Notícies:Red ADL Valencia

LA POBLA DE FARNALS_PLA RESISTIR_2a Convocatòria Ajudes Parèntesis

04 ago 2021
Termini presentació sol•licituds del 05/08/2021 al 03/09/2021

 

El BOP num 149/04.08.2021 ha publicat l'Anunci de l'Ajuntament de la Pobla de Farnals sobre Ajudes Pla Resistir, segona convocatòria.

Beneficiaris

Persones físiques i jurídiques, comunitat de béns, societat civil o una altra entitat econòmica sense personalitat jurídica legalment constituïdes, que reunisquen la condició d'autònoms o microempreses que duguen a terme alguna de les activitats incloses en l'Annex I sempre que complisquen els següents requisits:

 • Que l'activitat econòmica siga desenvolupada per un autònom/a o una microempresa que no tinguen més de 10 treballadors/as en la seua plantilla que estiguen donats d'alta en el règim de la seguretat social o en la mútua professional corresponent i en l'Agència Estatal d'Administració Tributària a data 31 de desembre de 2020.
 • Que figuren d'alta en l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) a data 31/12/2020 en un o diversos dels epígrafs als quals es refereix l'annex II del Decret llei 1/2021.
 • Que figuren en el llistat d'exempts de l'IAE per aplicació dels requisits legals vigents per a això sempre que figuren d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors.
 • Que el domicili fiscal de l'activitat es trobe en el municipi de La Pobla de Farnals.
 • Que es troben en funcionament en data de 31-12-2020. - Que no es troben incurses en cap de les circumstàncies arreplegades en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular, que estiguen al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).
 • No tenir deute pendent de qualsevol naturalesa el període de la qual de termini de pagament voluntari haja vençut amb l'Ajuntament

Havent-se realitzat ja una primera convocatòria, en aquesta segona convocatòria podran ser beneficiaris:

A) Els CNAES inclosos en l'Annex d'aquesta segona Convocatòria.
B) Els Beneficiaris de la primera convocatòria,
en el cas que hi haja sobrant del repartiment de l'apartat A). Una vegada resolta la concessió dels beneficiaris de l'apartat A), es calcularà el sobrant existent, i en cas d'haver-lo, es procedirà al repartiment i concessió dels beneficiaris de l'apartat B)

Dotació i quantia de les ajudes

La quantia destinada a atendre aquestes subvencions en la segona convocatòria ascendeix a un import de 218.239,91 euros, en la partida pressupostària 4390.47901, corresponent a l'import sobrant de la primera convocatòria, import cofinançat entre la Conselleria, la Diputació i el propi Ajuntament

►En el cas A):

 • Una quantitat màxima de 2.000 € per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 treballadors.
 • Una quantitat addicional resultant de multiplicar 200 € per cada treballador afiliat a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d'aquestes microempreses i autònoms Només s'admetrà una sol•licitud per persona física o jurídica.

►En el cas B):

 • En cas de sobrant en el repartiment de la segona convocatòria, fins a un màxim de 1.000€ als beneficiaris de la primera convocatòria.

Presentació sol•licituds

El termini per a la presentació de sol•licituds s'iniciarà l'endemà a la publicació de la convocatòria d'aquestes ajudes en la web municipal i finalitzarà 30 dies naturals des del dia natural següent a la seua publicació en el BOP.

Forma presentació:

 • En el cas A): La sol•licitud segons model es presentarà de forma telemàtica en la seu electrònica de l'Ajuntament de La Pobla de Farnals, de conformitat amb l'apartat 6 de les Bases, juntament amb la documentació requerida en l'apartat 5 i 6 de les Bases.
 • En el cas B): En el cas de presentar despeses addicionals als presentats en la primera convocatòria, hauran d'adjuntar la documentació justificativa de les despeses corrents incorregudes, els quals es relacionaran en el compte justificatiu d'acord amb el mateix model de la primera convocatòria.