Notícies:Red ADL Valencia

Increment de l'import màxim que ha de finançar les ajudes de les línies pressupostàries S0729000 i S7065000

28 sep 2022
Increment de l'import màxim que ha de finançar les ajudes de les línies pressupostàries S0729000 i S7065000 amb l'import sobrant de les línies S7061000, S7062000, S7063000 i S7058000, convocades mitjançant la Resolució de 7 d'abril de 2022, del vicepresident executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació, corresponent a l'increment de dotació pressupostària de la línia pressupostària S7065000

Primer Incrementar la dotació pressupostària assignada en el punt resolutiu segon de la Resolució de 7 d’abril de 2022, del vicepresident executiu de l’AVI, per la qual es convoquen ajudes en matèria d’enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d’Innovació per a la millora del model productiu per als exercicis 2022 a 2024, en la línia S7065000, «Projectes estratègics en cooperació» per un import de 3.100.000 euros, segons es mostra a continuació:

Línia pressupostària      2022           2023              2024            TOTAL

S7065000                      600.000     1.000.000      1.500.000      3.100.000

Segon Aquesta publicació no implica l’obertura de termini per a presentar noves sol·licituds, ni l’inici d’un nou còmput de termini per a resoldre.

+Info

CORRECCIÓ d’errades de l’extracte de la Resolució de 20 de setembre de 2022, del vicepresident executiu de l’Agència Valenciana de la Innovació, per la qual s’incrementa l’import màxim que ha de finançar les ajudes de les línies pressupostàries S0729000 i S7065000 amb l’import sobrant de les línies S7061000, S7062000, S7063000 i S7058000 convocades mitjançant Resolució de 7 d’abril de 2022, del vicepresident executiu de l’Agència Valenciana de la Innovació, corresponent a l’increment de dotació pressupostària de la línia S7065000. +Info