Notícies:Red ADL Valencia

ICEX_Publica les bases reguladores i convocatòria 2021 de les subvencions del «Programa Innova Invest»

25 nov 2021
Termini de presentació del 26/11/2021 fins a 26/01/2022

 

El BOE num 282/25.11.2021 ha publicat l'Ordre ICT/1292/2021, de 15 de novembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions del «Programa Innova Invest» de ICEX España Exportació i Inversions, E.P.E., i es procedeix a la seua convocatòria l'any 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

El Programa Innova Invest de ICEX té com a finalitat promocionar inversions a Espanya d'empreses estrangeres amb un alt component innovador, afavorint la seua integració amb el teixit productiu i investigador nacional, i que suposen una contribució a la millora de la competitivitat i productivitat de l'economia espanyola.

S'emmarquen en la inversió 5, internacionalització, del Component 13, Impuls a la PIME, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
L'ajuda haurà de tenir un efecte incentivador en l'activitat objecte de finançament, és a dir, l'ajuda ha de canviar el comportament de l'empresa objecte de l'ajuda de tal manera que aquesta emprenga activitats complementàries que no realitzaria, o que, sense l'ajuda, realitzaria d'una manera limitada o diferent

Beneficiaris

Empreses que complisquen els següents requisits:

a) Exercir una activitat econòmica, qualsevol que siga la seua forma jurídica. Hauran d'acreditar la inscripció en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o en el cens equivalent de l'Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l'activitat econòmica efectivament desenvolupada a la data de sol·licitud de l'ajuda.
b) Estar vàlidament constituïdes a Espanya en el moment de la concessió de la subvenció.
c) Comptar amb una participació estrangera d'almenys el 50% de la seua capital social. Els socis estrangers que participen en el capital podran ser tant persones jurídiques domiciliades a l'estranger, com a persones físiques no residents a Espanya.
d) No tenir contreta un deute amb ICEX.
e) Complir amb els requisits de l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
f) No trobar-se en situació de «empresa en crisi», de conformitat amb l'article 1.4.c) del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, i d'acord amb la definició de «empresa en crisi» prevista en l'article 2.18) d'aquest reglament.
g) Complir amb la normativa vigent en matèria d'inversions estrangeres.
h) Complir amb la normativa vigent en matèria d'igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones en l'ocupació i l'ocupació.
i) No tenir deutes per reintegrament d'ajudes o préstecs amb l'Administració, o estar subjecta a una ordre de recuperació pendent després d'una Decisió prèvia de la Comissió Europea que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
j) Acceptar la cessió de dades entre les Administracions Públiques implicades per a donar compliment al que es preveu en la normativa europea que és aplicable i de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (model annex IV).

Les entitats beneficiàries hauran de complir les obligacions arreplegades en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i a més, amb les obligacions, europees i nacionals, relatives al finançament del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea.

Despeses subvencionables

a) els costos de personal: investigadors, tècnics i altre personal auxiliar, en la mesura en què estiguen dedicats al projecte. Els beneficiaris hauran de confeccionar parts horaris signats pels empleats.
b) els costos de l'instrumental i material, en la mesura i durant el període en què s'utilitzen per al projecte; en cas que l'instrumental i el material no s'utilitzen en tota la seua vida útil per al projecte, únicament es consideraran subvencionables els costos d'amortització corresponents a la duració del projecte, calculats d'acord amb els principis comptables generalment acceptats;
c) els costos d'edificis i terrenys, en la mesura i durant el període en què s'utilitzen per al projecte; pel que fa als edificis, únicament es consideraran subvencionables els costos d'amortització corresponents a la duració del projecte, calculats d'acord amb els principis comptables generalment acceptats; en el cas dels terrenys, seran subvencionables els costos de traspàs comercial o els costos de capital en què efectivament s'haja incorregut;
d) els costos d'investigació contractual, coneixements i patents adquirits o obtinguts per llicència de fonts externes en condicions de plena competència, així com els costos de consultoria i serveis equivalents destinats de manera exclusiva al projecte;
e) les despeses generals i altres despeses d'explotació addicionals, inclosos els costos de material, subministraments i productes similars, que es deriven directament del projecte. Aquestes despeses de caràcter general no podran excedir del 15% de les despeses de la partida de costos de personal subvencionables

En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes

El beneficiari podrà subcontractar fins a un percentatge que no excedisca del 50 per 100 de l'import de l'activitat subvencionada

Duració de les actuacions finançables, quantia de les subvencions i criteris per a la seua determinació

El projecte subvencionable en el marc d'aquesta línia d'ajudes tindrà una duració màxima de 24 mesos, establint-se la seua duració concreta en cada convocatòria.

El límit màxim d'ajuda per beneficiari no podrà ser superior a 800.000 euros. En el cas que diversos beneficiaris del programa pertangueren al mateix grup empresarial, s'aplicarà aquest límit màxim a la suma d'ajudes atorgades als mateixos

Cada convocatòria establirà l'import mínim del conjunt dels conceptes subvencionables inclosos en cada sol·licitud que haurà de ser, almenys, de 250.000 euros.

La subvenció es determinarà com un percentatge dels conceptes subvencionables d'acord amb els següents percentatges d'intensitat màxims, en funció de la grandària de l'empresa i la tipologia del projecte:

  Xicoteta  empresa (%) Mitjana empresa (%) Gran empresa (%)
Investigació industrial 70 60 50
Desenvolupament experimental 45 35 25

 

Criteris d'avaluació de les sol·licituds.
 

Criteri Ponderació
a) Impacte sobre l'ocupació 30
b) Inversió en recursos tecnològics dedicats a la I+D 20
c) Foment dels acords de col·laboració amb agents públics i privats. 15
d) Continuïtat en la realització d'activitats d'I+D. 15
e) Contribució a la transició verda i transformació digital. 20
Total 100

 

Tramitació

Les sol·licituds es presentaran a través de l'Oficina Virtual del ICEX (https:// oficinavirtual.icex.es/planesempresa/login) a la qual es podrà accedir a través de les pàgines web de ICEX www.icex.es i de INVEST IN SPAIN www.investinspain.org, segons el model que està disponible per a aquesta línia d'ajudes.

La tramitació es realitzarà telemàticament, per al que es requerirà un certificat digital reconegut per ICEX.

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà a la data de publicació de l'extracte de la convocatòria en el «Boletín Oficial del Estado» i es tancarà com a màxim als dos mesos (a les 23.59:59 hora peninsular a Espanya) a comptar també des de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en l'esmentat butlletí.

Després de la publicació de la proposta de resolució provisional es concedirà un termini de 10 dies hàbils per a presentar al·legacions

La justificació del compliment de la finalitat de la subvenció a través de la realització del projecte per al qual es va concedir la subvenció i la justificació de les despeses en els quals s'ha incorregut es realitzarà després de la finalització del projecte i a tot tardar en els tres mesos posteriors, amb la possibilitat d'una ampliació de com a màxim tres mesos addicionals, prèvia sol·licitud de pròrroga a ICEX

Convocatòria d'ajudes per a l'exercici 2021

Finançament.

El pressupost assignat a la present convocatòria ascendeix a 5.000.000 euros i es finançarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 20.50.430A.742 dels Pressupostos Generals de l'Estat de 2021. Aquesta partida està finançada pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió europea, establit pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s'estableix un Instrument de Recuperació de la Unió Europea per a donar suport a la recuperació després de la crisi de la COVID-19, i regulat segons Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021

El pagament de la subvenció s'efectuarà sempre amb posterioritat a la realització de les activitats corresponents del projecte o actuació, després de la justificació. No obstant això, l'empresa beneficiària podrà sol·licitar un pagament parcial de la subvenció concedida pels treballs realitzats des de l'1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2022. L'òrgan instructor obrirà un termini de justificació d'1 mes perquè les empreses que desitgen sol·licitar el pagament parcial presenten la documentació tècnica i econòmica de

Termini de presentació de sol·licituds.

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà a la data de publicació de l'extracte de la convocatòria en el «Boletín Oficial del Estado» de la convocatòria i es tancarà als dos mesos (a les 23.59:59 hora peninsular a Espanya) a comptar també des de l'endemà a la publicació de la convocatòria en l'esmentat Butlletí.