Notícies:Red ADL Valencia

IVACE_Convocatòria 2022 DIGITALITZA CV

14 ene 2022
Termini de presentació del 12/01/2022 al 03/03/2022

 

El DOGV num 9237/17.12.2021 ha publicat RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2021, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen subvencions a projectes de digitalització de pime (DIGITALITZA-CV) amb càrrec al pressupost de l'exercici 2022, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional

Beneficiaris

Pimes amb seu social o establiment de producció situat en la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, que no incórreguen en cap de les prohibicions que s'estableixen en l'article 13.2. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i que complisquen amb la resta de requisits establits en els articles 4 i 55 de les bases reguladores

Hauran de desenvolupar activitats enquadrades en algun dels següents epígrafs de la CNAE 2009, aprovada per Reial decret 475/2007, de 13 d'abril (BOE 102, 28.04.2007):

 • Seccions C, D, E i F-Divisions 10 a 43
 • Secció H-Divisions 49 a 53
 • Secció J-Divisions 58 a 63
 • Secció M-Divisions 69 a 74

Actuacions subvencionables

Projectes de Digitalització de Pime concretats en la Memòria presentada per les empreses sol·licitants sempre que reunisquen els requisits previstos en l'article 56 de les bases reguladores. Els projectes han d'estar relacionats amb una o diverses de les següents actuacions:

 • Sistemes d'informació per a la gestió del cicle de vida de productes i serveis
 • Adaptació a la indústria 4.0, implantació de bessons digitals, control de processos productius, sistemes de captura de dades, manteniment preventiu, automatització, i sensorització associats a producte, servei i procés
 • Sistemes de planificació de recursos empresarials, comerç electrònic, logística interna i externa, i integració de cadena de valor horitzontal i vertical, així com sistemes d'informació relacionats amb projectes d'economia circular
 • Sistemes avançats de seguretat, anàlisi de dades i intel·ligència artificial, relacionats amb algun àmbit dels detallats en les anteriors actuacions

El pressupost subvencionable de cada projecte, calculat com a suma dels imports susceptibles de subvenció, haurà de ser igual o superior als 15.000 euros, per la qual cosa no seran presos en consideració els projectes amb un pressupost menor.

Les inversions subvencionades hauran de mantenir-se inalterables durant els cinc anys següents al pagament de la subvenció.

Perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tenir una puntuació mínima de 40 punts, sobre un total de 100 punts, atenent criteris de:

 1. Qualitat del projecte. Màxim: 50 punts.
 2. Viabilitat tècnica del projecte. Màxim: 20 punts
 3. Resultats/impacte esperable del projecte. Màxim: 20 punts.
 4. Característiques de l'empresa sol·licitant. Màxim: 10 punts

Costos subvencionables

 • Adquisició d'actius immaterials. Programari relacionat amb el desenvolupament dels projectes, incloent, si escau, els costos d'implantació i posada en funcionament
 • Adquisició d'actius materials:
 • Serveis externs: costos de serveis d'assistència tècnica, consultoria i equivalents, per al diagnòstic, planificació o definició dels serveis previstos en les actuacions susceptibles de suport. L'import màxim admissible serà el que resulte menor dels següents: un 15% de la resta de costos subvencionables o 14.500 euros

Dotació pressupostària i quantia de les ajudes

La dotació pressupostària de la convocatòria és de 8.000.000,00 euros amb càrrec a la línia S6722000 Investigació, Desenvolupament i Innovació Empresarial de l'exercici 2022.

L'ajuda consistirà en una subvenció calculada com un percentatge sobre els costos subvencionables del projecte, amb una quantia variable en funció de la grandària d'empresa:

 • Petita empresa: fins al 40%
 • Mitjana empresa: fins al 30% 2.

La quantia de subvenció no podrà superar l'import de 100.000 euros.

L'ajuda està subjecta al règim de minimis el que suposa que l'ajuda total de minimis concedida a una única empresa no serà superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals

Presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 12 de gener de 2022 i finalitzarà el 3 de març de 2022 a les 23.59.59 hores.

La tramitació de la sol·licitud -emplenada segons el model disponible en la pàgina web http://www.ivace.es– suposa la signatura de la mateixa i dels seus annexos, i es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través d'aquesta pàgina web

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar des de l'endemà al de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Terminis

 • El projecte haurà de desenvolupar-se dins del període comprès entre l'1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2022, entenent-se que s'ha iniciat quan s'haja produït el primer compromís de despesa ferma i irreversible, sent requisit imprescindible que el projecte no haja finalitzat amb anterioritat a la sol·licitud de l'ajuda.

Seran subvencionables les despeses incorregudes en la realització del projecte sempre que la data dels justificants de despesa es trobe compresa en el període indicat en l'apartat anterior, i almenys un d'ells siga de data posterior a la de sol·licitud de l'ajuda.

 • S'admetran els pagaments realitzats amb posterioritat a l'1 de gener de 2022 i fins a la data de justificació del projecte.
 • La justificació de l'execució del projecte haurà de presentar-se amb data límit 9 de febrer de 2023.