Notícies:Red ADL Valencia

Incrementar el límit per a comprometre despesa pluriennal amb càrrec a la línia de subvenció S4015 «Programa d’I+D+i Comunitat Valenciana: Ajudes per al foment i suport a la I+D+i»

03 ago 2022
Incrementar el límit per a comprometre despesa pluriennal amb càrrec a la línia de subvenció S4015 «Programa d’I+D+i Comunitat Valenciana: Ajudes per al foment i suport a la I+D+i», de l’annex de transferències i subvencions de capital del Programa 542.50 «Investigació, Desenvolupament Tecnològic i Innovació (I+D+i)» de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. (VL 21.003/22-022)

Autoritzar l’ampliació del límit quantitatiu que fixa l’article 40.3 de la Llei 1/2015 d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, per a assumir compromisos de despesa per a l’exercici 2023, amb càrrec a la línia de subvenció de concurrència competitiva S4015 «Programa d’I+D+i Comunitat Valenciana: Ajudes per al foment i suport a la I+D+I» del capítol 7 del programa 542.50 «Investigació, Desenvolupament Tecnològic i Innovació (I+D+I)», d’acord amb el següent detall:

Anualitat    /   Límit actual   /   Límit modificat

2023            38.500.000,00      40.459.925,87

+Info