Notícies:Red ADL Valencia

LA POBLA DEL DUC_PLA RESISTIR_2a Convocatòria Ajudes Parèntesis

11 jun 2021
Termini de presentació de sol•licituds del 14.06.2021 al 25.06.2021

 

El BOP num 111/11.06.2021 ha publicat l'Anunci de l'Ajuntament de la Pobla del Duc sobre extracte de la segona convocatòria per a la concessió de les ajudes Parèntesis dins del pla Resistir 2021

Beneficiaris

Persones físiques i jurídiques que reunisquen la condició d'autònoms o microempreses que duguen a terme alguna de les activitats incloses en l'Annex I sempre que complisquen els següents requisits:

  • Que l'activitat econòmica siga desenvolupada per un autònom/a o una microempresa que no negra més de 10 treballadors/as a data 31 de desembre de 2020 Que figura d'alta en la matrícula municipal de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) d'aquest municipi a data 31/12/2020 en un o diversos dels epígrafs que es corresponen amb els **CNAE als quals es refereix l'annex i de la present convocatòria.
  • Que figure en el llistat d'exempts de l'IAE d'aquest municipi per aplicació dels requisits legals vigents per a això sempre que figure d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors.
  • Acreditar el manteniment de l'activitat en el moment de la sol•licitud de l'ajuda. Que es troben en funcionament en data anterior al dia 1 del mes en què es presenta la sol•licitud.
  • Que no es troben incursos en cap de les circumstàncies arreplegades en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular, que estiga al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

Despeses subvencionables

Despeses corrents en els quals efectivament hagen incorregut els beneficiaris, que s'hagen abonat efectivament, que responguen de manera indubtable al manteniment de la seua activitat empresarial, professional o comercial i que resulten estrictament necessaris.

Les despeses s'acreditaran mitjançant factures i altres documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic mercantil

S'admetran les despeses realitzades entre l'1 d'abril de 2020 i el dia de presentació de la sol•licitud.

Finançament i quantia de les ajudes

La quantia total destinada atendre aquesta segon convocatòria de subvencions ascendeix a un import total de 20.506€ del vigent pressupost municipal amb càrrec a l'aplicació pressupostària 4390.47900 Ajudes Pla Resistir.

Quantia:

  • Una quantitat màxima de 1000 € per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 treballadors.

En cas que el crèdit disponible, atès el nombre de sol•licituds que compleixen els requisits per a accedir a la condició de beneficiaris, no siga suficient per a atendre-les a totes es procedirà de la següent manera: De conformitat amb el que es preveu en article 22.1 de la*LGS, a causa de l'excepcionalitat de la situació descrita en l'objecte d'aquesta convocatòria, i evitant que el criteri de la data de registre d'entrada puga causar perjudicis al col.lectiu potencialment beneficiari d'aquestes ajudes, es procedirà al prorrateig entre els beneficiaris de la subvenció de l'import global màxim destinat a aquesta. Tot això sense perjudici del límit establit en els apartats anteriors.

Presentació sol•licituds

La participació en el present Pla d'ajudes per part dels beneficiaris finals requerirà la presentació del model normalitzat d'instància segons annex II de les presents bases disponibles en la web municipal en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP).

Les sol•licituds, hauran de presentar-se en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de la Pobla del Duc, sense perjudici de poder presentar-les en els altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Així mateix, podrà realitzar-se la presentació telemàtica de les mateixes a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de la Pobla del Duc

ANNEX I- SECTORS DE ACTIVITAT BENEFICIARIS _ SEGONA CONVOCATÒRIA

1413 Confecció altres peces de vestir exteriors.
1812 Altres activitats d'impressió i arts gràfiques.
4725 Comerç al detall de begudes en establiments especialitzats.
4751 Comerç al detall de tèxtils en establiments especialitzats.
4762 Comerç al detall de periòdics i articles de papereria en establiments especialitzats.
4771 Comerç al detall de peces de vestir en establiments especialitzats.
4782 Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en llocs de venda i en mercats ambulants.
5621 Provisió de menjars preparats per a esdeveniments.
5629 Altres serveis de menjars
5630 Establiments de begudes
7420 Establiments de begudes
8219 Activitats de fotocopiat, preparació de documents i altres activitats especialitzades d'oficina.
9329 Altres activitats recreatives i d'entreteniment
1039 Un altre processament i conservació de fruites i hortalisses
4729 Un altre comerç al detall de productes alimentosos en establiments especialitzats
4776 Comerç al detall de flors, plantes, llavors, fertilitzants, animals de companyia i aliments per als mateixos en establiments especialitzats
9602 Perruqueria i tractaments de bellesa