Notícies:Projecte Xarxa AODL

Esmenes en convocatòries IVF

31 jul 2020
Esmena d'una omissió en les convocatòries de: finançament bonificat "IVF-AUTÒNOMS I MICROEMPRESES", en la convocatòria de finançament bonificat «IVF-LIQUIDITAT COVID-19 i en la convocatòria e finançament bonificat «IVF-PIME»

Convocatòria de finançament bonificat «IVF-AUTÒNOMS I MICROEMPRESES»

Modificar la redacció de l'apartat 8 de l'article «Dotzé. Característiques dels préstecs bonificats», que ha de quedar redactat com segueix: 8. El préstec incorporarà un tram no reembossable (TNR), l'import del qual serà igual al 0,9% del producte entre els anys de duració del préstec i el seu valor nominal. No obstant això, el TNR no podrà superar en cap cas la xifra que resulte d'aplicar el 0,9% al producte entre els anys de duració del préstec i un import equivalent a 500.000,00 euros, en operacions de circulant, i 750.000,00 euros, en operacions d'inversió. 

L'import del tram no reembossable romandrà constant fins al final de la vida del préstec; moment en què procedirà la seua aplicació, amb les excepcions que es deriven de les condicions de revocació de la bonificació, establides en els articles 22 i 23. No obstant això, en el cas que, per les circumstàncies assenyalades en els articles 17, 18 i 19, es produïra una variació o bé en el valor nominal del préstec, o bé en el termini de l'operació, l'IVF reestimaría l'import del tram no reembossable, sense perjudici del que s'estableix en l'article 18.5.

+Info

 Convocatòria de finançament bonificat «IVF-LIQUIDITAT COVID-19

Modificar la redacció de l'apartat 7 de l'article «Dotzé. Característiques dels préstecs bonificats», que ha de quedar redactat com segueix: 7. A excepció de les operacions de refinançament, sempre que el *Institut requerisca al sol·licitant aval bancari o d'una SGR, el préstec incorporarà un tram no reembossable (TNR), l'import del qual serà igual al 0,9% del producte entre els anys de duració del préstec i el seu valor nominal. No obstant això, el TNR no podrà superar en cap cas la xifra que resulte d'aplicar el 0,9% al producte entre els anys de duració del préstec i un import equivalent a 500.000,00 euros, en operacions de circulant, i 750.000,00 euros, en operacions d'inversió. 

L'import del tram no reembossable romandrà constant fins al final de la vida del préstec; moment en què procedirà la seua aplicació, amb les excepcions que es deriven de les condicions de revocació de la bonificació, establides en els articles 22 i 23. No obstant això, en el cas que, per les circumstàncies assenyalades en els articles 17, 18 i 19, es produïra una variació o bé en el valor nominal del préstec, o bé en el termini de l'operació, l'IVF reestimaría l'import del tram no reembossable, sense perjudici del que s'estableix en l'article 18.5.

+Info

Convocatòria e finançament bonificat «IVF-PIME»

modificar la redacció de l'apartat 8 de l'article tretzé, «Característiques dels préstecs bonificats de l'IVF», que ha de quedar redactat com segueix: «8. En cas que el Institut requerisca al sol·licitant aval bancari o d'una SGR, el préstec incorporarà un tram no reembossable (TNR), l'import del qual serà igual al 0,9% del producte entre els anys de duració del préstec i el seu valor nominal. No obstant això, el TNR no podrà superar en cap cas la xifra que resulte d'aplicar el 0,9% al producte entre els anys de duració del préstec i un import equivalent a 500.000,00 euros, en operacions de circulant, i 750.000,00 euros, en operacions d'inversió. 

L'import del tram no reembossable romandrà constant fins al final de la vida del préstec; moment en què procedirà la seua aplicació, amb les excepcions que es deriven de les condicions de revocació de la bonificació, establides en els articles 23 i 24. No obstant això, en el cas que, per les circumstàncies assenyalades en els articles 18, 19 i 20, es produïra una variació o bé en el valor nominal del préstec, o bé en el termini de l'operació, l'IVF reestimaría l'import del tram no reembossable, sense perjudici del que s'estableix en l'article 19.5»

+Info