Notícies:Red ADL Valencia

Extensió del venciment dels avals alliberats a l'empara de l'article 29 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, i de l'article 1 del Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol

30 jun 2022
Extensió del venciment dels avals alliberats: 1.- Línia per a la cobertura per compte de l'Estat del finançament atorgat per entitats financeres a empreses i autònoms 2.- Línia per a la cobertura per compte de l'Estat del finançament atorgat per entitats financeres supervisades a empreses i autònoms amb la finalitat principal de finançar inversions

ANNEX I

Primer. S'estendrà el venciment dels avals atorgats per l'ICO que complisquen les condicions establides per als imports limitats d'ajudes en apartat 3.1 del Marc Temporal Europeu i dels quals complisquen amb les condicions establides en l'apartat 3.2 del Marc Temporal Europeu, que regula les garanties sobre préstecs, amb independència que en el moment de la seua formalització inicial estigueren subjectes al Marc Temporal o a un Reglament de minimis, fins i tot després de la finalització de la vigència del Marc Temporal Europeu, quan es complisquen totes les següents circumstàncies:

a) L'intermediari financer decidirà, en aplicació de les seues polítiques i procediments estàndard, estendre el venciment del préstec o operació de finançament subjacent, prèvia sol·licitud del beneficiari final.

b) El termini màxim de l'aval des de la data de formalització de l'operació avalada en cap cas podrà excedir de deu anys en el cas dels avals que complisquen les condicions per als imports limitats d'ajuda de l'apartat 3.1 del Marc Temporal Europeu ni de huit anys per als avals que complisquen les condicions establides per a les garanties de préstecs de conformitat amb l'apartat 3.2 del Marc Temporal Europeu.

c) Per als avals que complisquen les condicions establides per als imports limitats d'ajudes de conformitat amb l'apartat 3.1 del Marc Temporal Europeu, el cost de la garantia no variarà amb l'extensió del termini de la mateixa i l'operació passarà a subjectar-se, amb efectes des de la data inicial de la seua formalització, a l'apartat 3.1 del Marc Temporal en cas d'operacions subjectes abans de l'extensió a Reglaments de minimis o a l'apartat 3.2 del Marc Temporal.

Per als avals que complisquen amb les condicions establides per a les garanties sobre préstecs de conformitat amb l'apartat 3.2 del Marc Temporal Europeu, la comissió per aval haurà de ser ajustada a la nova duració en cas que es duga a terme l'extensió del termini de l'aval de conformitat amb la següent taula. En cas d'operacions subjectes abans de l'extensió a Reglaments de minimis, amb efectes des de la data inicial de la seua formalització, l'operació passarà a subjectar-se a l'apartat 3.2 del Marc Temporal, o a l'apartat 3.1 del Marc Temporal.

 

  PIMES i Autònoms, cobertura fins a 80% (noves operacions i refinançaments)  Altres empreses, cobertura fins a 70% (noves operacions) Altres empreses, cobertura fins a 60% (refinançaments)
Avals amb venciment fins a 1 any. 20 pb 30 pb 25 pb
Avals amb venciment superior a 1 any i fins a 3 anys. 30 pb 60 pb 50 pb
Avals amb venciment superior a 3 anys i fins a 5 anys. 80 pb 120 pb 100 pb
Avals amb venciment superior a 5 anys i fins a 6 anys. 80 pb 125 pb 110 pb
Avals amb venciment superior a 6 anys i fins a 7 anys. 169 pb 260 pb 235 pb
Avals amb venciment superior a 7 anys i fins a 8 anys.  188 pb 285 pb 260 pb

 

La nova comissió per aval serà aplicable retroactivament, des de la formalització inicial de l'operació, i l'ICO calcularà la diferència aplicable i li la cobrarà a l'intermediari financer.

d) L'extensió del termini del finançament i de l'aval no determinarà un increment del tipus d'interés aplicable a l'operació subjacent ni en les comissions o altres costos aplicables al beneficiari final, encara que tal incremente fora conforme a les polítiques i procediments estàndard de l'intermediari financer.

e) L'extensió del venciment de l'operació subjacent i de l'aval no tindrà cap efecte sobre l'obligació de traspàs de l'avantatge de l'aval que confereix la garantia als beneficiaris finals, que continua sent aplicable durant tot el període de duració de la garantia estesa.

f) L'intermediari financer haurà de comunicar a l'ICO l'extensió del venciment de l'operació subjacent en el termini màxim d'un mes des de la data de formalització d'aquesta extensió, no podent-se formalitzar l'extensió del termini si falta menys d'un mes per a la data de venciment de l'operació prèvia a aquesta extensió.

g) Només podrà realitzar-se una extensió de termini de venciment subjecte a aquest Acord de Consell de Ministres per cada operació de finançament.

Segon. Es proposarà a les entitats que hagen formalitzat amb ICO els contractes marc corresponents a les línies d'avals ICO-Liquiditat i ICO-Inversió la signatura d'una addenda que reculla les condicions d'aplicació de les extensions del termini de venciment dels avals establides en l'apartat primer d'aquest Annex i l'obligació de les entitats financeres d'informar, des del moment de la incorporació als contractes marc, als beneficiaris de les operacions avalades de la possibilitat de sol·licitar una extensió del venciment de l'operació de finançament subjacent així com que l'intermediari financer pot acceptar o rebutjar aquesta sol·licitud en aplicació dels seus procediments i polítiques estàndard. ICO comunicarà a Tesoro el text de l'Addenda abans de la seua signatura. Després de la signatura, l'addenda s'incorporarà als contractes marc que les entitats hagen formalitzat amb l'ICO.

Tercer. En tot el no regulat per aquest Acord continua sent aplicable el règim establit en els Acords de Consell de Ministres que regulen els diferents trams d'avals, desenvolupat pels Acords marc subscrits entre l'ICO i les entitats financeres, entre altres aspectes quant al traspàs de l'avantatge que confereix l'aval als beneficiaris finals durant tot el període de duració de l'aval estés.

 

ANNEX II

El Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, amb càrrec a la partida pressupostària 27.03.931M.359 «altres despeses financeres», aprova les despeses de gestió i administració corresponents a la implementació de l'extensió del venciment dels avals conforme al que es disposa en l'Annex I del present acord, amb els següents imports de compromís pluriennal, sense perjudici dels possibles ajustos d'imports entre els exercicis. Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital:

Sostre màxim de despesa Milions d'euros

Comissió de gestió i administració: 0,05% flat, calculada sobre el saldo d'avals amb extensió de venciment.

Anys 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Total
Extensió vencimient. 0 0 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56

28,16

Comisión de gestión y administración: 0,05 % flat, calculada sobre el saldo de avales con extensión de vencimiento.

+Info