de la Direcció General de LABORA- Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual s’aprova la convocatòria del programa mixt d’ocupació-formació Tallers d’Ocupació, amb càrrec a l’exercici pressupostari 2021, en aplicació de l’Ordre 6/2020, de 7 de desembre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, exigeix el compliment de determinats terminis en concordança amb el que s’estableix en l’Ordre 6/2020 i en la mateixa resolució de convocatòria.

Concretament, el punt catorzé de la resolució estableix que «els tallers hauran d’iniciar-se en el termini de dos mesos des de la notificació de la resolució de concessió i en tot cas abans del 31 de desembre de 2021, i finalitzar d’acord amb la duració del projecte establida en el punt tercer d’aquesta resolució.»

A la vista de les dificultats que comporta el compliment del referit termini durant el mes d’agost i fent ús de les competències conferides a la Direcció General de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació en la disposició final primera de l’Ordre 6/2020, aquesta direcció general resol declarar inhàbil aquest mes a efectes exclusivament del còmput del termini de dos mesos per a l’inici dels tallers d’ocupació que es recull en el paràgraf primer del punt catorzé de l’esmentada Resolució de 30 de desembre de 2020. 

+Info