Notícies:Red ADL Valencia

ET FORMEM. Bases reguladores del Programa mixt d'Ocupació-Formació Escoles d’Ocupació

23 sep 2022
Bases reguladores del Programa mixt d'Ocupació-Formació Escoles d’Ocupació destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerable
Bases reguladores del Programa mixt d'Ocupació-Formació per a col·lectius vulnerables i/o amb necessitats d'inserció laboral POCV
 
Preàmbul
Article 1. Objecte:
 • Aprovar les bases reguladores del programa mixt d'Ocupació-Formació Escoles d’Ocupació ET FORMEM, destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral, o pertanyents a col·lectius vulnerables.
 • El programa mixt d'Ocupació-Formació «Escoles d’Ocupació» té com a objectiu millorar la qualificació i facilitar la inserció laboral de les persones participants, mitjançant iniciatives públiques mixtes d'ocupació-formació que responguen a les necessitats del mercat, preferentment en ocupacions relacionades amb la recuperació o promoció del patrimoni artístic, històric, cultural o natural, la rehabilitació d'entorns urbans o naturals, l'eficiència energètica i les energies renovables, així com qualsevol altra obra, servei o activitat d'utilitat pública o d'interés general i social que permeta compatibilitzar l'aprenentatge formal i la pràctica professional en el lloc de treball, i qualssevol altres ocupacions que s'identifiquen com a preferents amb possibilitats d'inserció per les entitats beneficiàries, en els seus respectius àmbits d'actuació.
Article 2. Entitats beneficiàries
 • Les entitats locals territorials de la Comunitat Valenciana, els seus organismes autònoms i entitats amb competències en matèria de promoció d'ocupació, dependents o assimilades a aquestes, la titularitat dels quals corresponga íntegrament a aquestes entitats locals.
 • Les mancomunitats i altres agrupacions d'entitats locals territorials de la Comunitat Valenciana amb personalitat jurídica pròpia que compten explícitament entre els seus principals fins constitutius amb el foment de l'ocupació, podran ser beneficiàries de les ajudes sempre que per la mancomunitat o agrupació es presente una única sol·licitud i l'àmbit d'actuació del projecte es desenvolupe almenys en dos municipis de la mancomunitat o agrupació.
Article 3. Obligacions de les entitats beneficiàries
Article 4. Persones destinatàries
1. Les persones destinatàries d'aquest programa hauran de complir els següents requisits mínims:
a) Ser desocupades, entenent-se com a tals a les demandants d'ocupació no ocupades, registrades en un servei públic d'ocupació amb independència de la seua nacionalitat, origen ètnic, sexe, edat, religió o creences, ideologia, malaltia, discapacitat, orientació sexual o identitat de gènere, expressió de gènere, llengua o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. La situació laboral de l'alumnat en el moment d'incorporar-se a la primera etapa determinarà la seua condició de persona desocupada per a totes dues etapes.
b) Complir els requisits establits en la normativa d'aplicació per a formalitzar un contracte de formació en alternança.
c) Els previstos en l'art. 20 del Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat, per a l'accés a la formació.
2. Llevat que la convocatòria determine que el programa va dirigit a un determinat col·lectiu o col·lectius de persones, o establisca límits quant a l'edat de les persones destinatàries, amb caràcter general, i sempre que complisquen els requisits mínims, tindran prioritat a l'efecte de la seua participació en els programes, en els termes que s'indiquen en l'article 12 de la present ordre de bases, les dones víctimes de violència de gènere, les persones majors de 45 anys desocupades de llarga duració i aquelles persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents als col·lectius vulnerables següents:
a) Persones en situació o risc de pobresa, exclusió social o privació material severa.
b) Les persones titulars i beneficiàries de la renda valenciana d'inclusió.
c) Dones
d) Dones víctimes de tràfic d'éssers humans.
e) Persones que encapçalen famílies monoparentals o *monomarentales.
f) Persones amb diversitat funcional.
g) Persones que pateixen discriminació en l'accés a l'ocupació per alguna situació personal.
h) Persones majors de 45 anys amb baixa qualificació.
i) Persones, menors de 45 anys, en atur de llarga duració o en risc de caure en aquesta situació.
j) Persones entre 16 i 18 anys en situació de guarda o tutela per la Generalitat.
k) Persones entre 18 i 24 anys que hagen sigut subjectes al sistema de protecció de la infància i de l'adolescència o d'atenció socioeducativa de persones menors d'edat en conflicte amb la llei, en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat.
l) Persones trans
m) Persones participants en els programes de preparació per a la vida independent del sistema de protecció a la infància i adolescència
Article 5. Duració i contingut del programa
 • Els projectes ET FORMEM s'estructuren en dues etapes, en les quals l'alumnat rebrà formació en alternança amb el treball i la pràctica professional. Les entitats que concórreguen podran fer-ho a les dues etapes o solo a una d'elles, a aquest efecte es publicaran les corresponents convocatòries per a cada etapa.
 • Des de l'inici de les actuacions a desenvolupar l'alumnat serà contractat per les entitats beneficiàries utilitzant exclusivament el contracte de formació en alternança regulat en l'article 11.2 del Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, i la normativa de desenvolupament vigent a cada moment.
 • Els continguts a impartir en les diverses especialitats correspondran als dels Certificats de Professionalitat en alta, en el llistat de la web de LABORA-Servei Valencià d'Ocupació i Formació, la qual cosa implicarà el compliment de tots els requisits establits en l'RD 34/2008, l'Ordre ESS/1897/2013, i resta de normativa d'aplicació.
 • La duració de totes dues etapes en el seu conjunt no serà superior a dos anys, les convocatòries podran fixar la duració dels projectes dins dels citats límits. Els projectes estaran dirigits al desenvolupament d'accions de formació en alternança amb l'ocupació distribuïdes en dos o tres grups de 10 participants cadascun, en especialitats diferents. Cada participant només podrà formar part d'un grup dels continguts en el projecte.
 • Les entitats sol·licitants hauran de respectar els següents límits en relació amb el número d'alumnat:
a) El número d'alumnat treballador per projecte del ET FORMEM serà mínim de 20 i màxim de 30.
b) L'alumnat només podrà cursar un certificat/itinerari dels continguts en el projecte en cadascuna de les etapes.
c) Les convocatòries podran establir límits quant al número màxim d'alumnat a concedir en un mateix àmbit territorial, prenent en consideració a l'alumnat tant de l'entitat beneficiària com el de les seues entitats vinculades o dependents, per al conjunt de tots els projectes presentats.
d) Així mateix, les convocatòries podran fixar els requisits acadèmics per a accedir a qualsevol de les especialitats, respectant els límits establits per la normativa d'aplicació
Article 6. Instrucció i valoració de les sol·licituds
Article 7. Criteris de Valoració
Article 8. Resolució
Article 9. Quantia de la subvenció i costos elegibles
A l'efecte de determinar la quantia de la subvenció s'estableixen els següents mòduls:
 • Mòdul A: Costos salarials del personal directiu, docent i auxiliar administratiu: 3,91 € per cada participant i hora.
 • Mòdul B: Costos de formació: 1,10 € per cada participant i hora.
 • Mòdul C: Salaris de l'alumnat: el 100% del Salari Mínim Interprofessional anualment establit, en concepte de salaris de l'alumnat/treballador.
Aquests mòduls s'actualitzaran anualment en les respectives convocatòries d'acord amb el que es preveu en la normativa que siga aplicable.
Article 10. Comissió de selecció
Article 11. Selecció de personal directiu, docent i auxiliar administratiu
Article 12. Selecció de l'alumnat/treballador
Article 13. Inici dels projectes
Article 14. Control, assistència i supervisió
Article 15. Avaluació de la qualitat de la docència
Article 16. Memòria de finalització del projecte i certificació de la formació
Article 17. Bestreta, Pagament i justificació de la subvenció
Article 18. Rendiments financers
Article 19. Causes de minoració i de reintegrament de subvencions
Article 20. Règim sancionador
Disposicions addicionals
Primera. Excepció d'aplicació de l'Ordre als programes finançats pel *SEPE.
Segona. Normativa d'aplicació.
Disposició derogatòria única
Disposicions finals
Primera. Procediment d'increment i redistribució de crèdits.
Segona. Habilitació competencial.
Tercera. Entrada en vigor.