Notícies:Red ADL Valencia

I Convocatòria de Programes d'Incentius a projectes de xarxes de calor i fred que utilitzen fonts d'energia renovable, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. (Programa d'incentius 2)

03 ago 2022
Termini de presentació del 26/09/2022 al 28/10/2022

 

El BOE num 185/03.08.2022 ha publicat l'Extracte de la Resolució de 27 de juliol de 2022 del Consell d'Administració de E.P.E. Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), M.P., per la qual es formalitza la primera convocatòria de Programes d'Incentius a projectes de xarxes de calor i fred que utilitzen fonts d'energia renovable, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. (Programa d'incentius 2)

La finalitat és promoure el desenvolupament de les xarxes de calor i fred que utilitzen fonts d'energia renovable, contribuint amb això a la consecució de les fites i objectius corresponents a les actuacions d'inversió 1 que s'emmarquen dins de la Component 7 (C7.I1) 'per al desenvolupament d'energies renovables innovadores, integrades en l'edificació i en els processos productius' del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, contribuint així mateix a 'descarbonització' dels diferents sectors de l'economia, així com a la consecució dels objectius fixats en el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC) 2021-2030, i l'Estratègia Energètica a llarg termini 2050.

Beneficiaris

Podran obtenir la condició de beneficiari les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que puguen dur a terme els projectes o activitats que motiven la concessió d'aquesta ajuda, segons s'indica en l'article 6 de les bases reguladores, sempre que complisquen amb els requisits establits en l'article 7 de les bases reguladores.

El Programa d'Incentius 2 està dirigit a beneficiaris que no realitzen activitats econòmiques per les quals oferisquen béns i/o serveis en el mercat.

Bases reguladores: Ordre TED/707/2022, de 26 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a les convocatòries dels Programes d'Incentius a projectes de xarxes de calor i fred que utilitzen fonts d'energia renovable, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Pressupost i finançament de la convocatòria

La dotació pressupostària per a la concessió de les ajudes establides en aquesta convocatòria és de 100.000.000 euros, dels quals es destinen al programa d'incentius 2 la quantitat de 30.000.000,00 €, finançats amb càrrec al pressupost de IDAE prèvia transferència des de l'aplicació pressupostària 23.50.42GA.748 «Al IDAE. Per a la promoció d'energies renovables, eficiència energètica i mobilitat sostenible. Mecanisme de Recuperació i Resiliència» de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2022

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds podran presentar-se des de les 9:00h del dia 26 de setembre de 2022, fins a les 14.00 hores del dia 28 d'octubre de 2022, considerant-se el 26 de setembre de 2022 com a data d'inici del còmput del termini de sis mesos per a resoldre, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 25.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, tot això, a través del sistema telemàtic corresponent allotjat en el portal d'ajudes de la seu electrònica del IDAE (https://sede.idae.gob.es/). Transcorregut aquest termini, expirarà la vigència de la present convocatòria i no seran admeses més sol·licituds