Notícies:Projecte Xarxa AODL

INNOVA-CV -- INNOVACIÓ DE PIME (IVACE).

09 mar 2018
Realització de projectes innovadors que redunden en una major competitivitat de les empreses. Presentació sol.licituds: Des del 26/02/2018 fins al 26/03/2018 (a les 23:59:59 hores).

 


Objectius:

Realització de projectes innovadors que redunden en una major competitivitat de les empreses i que tinguen resultats tangibles al final del termini d'execució del projecte.
Els projectes d'innovació podran desenvolupar-se en quatre actuacions: desenvolupament de nous productes (INNOVAProD-CV); readaptació de processos mitjançant l'aplicació de metodologies de millora continua i amb criteris d'ecoeficiència (INNOVAProC-CV); transformació digital per a la implantació de la indústria 4.0 (INNOVAi4.0-CV); desenvolupament de solucions TEICs innovadores que no suposen desenvolupaments a mesura (INNOVATeiC-CV).


El Programa comptarà amb finançament al 50 % del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020, dins de l'Eix Prioritari 3 "Millorar la competitivitat de les PIME", Objectiu Específic 3.4.2 " Promoure la innovació de la PIME i la cooperació per a la innovació en tots els àmbits”
 

Empreses beneficiàries:

 

Podran acollir-se a aquestes ajudes les PIME amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació. En les tres primeres actuacions seran empreses industrials manufactureres que hauran d'estar enquadrades en la secció C-Divisions 10 a 33 de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), aprovada per Reial decret 475/2007, de 13 d'abril (BOE núm. 102, de 28 d'abril de 2007). En INNOVATeiC-CV les beneficiàries seran pimes quedant excloses les que desenvolupen activitats enquadrades en els epígrafs K i L de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), aprovada per Reial decret 475/2007, de 13 d'abril (BOE núm. 102, de 28 d'abril de 2007).

En les tres primeres actuacions les empreses hauran de comptar almenys amb dues persones consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions (TC1) corresponent al segon mes anterior a la sol·licitud, sent computables a aquests efectes el personal treballador cooperativista en el cas de les sol·licituds presentades per cooperatives. En l'actuació INNOVATeiC-CV hauran de comptar almenys amb un treballador o treballadora.

 

Actuacions susceptibles de suport:

Els projectes hauran de poder-se enquadrar en alguna de les següents actuacions:

INNOVAProD-CV -- Innovació de producte. Projectes que tinguen com a objectiu el desenvolupament i fabricació de nous productes o una millora significativa dels ja fabricats per l'empresa sol·licitant. Un producte tindrà la consideració de nou o millorat, quan supose una modificació significativa en les seues característiques o en l'ús al fet que es destina. Inclou les millores significatives d'especificacions tècniques, de components i materials, de programes informàtics integrats, del disseny, de la facilitat d'ús o altres característiques funcionals. El resultat final del projecte *apoyable haurà de concretar-se en la fabricació del producte o en l'obtenció d'un prototip provat en un entorn real.

INNOVAProC-CV -- Innovació de procés. Projectes consistents en la realització d'accions d'alguna d'aquestes tipologies:
a) Readaptació de processos mitjançant l'aplicació de metodologies de millora contínua.
b) Readaptació de processos amb criteris d'ecoeficiència:
- Canvis en processos per a l'obtenció de productes i serveis basats en el *ecodiseño.
- Canvis de processos que suposen la incorporació de tecnologies ecoeficients.
- Canvis en processos per a ús eficient de recursos.
- Canvis en processos per a facilitar el reciclatge, la reutilització i la valorització de residus, la classificació de subproductes, i la simbiosi industrial.
- Canvis en processos per a garantir la *trazabilidad del producte.

INNOVAi4.0-CV -- Adaptació indústria 4.0. Projectes que tinguen com a objectiu la transformació de pimes *manufactureras cap a un model productiu de fabricació avançada mitjançant la incorporació de noves tecnologies digitals i aplicacions, que necessàriament hauran de tenir com resultat l'engegada de noves solucions que incorporen aquestes tres característiques: Digitalització del món real, amb la captura en temps real de paràmetres rellevants per a la seua caracterització; transmissió de la informació digital al llarg de la cadena de valor; processament i anàlisi intel·ligent de les dades que possibilite accions sobre la base de la informació obtinguda.

INNOVATeiC-CV -- Innovació solucions TEICs. Projectes que tinguen com a objectiu el desenvolupament de solucions innovadores en l'àmbit de les tecnologies de la informació, de l'electrònica i de les comunicacions, l'aplicació de les quals puga estendre's a diversos usuaris i no es tracte, per tant, de solucions a mesura. El resultat final del projecte haurà de concretar-se en noves aplicacions, dispositius o, solucions, preparades per a la seua comercialització. S'admetran igualment noves versions d'aplicacions, dispositius i solucions existents, sempre que incorporen noves funcionalitats pel que fa a versions anteriors de les mateixes.

 

Per a més informació sobre els tràmits i requisits, feu clic en: IVACE.es